aungor
นางสาว บุญศิริ ศิริสวัสดิ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14


การใช้งานเว็บไซต์

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

        กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศภายในสำนักงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มจากการพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ เองก่อน  จากนั้นจึงขยายไปเป็นชุมชนนักปฏิบัติแต่ละกลุ่มงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14   เพื่อระดมความคิดเห็นว่าต้องการให้ระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน www.reo14.go.th  เป็นไปในรูปแบบใด  อยากให้รูปแบบของเว็บไซต์เป็นอย่างไร  และต้องการนำเสนอเนื้อหาในเรื่องใดบ้าง  เพื่อกลุ่มงานสารสนเทศจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการหารือครั้งนี้มาปรับปรุง  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น  
     จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติดังกล่าว  กลุ่มงานสารสนเทศได้นำมาปรับปรุง  พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามข้อเสนอต่างๆ โดยแบ่งเป็นหลักใหญ่ ๆ ด้วยกันตามประโยชน์ของผู้ได้รับดังนี้  คือ
1. เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
   1.) ระบบอินเตอร์เน็ต   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14   ได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและสัญญาณwireless ไว้ 2 ระบบ คือ ระบบของกระทรวงทรัพยากรฯ ที่เปิดให้บริการฟรี (Cat telecom)   กับระบบของ TOT  ที่สำนักงานฯ เปิดใช้เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาหากระบบหลักของกระทรวงฯล่ม สามารถใช้ระบบนี้สำรองแทนได้    และเชื่อมต่อระบบ wireless ของสำนักงานฯ ให้ขยายการส่งสัญญาณไปจนถึงตึกยานพาหนะ ซึ่งกลุ่มงานสารสนเทศได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะได้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานศึกษาค้นคว้าได้    และขยายสัญญาณจนถึงบ้านพักเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯที่พักอาศัยในบริเวณบ้านพักสามารถใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั่วถึง
  2.) เว็บไซต์   กลุ่มงานสารสนเทศ ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  ด้วยการนำบล็อกชุมชนนักปฏิบัติของแต่ละกลุ่มงานซึ่งมีด้วยกัน 7 ชุมชน  ได้แก่  ชุมชน lap   ชุมชน IT  ชุมชนเฝ้าระวัง  ชุมชนแผน   ชุมชนส่งเสริม  ชุมชนบริหาร  และชุมชนสมรม มารวมไว้ที่หน้าเว็บไซต์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ สะดวก เข้าถึง  และใช้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในสำนักงาน ฯ    
  
3.) การให้บริการด้านต่าง ๆ    กลุ่มงานสารสนเทศได้จัดให้มีการบันทึกตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบ lan  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และการตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   อยู่เสมอ  โดยจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ฯ  2 คน เป็นช่วงเช้า นายธนาวิทย์  ปานสงฆ์  และช่วงบ่าย น.ส.บุญศิริ   ศิริสวัสดิ์  เป็นผู้ดูแล ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14  โดยมีนายศักดิ์ดา  ศิริกุลพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานฯเป็นผู้กำกับการดูแล  ตรวจสอบอีกที  โดยจะมีการลงบันทึกประจำวันแล้วนำส่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ ประจำทุกเดือน
      
กลุ่มงานสารสนเทศ ฯ ได้มีการพัฒนา  ปรับปรุง ระบบงานด้านสารสนเทศอยู่เสมอเพื่อสนองตอบความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานฯ  เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 พัฒนาประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
2. บุคคลภายนอก    
      สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14  ให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  และเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการสำนักงาน ฯ ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว
  1.) เว็บไซต์   จากการประชุมหารือ  สรุปได้ว่า  สารสนเทศได้ประสานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบเว็บไซต์ ให้มีการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บฐานข้อมูลให้มากขึ้น  เพื่อรองรับข้อมูลใหม่ที่แต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายจะจัดส่งให้สารสนเทศ นำมาลงในเว็บไซต์    ซึ่ง กลุ่มงานสารสนเทศได้อำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูล  โดยการเปิดแฟ้ม ชื่อ “แผนงานที่จะดำเนินการปี 53”   ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มงานสารสนเทศที่เปิด Sharing ผ่านระบบ Lan  ของสำนักงานฯ ไว้ให้แต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย นำข้อมูล – ภาพ มาใส่ไว้ในแฟ้มของแต่ละกลุ่มงานภายใต้ชื่อแฟ้มดังกล่าว  เพื่อที่จะได้สะดวกในการนำไปลงในเว็บไซต์ต่อไป

      อีกทั้งได้มีการปรับข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บเพจอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการประกวดเว็บไซต์ของกระทรวง ฯ ที่วางไว้

  2.) ระบบฐานข้อมูล    กลุ่มงานสารสนเทศฯได้พัฒนาระบบการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก  โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 ฐาน  ได้แก่ คุณภาพน้ำผิวดิน  คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการท่องเที่ยว  คุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย   ระบบรายงานข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ   คุณภาพอากาศ   นักรบสิ่งแวดล้อม(แหล่งกำเนิดมลพิษ)   ฟาร์มสุกร  โรงโม่หิน เตาเผาศพ  อาคารประเภท ก.  โรงงานอุตสาหกรรม  และระบบการค้นคว้าห้องสมุดลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ประชาชนได้สามารถค้นคว้า  เข้ามาดูได้ด้วยตนเอง 

 อีกทั้งยังให้บริการด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในรูปแบบขององค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (KM) และชุมชนนักปฏิบัติให้ผู้สนใจเข้ามาอ่านได้  ซึ่งกลุ่มงานสารสนเทศ ฯ ได้มีการพัฒนาเว็บเพจและเนื้อหาอยู่เสมอ


    
นอกจากนี้เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสสภ.14ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ  จึงได้นำข้อมูลข่าวสารมาใส่ไว้ในรูปแบบของข่าวกิกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์  และประกาศต่าง ๆ  ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ฯ ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินการของสำนักงาน ฯ ที่ผ่านมาและที่จะดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ทั้งสิ้น

 

 

คำสำคัญ (Tags): #เว็บไซต์
หมายเลขบันทึก: 363201เขียนเมื่อ 2 มิถุนายน 2010 15:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี