เผยแพร่ผงาน

นวัตกรรม

บทคัดย่อ

ชื่องานที่ศึกษา                     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้ศึกษาค้นคว้า                    นางยุพล      ชูแก้ว

                                                ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒

ปีการศึกษา                           2549

                วัตถุประสงค์

                   1.  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

                   2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ

                   3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

สมมติฐานการสร้างและทดลองใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะประกอบการแก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น สูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำเนินการทดลอง

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒  อำเภอเหนือคลอง   เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ประจำปีการศึกษา  2549  จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย   แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  ห.ร.ม  และ ค.ร.น.     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  1  เล่ม 

 

                การดำเนินการทดลอง เป็นการสร้างและทดลองใช้เครื่องมือ  โดยการศึกษาค้นคว้าและสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีแผนการจัดการเรียนรู้   แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน   แบบสอบถามความพึงพอใจ  และแบบประเมินทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์   พร้อมให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องเชิงเนื้อหา   ภาษาที่ใช้ นำมาปรับปรุงแก้ไข  ทดลองใช้ภาคสนามกับ

กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒   อำเภอเหนือคลอง เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2549 จำนวน 23 คน  การทดลองใช้รูปแบบกลุ่มเดียว วัดผลสองครั้ง (One – Group Pretest – Posttest Design) ทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติt – test และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการแก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น.    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้สูตร   E1/E     กำหนดเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

E1/E2 = 80/80

สรุปผลการทดลอง

                1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 85.71 / 83.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (E1/E2 = 80/80)

                2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างก่อนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า ค่าเฉลี่ยการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก( = 4.08)

               

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 358361, เขียน: 14 May 2010 @ 01:17 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)