คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

สุเนตร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความคาดหวังและความตั้งใจ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)  หมายถึง  วิถีทางของการสอนรายบุคลลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจัดประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน  มีการแสดงเนื้อหาตามลำดับที่ต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เหมาะสม 
     สิ่งที่คาดหวังกับการเรียนวิชานี้  คือ
1. เข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. สามารถผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพและนำ ไปใช้ในการจัดเรียนการสอนต่อไป

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุเนตร เสาร์เงินความเห็น (0)