ชื่อเรื่อง               รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการการหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนวัดสวนแตง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ผู้รายงาน              นายชรินทร์  สุคนธ์วารี

 

บทคัดย่อ

       รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร สำหรับนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดสวนแตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2552  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ประเภท ดังนี้1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ชุด 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร  ซึ่งเป็นแบบปรนัย จำนวน 1 ฉบับ   มี 30 ข้อ 3) แบบประเมินแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ใช้ตัวแปรเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และ ควรแก้ไข  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบมาตราส่วน  ประมาณค่า (Likert’s – Scale)  3 ระดับ  จำนวน 12  ข้อ  ลักษณะของแบบประเมิน  เป็นแบบ  Likert’s – Scale  ให้คะแนน 1 – 3  คะแนน