คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)  หมายถึง  วิถีทางของการสอนรายบุคลลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจัดประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน  มีการแสดงเนื้อหาตามลำดับที่ต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เหมาะสม 
     สิ่งที่คาดหวังกับการเรียนวิชานี้  คือ
1. เข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. สามารถผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพและนำ ไปใช้ในการจัดเรียนการสอนต่อไป