ทำอย่างไรจึงจะดำเนินงานระบบบริหารงานของห้อง Lab ได้ต่อเนื่อง

ISO/IEC 17025

ทำอย่างไรจึงจะดำเนินงานระบบบริหารงานของห้อง Lab ได้ต่อเนื่อง

             ห้องปฏิบัติการ สสภ.14  ได้นำระบบบริหารงานมาใช้ในการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ    เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของห้องปฏิบัติการและเป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ (ISO/IEC 17025)    โดยห้องปฏิบัติการมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) ในการทดสอบสารแขวนลอยในน้ำเสียและความกระด้างในน้ำแหล่งน้ำ   เพื่อให้ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระหว่างประเทศ   เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับในทักษะและความสามารถ    ส่งเสริมการบริการและภาพพจน์ของห้องปฏิบัติการ

            ห้องปฏิบัติการมีความมุ่งมั่นที่จะให้ได้รับการรับรองการทดสอบ  แต่พอเราทำระบบฯ แล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้สำเร็จ  พวกเราเลยได้มาช่วยกันคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับการดำเนินงานระบบบริหารงานของห้อง Lab เรา  ทำไมระบบฯ ไม่คืบหน้า    ทำไมบุคลากรนำระบบมาใช้ไม่ต่อเนื่อง   เราก็พอจะสรุปได้ว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้

            1) ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินงานระบบฯ

            2) มีปริมาณงานที่มากเกินไป

  • การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแหล่งน้ำ 4 ครั้ง/ปี  ทำให้จำนวนตัวอย่างเพิ่มขึ้น
  • การตรวจวิเคราะห์น้ำระบบบำบัดชุมชน 4 ครั้ง/ปี   เดิมจัดจ้างบริษัทตรวจวิเคราะห์  แต่ด้วยงบประมาณไม่ได้รับการจัดสรร  ห้อง Lab   ต้อง set พารามิเตอร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำระบบบำบัดฯ  และเป็นพารามิเตอร์ที่ค่อนข้างยาก  เช่น  TKN  TP   SS  และ Oil+Grease
  • มีงานโครงการฯ นอกแผน  เช่น  โครงการฯ ร่วมกับอบจ. ต้องเดินทางไปจัดกิจกรรมในพื้นที่เกาะ  เนื่องจากต้องทำกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ ที่ได้กำหนดไว้ในการของบประมาณ
  • งานอื่นๆ ที่ต้องเป็น supporter  ตามตัวชี้วัด สสภ.14

            3) ความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ของบุคลากรในระบบฯ   และไม่ได้ทำการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

            4) บุคลากรขาดประสบการณ์/ขาดความมั่นใจ

            5) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ไม่เข้าใจ/ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน

            6) ทรัพยากรที่มีในการดำเนินงานระบบฯ ไม่เพียงพอ

อย่างเครียดเลย

            จากการที่เราได้คุยกันมาถึงสาเหตุต่างๆ ในการดำเนินงานระบบฯ แล้วเราจะทำยังงัยดี ที่จะให้ระบบฯ ของเราสามารถดำเนินงานต่อไปได้    เราก็พยายามหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหากัน   ทำได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน

            1) ควรมีการวาง Road map ของการขอการรับรอง เพื่อให้บุคลากรรู้ว่าเราจะต้องทำอะไร เมื่อไหร่  อย่างไร   ควรวางแผนการดำเนินงานในแต่ละช่วงไว้  แล้วพยายามที่จะดำเนินงานตามแผนให้ได้

            2) ถ้าต้องการให้งานระบบฯ เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง   ควรลดปริมาณงานในส่วนอื่นลง เช่น  งานโครงการฯ นอกไม่ควรทำ   เพื่อให้มีเวลามาทำในส่วนของระบบฯ ให้มากขึ้น 

            3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบทุกคนทุกระดับ ควรให้ความใส่ใจกับบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องในระบบฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามตำแหน่งอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  รวมทั้งศึกษาเอกสารระบบฯ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจด้วย

            4) บุคลากรโดยเฉพาะทีมวิชาการต้องประสานงาน  หาที่ปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำได้ให้มากกว่านี้  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องหรือไม่    อาจจัดให้มีการศึกษาดูงานห้อง Lab อื่นที่ได้รับการรับรองในพารามิเตอร์เดียวกัน   เพื่อศึกษาว่าห้อง Lab เรายังมีข้อบกพร่องเรื่องอะไรบ้าง

            5) ต้องทำความเข้าใจ อธิบายถึงเหตุผลความจำเป็นของการปฏิบัติตามระบบฯ รวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้จัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ  เช่น ข้อตกลงในการรับบริการ เป็นต้น

            6) ผู้จัดการคุณภาพ ต้องประสานงานกับผู้บริหารสูงสุด ถึงปัญหา/ความจำเป็นของการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงาน   เพื่อให้ระบบฯสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดสรรงบประมาณ/บุคลากร อย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานระบบฯ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการขอการรับรองห้องปฏิบัติการ

            แต่สิ่งที่จะทำให้ระบบฯประสบความสำเร็จได้  นอกจากความมุ่งมั่น   ความทุ่มเท  ของบุคลากรห้อง Lab ที่จะดำเนินการให้ได้การรับรองห้องปฏิบัติการแล้ว    ความเข้าใจ  ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ ฯ    รวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องก็เป็นส่วนสำคัญ  ซึ่งการได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการไม่ได้บ่งบอกเฉพาะความสามารถของห้องปฏิบัติการเท่านั้น    แต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานอีกด้วย   

 

ค่อยยังชั่ว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องlabสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#isoiec 17025

หมายเลขบันทึก: 357998, เขียน: 12 May 2010 @ 14:30 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)