โครงการสื่อบทเรียนสำเร็จรูป

วิวัตฒนาการการปกครองไทย

1. ชื่อโครงการ       

     ผลิตสื่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย(เหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2475)
 

2. หลักการและเหตุผล

          นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.2475 ประเทศไทย  ได้มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่สำคัญ เช่น การทำรัฐประหารโดยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช หรือเรียกว่า กบฏบวรเดช เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  เหตุการณ์ 16 ตุลาคม 2519 จนกระทั่ง การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยคณะ คมช.

          ดังนั้น เพื่อเป็นสร้างความรู้และความเข้าใจถึงจุดเปลี่ยนทางการเมือง จึงได้จัดทำสื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย  (เหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2475)

 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

            นายเกริกเกียรติ   จันทร์แดง  นักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

4. วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครองของไทยในอดีตได้

     2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2475-ปัจจุบันได้      

  

5. ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้

     สื่อนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปนี้ สามารถช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีความสนใจศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ทางการเมือง และสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันในชั้นเรียน มาซ่อมเสริมความรู้เพิ่มเติมภายหลัง

 

 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

      6.1 จัดทำร่างโครงการผลิตสื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย (เหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2475)

      6.2 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการผลิตสื่อ จึงทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

      6.3 รวบรวมสาระสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อเพื่อจัดทำ บทเรียนสำเร็จรูป

      6.4 จัดทำตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูป

      6.5 จัดทำคำแนะนำสำหรับครู และคำแนะนำสำหรับนักเรียน

      6.6 จัดทำแบบบันทึกการตรวจสอบบทเรียนสำเร็จรูป

      6.7 จัดทำแบบบันทึกการตรวจสอบแบบฝึกหัด

      6.8 สรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของบทเรียนสำเร็จรูปและแบบฝึกหัด ก่อนทดสอบจริง

       6.9 นำบทเรียนสำเร็จรูปและแบบฝึกหัดให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบ 3 ท่าน

       6.10 นำบทเรียนสำเร็จรูปไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คน

       6.11 เมื่อนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดแล้ว จะทำการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของงานหรือแบบฝึกหัด (E1) ของนักเรียน

       6.12 จัดทำรูปเล่มบทเรียนสำเร็จรูป

       6.13 จัดทำรายงานการทดสอบใช้บทเรียนสำเร็จรูป

         

7. ระยะเวลาในการจัดทำ

     1. จัดทำร่างโครงการและรอการอนุมัติโครงการ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2553 - 2 พฤษภาคม 2553

      2. ทำการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการทำสื่อบทเรียนสำเร็จรูป ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2553   -      15 พฤษภาคม 2553

      3. จัดทำสื่อบทเรียนสำเร็จรูป ระหว่าง วันที่ 8  พฤษภาคม 2553 - 16  พฤษภาคม 2553

      4. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของสื่อบทเรียนสำเร็จรูป  ระหว่าง วันที่ 16  พฤษภาคม 2553  - 23  พฤษภาคม 2553

 

8.งบประมาณดำเนินการ

     ค่ากระดาษ A4 จัดทำบทเรียนสำเร็จรูป          220     บาท

     ค่าจัดทำคู่มือสำหรับครูและนักเรียน       100     บาท

                  รวม    320     บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครองของไทย เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2475-ปัจจุบันได้ 

10. บรรณานุกรม

     กมลทอง  ธรรมชาติและคณะ.  (2547).  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2. 

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. ไทยร่มเกล้า

     ชูวงศ์   ฉายะบุตรและคณะ.  ( 2547).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต มัธยมศึกษาปีที่2.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  สำนักพิมพ์วิชาการที่ประสบความสำเร็จสูงสุด. วัฒนาพานิช.

     วรพิทย์  มีมาก.  ( 2547).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต มัธยมศึกษาปีที่2. พิมพ์ครั้งที่ 1.  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

     สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).  (2546).   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม มัธยมศึกษาปีที่2. 

     สมนึก  ปฏิปทานนท์.  (2537).  คู่มือ- เตรียมสอบสังคมศึกษาชั้น ม.1-ม.3.  ภูมิบัณฑิต. กรุงเทพฯ.

     สุคนธ์  สินธพานนท์และพรรษมน กิติสารศักดิ์.  (2547).  คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่2.  พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ. ไทยร่มเกล้า.  อักษรเจริญทัศน์.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้น...เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จาก ป.บัณฑิต สู่ อาชีพครู

คำสำคัญ (Tags)#โครงการ#บทเรียนสำเร็จรูป#ประวัติศาสตร์การเมือง#dontonchoke#e52741102#โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา#ป.บัณฑิต 52

หมายเลขบันทึก: 355400, เขียน: 01 May 2010 @ 20:28 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

คุณเขียนได้ประทับใจมากๆครับ ขอให้โชคดีครับ

สวัสดีครับ คุณชายอ้วน

หากมีโอกาส ขอเชิญร่วมโครงการด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมชมนะคะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้ค่ะ

^__^

เขียนเมื่อ 

ลองปรับให้เป็น "ชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียน" ให้นักเรียนเรียนรู้ขั้นตอนไปทีละขั้น หรือทีละศูนย์การเรียน แล้วสรุปด้วยสถานการณ์จำลองที่ให้นักเรียนให้ทดลองจริง

ปัญหา คือ "เนื้อหา" อยู่ในหลักสูตรใด ระดับชั้นไหนครับ

ถ้า "เนื้อหา" ไม่ชัดเจน อาจจะต้องเปลี่ยน "เนื้อหา" และ "วิธีการ" ครับ ;)

สวัสดีครับ คุณต้นเฟริ์น ยินดีที่ได้รู้จักครับ

ขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายกันครับ

สวัสดีครับ คุณOngkuleemarn

ดีใจครับที่ อ.เข้ามาติ เพราะไม่งั้นผมคง ไปไม่ถูกทางครับ

ผมก็จะพยายามแก้ไขครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณครู

สื่อหน้าสนใจดีนะครับ

ถ้าจะให้ดี เอาภาพที่เผายางรถ ลงด้วยนะครับ สื่อจะน่าสนใจอย่างมา.. งิงิ

ตั้งใจทำนะครับ

งานเยอะเน๊อะช่วงนี้

สู้ สู้ ครับพี่

เขียนเมื่อ 

ปรับไปถึงไหนแล้วครับ ;)...

ตอนนี้ได้ทำปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ

ช้าหน่อยแต่คิดว่าสมบูรณ์แล้วครับ