เรียนรามฯอย่างไรให้จบปริญญาตรี (2 ปีครึ่ง)

AnthroCat-Thailand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“เรียนรามฯ จบยาก” เมื่อรู้ว่า “เรียนรามฯนั้นยากและจบยากแล้ว” ดังนั้น “เรา” (ที่เป็นและที่กำลังจะเป็นนักศึกษารามฯ) จะต้องมีวิธีการเรียนอย่างไร.....สำหรับการเรียนรามฯ นั้น การวางแผน (Planning) เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าวางแผนไว้ดี นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ด้วยระยะเวลาที่ไวที่สุด คือ “สองปีครึ่ง” [ 2 ปี 1 เทอม]

เป็นเรื่องที่พูดคุยกันทั่วไปว่า “เรียนรามฯ จบยาก เพราะรามฯไม่สอบเข้า แต่สอบออก (จบ)” หรือไม่ก็ 8 ปีสมัครใหม่” ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิด (Open University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้ เพราะจำนวนผู้สมัครสอบเข้าเรียนมีจำนวนมาก แต่จำนวนมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) มีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชนก็ยังไม่มี ประกอบกับความสามารถของแต่ละมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนก็ยังมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ทางออกสำหรับความต้องการด้านนี้ของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเป็นทางเลือกที่ดี (ไม่เฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่พลาดหวังจากการสอบเอ็นทรานซ์แล้ว ยังมีกลุ่มนักศึกษาอีกไม่น้อยที่ไม่เข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกตั้งแต่ต้น แต่เลือกที่จะศึกษาที่รามฯ โดยตรง)

ทีนี้กลับมาที่ วลีสำคัญของประโยคที่เกริ่นไว้บรรทัดแรกของบทความนี้ว่า “เรียนรามฯ จบยาก” เมื่อรู้ว่า “เรียนรามฯนั้นยากและจบยากแล้ว” ดังนั้น “เรา” (ที่เป็นและที่กำลังจะเป็นนักศึกษารามฯ) จะต้องมีวิธีการเรียนอย่างไร เพื่อที่จะได้จบรามฯได้ตามที่หวัง ซึ่งคงมีหลายคำตอบและหลายวิธีการ แต่สิ่งที่อยากจะเสนอในบทความนี้ คือ “การวางแผนการเรียน” เพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอง (รหัส 37) ก็เป็นคนหนึ่ง ที่จบปริญญาตรีจากรามฯ ด้วยระยะเวลาที่ไม่ไวเกินไปและไม่นานเกินไป คือ 3 ปี กับอีก 1 เทอม [ภาคการเรียน] ซึ่งนักศึกษารามฯจะนับกันเองว่าเป็นการจบด้วยระยะเวลา “สามปีครึ่ง”  (ระบบการจัดการศึกษาของรามฯ ประกอบด้วย 3 เทอม คือ เทอมที่ 1, 2 และ 3 (ภาคฤดูร้อน เรียกกันติดปากว่า ซัมเมอร์”) แต่ถ้าใครจบในเทอมที่ 2 และ 3 ของปีที่ 4 ก็จะนับว่า “จบสี่ปีเต็ม”) โดยมีจำนวนหน่วยกิตสะสมสำหรับระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต มีเกรดวัดผลการศึกษา 3 ระดับ คือ G (4.00) P (2.25) และ F (0.00) [จะเห็นได้ว่าระยะห่าง (gap) ของคะแนนต่อเกรด G กับ P ห่างกันหลายขุม ฉะนั้น ผมก็อยากจะให้ท่านที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล เข้าใจว่า การที่คนจบจากรามฯ มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึง 2.75 ตามมาตรฐานสังคมนิยมนั้น ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี่เหร่เลยนะครับ เพราะถ้ารามฯ มีเกรดมากกว่านี้ อาจจะได้เกรดเฉลี่ยใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยปิดทั้งหลายที่มีคะแนนเก็บและการสอบวัดผลถึงเทอมละ 2 ครั้ง]

