...มีโอกาศำด้ฟังบรรยายของดร.จอมพล สุภาพ เมื่อต้นเดือนพ.ค. ประทับใจและจดอะไรได้มามากมาย

   ลูกน้องที่ดี ต้องมี

   อิทธิบาท 4

   - ฉันทะ ทุ่มเทด้วยหัวใจ เต้มใจทำงาน

   - วิริยะ   แข็งใจทำ หนักเอา เบาสู้ ไม่ท้องาน ไม่ทิ้งงาน

   - จิตตะ  ตั้งใจทำ เอาจริงเอาจัง กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวย

   - ศรัทธา เข้าใจทำ ฉลาดทำ

   ลูกพี่ที่น่ารัก ต้องมี

   พรหมวิหาร 4

   - เมตตา อยากให้เขาสุข ให้ลูกน้องมีงานมีเงิน

   - กรุณา อยากให้เขาพ้นทุกข์ ให้ลูกน้องทำด้วยความสบายใจ กาย

   - มุทิตา ยินดี สนับสนุน หน้าที่การงานลูกน้องให้ก้าวหน้า

   - อุเบกขา  ยุติธรรม วางเฉย พอใจ

ไทยๆดี แต่มีค่า น่าจดจำ