แผนปฏบัติงานประจำปี  2553 โรงเรียนบ้านทับร้าง

แผนปฏิบัติงานบริหารวิชาการ
โครงการบริหารวิชาการ
1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยรวม                                                        
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ห้องสมุด                                                                             
3.แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต                                                                                
อนุบาล
4.คาราวานเสริมสร้างเด็ก                                                                                  
5.ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน       
6.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ในโรงเรียน                
ภาษาไทย
7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย                                                         
8.ทดแทนแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่าภาษาไทย                                                                
9.รักการอ่าน                                                                                                     
10.แก้ปัญหาการอ่านการเขียน  ช่วงชั้นที่  1  และช่วงชั้นที่  2                          
12.พัฒนาทักษะภาษาไทย                                                                           
คณิตศาสตร์
13.คณิตคิดเลขเร็ว                                                                                               
14.การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์                                         
15.แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์                                          
วิทยาศาสตร์
16.แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์/วันวิทยาศาสตร์                                  
สังคมศึกษา
16.เด็กดีศรีทับร้าง                                                                                          
17.แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                           
18.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน /
     เข้าค่ายพุทธบุตรปฏิบัติศีล 5 และศีล 8                                                            
19.วันสำคัญ                                                                                                        
20.อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต้านยาเสพติด                                
21.การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกลองยาว ตะกร้อรอดบ่วง  ฯลฯ                
ภาษาต่างประเทศ
22.Word  Today                                                                                        
23.พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                                                            
24.แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  English  For  You                                                            
25.แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                
สุขศึกษา
26.การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียน                                                         
27.ยิ้มสวยฟันใส                                                                                                  
28.พัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและอนามัยโรงเรียน /ทันตกรรม 
     ปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                       
29.การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี  2553                                   
ศิลปะ
แหล่งเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์                                          
ส่งเสริมด้านดนตรี                                                                     
การงานอาชีพ
30.พัฒนาแหล่งเรียนรู้งานเกษตร 
     งานโภชนาการ                                                                       
31.แหล่งเรียนรู้การใช้  Internet  เรียนรู้ไปในโลกกว้าง
32.การใช้โปรแกรมต่างๆ                                  
เด็กพิเศษ
33.พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้(LD)ใน  3  ด้าน       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
34.เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและปลูกจิตสำนึกต้านยาเสพติด                              
35.แนะแนวในโรงเรียน /
     การประกันอุบัติเหตุ                                                                                       
36.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                                                    
37.พัฒนาคุณภาพการศึกษา /
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                                
38.ประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
39.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตสาธารณะ/คุณธรรม จริยธรรม
 40.โครงการเรียนไปกับไกลกังวลทุกห้องเรียน                                  
แผนปฏิบัติงานบริหารบุคลากร
โครงการบริหารบุคลากร
41.พัฒนาบุคลากร /
      เลื่อนวิทยฐานะ                                                                                                
42.สวัสดิการบุคลากร                                                                                           
แผนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
โครงการบริหารทั่วไป
43.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบ 
     สารสนเทศ                                                                       
44.อาหารกลางวันและน้ำดื่มน้ำใช้                                                                     
45.ประชาธิปไตยในโรงเรียน                                                                               
แผนปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ
โครงการบริหารงบประมาณ
46.การจัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอน                                                                 
47.จัดหาสื่อคอมพิวเตอร์/ เพื่อการเรียนการสอน/ไอที                        
48.ปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา                                                                           
49.ทัศนศึกษา