หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑

(Pennisetum purpureum cv. pakchong1) 

 

 

 

             หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ (Pennisetum purpureum cv. pakchong1) เป็นหญ้าที่ได้รับการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นหญ้าลูกผสมระหว่างหญ้าเนเปียร์(Pennisetum purpureum) กับ หญ้าไข่มุก (Pennisetum americanum) มีอายุหลายปี (perennial) ลักษณะของลำต้นเป็นแบบตั้งตรง ทรงต้นเป็นกอค่อนข้างตรง ไม่ติดเมล็ด ระยะออกดอกสั้น  มีระบบรากที่แข็งแรง  สูงประมาณ 2-4  เมตร แตกกอดี มีสัดส่วนใบต่อลำต้น (leaf to stem ratio)สูง  เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ เหมาะสำหรับปลูกในเขตพื้นที่ให้น้ำได้ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง มีโปรตีนประมาณ 15-18  เปอร์เซ็นต์ (ศูนย์ฯ นครราชสีมา, 2010) เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ในรูปหญ้าสดที่อายุการตัด 45 วัน หรือ หญ้าหมักที่อายุการตัด 60-75 วัน  หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ เป็นหญ้าที่นิยมปลูกกันมากในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย ปัจจุบันหญ้าสายพันธุ์นี้ได้ถูกนำไปปลูกใช้เลี้ยงสัตว์ในประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในแถบลาตินอเมริกันหลายๆ ประเทศ เช่น บราซิล รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลาง 

              เมื่อปี พ.. 2552 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ได้นำหญ้าสายพันธุ์นี้ มาปลูกเพื่อศึกษาความสามารถในการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะ  พบว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง  ไม่มีโรคและแมลงรบกวน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพของดินและสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครราชสีมา  จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  พบว่าหญ้าสายพันธุ์นี้ที่อายุการตัด 45 วัน มีโปรตีนสูงถึง 18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์อื่นๆ แล้วหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด ทั้งในแง่ของคุณค่าทางโภชนะ ความสะดวกในการตัดมาใช้ประโยชน์ เพราะหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ มีลักษณะเฉพาะอีกอย่าง คือ มีขนที่บริเวณขอบใบน้อยมากมีลำต้นและใบที่อ่อนนุ่ม ทำให้เกษตรกรพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์อื่น ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน และในแง่ของความน่ากิน พบว่าโคนมชอบกินมาก จึงถือได้ว่า  "หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ นับว่าเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโคนมอย่างมาก"

 

ข้อมูล/ภาพ   นายเทวา  ฉวิงรัมย์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  กองอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์  โทร. 044-311612