วีดิทัศน์รำวงมาตรฐาน ป.6

วีดิทัศน์รำวงมาตรฐาน ป.6

ชื่อเรื่อง            รายงานการใช้สื่อวีดิทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่องรำวงมาตรฐาน และความพึงพอใจในการเรียนสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสวนแตง 

ชื่อผู้ศึกษา        นางสุรีย์  สุคนธ์วารีตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

                           โรงเรียนวัดสวนแตง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ปี                             พ.ศ. 2552

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนขณะใช้สื่อวีดิทัศน์ และ  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่องรำวงมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 – 31 สิงหาคม 2552 จำนวน 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อวีดิทัศน์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากสื่อวีดิทัศน์ และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  และสถิติ  t – test แบบ  Dependent  Samples

                   ผลการศึกษาพบว่า

                  1.  ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่องรำวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.99/87.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่องรำวงมาตรฐาน หลังสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                   3. นักเรียนแสดงพฤติกรรมระหว่างใช้สื่อวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่องรำวงมาตรฐานทุกบทเรียน  มีพฤติกรรมเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป

                   4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์นาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.53

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วีดิทัศน์รำวงมาตรฐาน ป.6

คำสำคัญ (Tags)#สื่อวีดิทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่องรำวงมาตรฐาน ประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขบันทึก: 359882, เขียน: 19 May 2010 @ 18:08 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)