การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สรุปแบบประเมินวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

 

 

ลำดับ 

 

 

ข้อมูลที่สอดคล้อง

 

ผู้เชี่ยวชาญ

ค่า IOC

 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 

คนที่ 2 

คนที่ 3 

 

ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

1

กระบวนการในการทำกิจกรรมสมบูรณ์

0

0

-1

-1

 

 

2

เนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรม

+1

+1

+1

3

 

 

3

กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละขั้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน

+1

0

+1

2

 

 

4

ความสมบูรณ์ของเนื้อหา

-1

0

-1

-2

 

 

5

สื่อการเรียนการสอนได้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม

+1

+1

+1

3

 

 

6

กิจกรรมเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน

+1

+1

+1

3

 

 

7

ความยากง่ายของเนื้อหา

+1

+1

0

2

 

 

8

ความสวยงามน่าเรียนของบทเรียนสำเร็จรูป

-1

-1

-1

 

 

 

 

หมายเหตุ

                ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

ผู้เชี่ยวชาญคนที่1 ให้ข้อเสนอแนะว่าในส่วนของกรอบที่ใส่เนื่อหาควรมีรูปการ์ตูนเสริมเพื่อความน่าสนใจ

 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่2  ให้ข้อเสนอว่าในส่วนของความสมบูรณ์ของเนื้อหาควรมีมากกว่านี้เพราะระดับ ป.6 เนื้อหาประมาณนี้ไม่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายของคำวิเศษณ์และคำบุพบท

 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 ใข้อเสนอแนะในส่วนของแบบฝึกัดระหว่างเรียนควรมีตัวเลือกประมาณ 4 ตัวเลือกเพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการารวิเคราะห์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม ฯ ความเป็นครูความเห็น (0)