คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ดูรูปภาพของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

และอื่นๆที่น่าสนใจ