MJUKM News: 1(1) May, 2006

บอกกล่าวเล่าเรื่อง MJUKM

บอกกล่าว เล่าเรื่อง MJUKM

หัวข้อที่กำลังมาแรงมากในขณะนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า KM ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่รู้เรื่อง KM นี่ไม่ทันสมัยนะคะ เพียงแต่ว่า เดี๋ยวนี้ในเกือบทุกองค์กรได้มีการนำกระบวนการ KM มาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะรู้ว่า KM คืออะไร มีกระบวนการอย่างไร การรู้เรื่อง KM อย่างที่ว่ามานี้ เราอาจจะรู้จากหลายทาง เช่น อ่านหนังสือ ดูจากตัวอย่างต่างๆ ที่แต่ละองค์กรได้ดำเนินการไปแล้ว แต่สิ่งที่ผู้รู้ในเรื่องนี้ท่านพูดย้ำอยู่เสมอว่า KM ต้องลงมือทำเองเท่านั้น ถึงจะรู้……... Knowledge is not what you know, but is what you do...........

เริ่ม KM ในแม่โจ้

ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เราเองก็กำลังดำเนินการเรื่อง KM อยู่ ซึ่งต้องยอมรับว่าเราช้ากว่าที่อื่นๆ มาก (เมื่อเทียบกับ มข., มน. และ มหิดล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2547 และ ได้สร้างเครือข่าย KM กันแล้วในขณะนี้) และก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมาก อย่างไรก็ตามกว่าจะเริ่มต้นได้ ทางทีมงานซึ่งนำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร ก็สั่งเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเริ่มที่ให้ดิฉันเข้ามาดูเรื่อง KM ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเริ่มต้นวางขอบเขต, เป้าหมาย, แผนการจัดการความรู้ และ KM ทีม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ก.พ.ร. มีข้อเสนอแนะว่าว่าขอบเขตและเป้าหมาย KM นั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หลังจากที่พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนด้วยกัน คือ 1. การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเป Green University 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศดานการเกษตร และ   3. การพัฒนามหาวิทยาลัยเปนศูนยการเรียนรูเกษตรครบวงจร ทางทีมงานได้ตัดสินใจเลือกที่จะจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ที่ 2 คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศดานการเกษตร และในปี พ.ศ. 2549 นี้เราจะเลือกเพียงหัวข้อเดียวมาดำเนินการคือ การจัดการองค์ความรู้เรื่องระบบเกษตรมั่นคงและปลอดภัยผ่านระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเราได้วางแผนการดำเนินงานเอาไว้มีทั้งในส่วนการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องระบบเกษตรมั่นคงและปลอดภัย ทั้งนี้เรามองว่าแม่โจ้เรามีผู้รู้หรือขุมความรู้เรื่องระบบเกษตรอยู่มาก แต่ว่ายังขาดการรวบรวม และบันทึกองค์ความรู้เหล่านี้ให้ง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งตรงนี้ กิจกรรม KM จะสามารถมาเติมเต็มได้ นอกจากนี้เรายังมองเรื่องการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ KM และจะนำไปสู่เรื่องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

กิจกรรม KM แม่โจ้

ทาง KM ทีม กำลังเตรียมกิจกรรมที่สนับสนุนKM ในหลายโครงการด้วยกันคือ การลงทะเบียนสมาชิก KM, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตลาดนัดความรู้ โดยทางเราจะเป็นฝ่ายประสานงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น อย่างไรก็ตาม อยากประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าท่านมีความสนใจในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อใดๆ ก็ตาม ขอให้ท่านเสนอหัวข้อมายัง KM ทีม ซึ่งทางเราพร้อมที่จะประสานงานทั้งในส่วนวิทยากร และผู้ร่วมสนใจเพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อนั้น ๆ ขึ้นมา อาจจะเป็นในกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ หรือท่านอาจจะอยากเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ท่านมีอยู่ ก็สามารถแจ้งความประสงค์มายัง KM ทีม ได้เช่นเดียวกัน

  KM ทีม แม่โจ้

มีการประชุม KM ทีม ครั้งที่ 1 ไปแล้ว ในวันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชุมที่นานพอสมควร เราเริ่มการประชุมเวลา 09.00 น. มาปิดประชุมเอาเมื่อประมาณ 12.30 น. เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ของ KM ทีม ทางเราได้เริ่มการประชุมโดยเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งใน KM ทีม มาบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร ในประเด็นทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง KM ให้แก่ทีมงาน หลังจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ ซึ่งท่านใดสนใจสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ใน รายงานการประชุม KMที่ http://www.oqes.mju.ac.th/  (Website ของสำนักงานคุณภาพ)

ประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนา Website ของ MJUKM (http://10.2.12.29/WebKM/index.php) หรือเข้ามาที่ Website ของสำนักงานคุณภาพ แล้วคลิกตรงคำว่า Knowledge Management ขณะนี้เรากำลังเตรียมบทความ, รายงานกิจกรรม KM ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Blog: มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึง link ต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ KM มาให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งทางเราจะพยายาม update ข้อมูล ให้พร้อมเข้าเยี่ยมชมได้ภายในเดือนนี้ค่ะ วันนี้เล่าเรื่อง KM ให้ฟังเท่านี้ก่อน พบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ  

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ความเห็น (0)