ด้วยมีนักศึกษารามฯจำนวนไม่น้อยที่จบด้วยระยะเวลา 3 ปีครึ่ง” หรืออย่างเร็วที่สุด คือ 2 ปีครึ่ง” แต่ผมก็เห็นว่ายังไม่มีใครที่ออกมาให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเรียนต่อที่รามฯให้แก่คนที่สนใจเรียนรามฯให้เป็นที่ทราบกันในวงกว้าง แต่มักจะเป็นการแนะนำแบบ “ตัว-ตัว” เสียมากกว่า ดังผมจะสาธยายให้เป็นที่รับทราบกันในลำดับต่อไปนี้ ซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวถึงการกำหนดเป้าหมาย (Goal) เพราะเป้าหมายการเรียนรามฯ ก็คือการเรียนแล้วจบ ได้รับปริญญาบัตร และระยะเวลาที่จะจบ ก็ไม่จำเป็นต้องกำหนด เพราะระยะเวลาการเรียนก็เช่นเดียวกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนอื่น ๆ คือ 4 ปี (มาตรฐาน) ผมจะพุ่งตรงไปที่ การวางแผน เพื่อการเรียนรามฯที่สามารถจบได้ในระยะเวลา 2 ปีครึ่งเพียงอย่างเดียว

สำหรับการเรียนรามฯ นั้น การวางแผน (Planning) เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าวางแผนไว้ดี นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ด้วยระยะเวลาที่ไวที่สุด คือ “สองปีครึ่ง” [ 2 ปี 1 เทอม] ผ่านสิ่งที่ต้องตระหนักให้มาก ดังต่อไปนี้

  1. การลงทะเบียนวิชาเรียน ในแต่ละเทอมนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาในเทอม 1 และ 2 ได้สูงสุดไม่เกิน 24 หน่วยกิต ถ้าคิดเป็น “เล่ม” [วิชา] ตามที่ชาวรามฯนับกัน ก็จะได้ 8 เล่ม ๆ ละ 3 หน่วยกิต มีบางคณะอนุญาตให้ลงได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต (คณะมนุษยศาสตร์) ส่วน ภาคการเรียนที่ 3 ลงได้ไม่เกิต 12 หน่วยกิต นั้นหมายความว่า ใน 1 ปีการศึกษา ถ้านักศึกษาสอบผ่านสามารถเก็บหน่วยกิตสะสมได้มากถึง 24+24+12=60 หน่วยกิต ถ้าเรียน 2 ปี 1 เทอม ก็เท่ากับว่า 60+60+24=144 หน่วยกิต จบพอดี...
  2. การทำตารางเรียนล่วงหน้าสำหรับเทอมต่อไป นี่เป็นเทคนิคส่วนตัวครับเกี่ยวกับลงทะเบียนวิชาเรียน คือ ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะกำหนดรายวิชาที่ต้องเรียนในแต่ละเทอมเอาไว้แล้วในคู่มือ (มร. 1) ดังนั้น เราจะต้อง “คิดว่า” เราสอบผ่านแล้วทุกวิชาในเทอมนั้น แล้วในเทอมถัดไป เราต้องเรียนและจะต้องเลือกลงวิชาอะไรดี ทำแผนการเรียนออกมาเลยครับ เป็น ตารางเรียนล่วงหน้า
  3. การสอบ เพราะรามฯเป็นมหาวิทยาลัยเปิด นักศึกษามีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงของประเทศและในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนี้ เมื่อสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ ก็ดีไป (ได้เกรดอะไรก็ขึ้นอยู่กับความขยัน ความจำ ความสามารถ) แต่ถ้าสอบไม่ผ่านล่ะ จะทำอย่างไรกันดี แน่นอนครับ...ก็ต้อง “ลงทะเบียนสอบซ่อม” ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา รามฯจะมีการสอบซ่อม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สำหรับเทอมที่ 1 และครั้งที่ 2 สำหรับเทอมที่ 2 และเทอมที่ 3 พร้อมกันทีเดียว และที่สำคัญ “อย่าได้คิดที่จะเอาวิชาเดิมที่ลงทะเบียนไว้แต่สอบตก ไปเป็นวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนปกติของปีถัดไปเด็ดขาด” เพราะจะทำให้เรา ท้อ เพราะลงวิชาเดิมซ้ำๆ ในเทอมถัดไปเรื่อย ๆ แล้วถ้าสอบไม่ผ่านอีกในภาคปกติ เราก็จะไม่สามารถเก็บหน่วยกิตสะสมให้เพิ่มขึ้นได้เลย ฉะนั้น จงสั่งตัวเราเองเอาไว้ว่า “ในการเรียนแต่เทอม จะต้องสอบผ่านให้หมดทุกเล่ม” [สำหรับผมตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองว่า “สอบตกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 เล่ม และเมื่อลงสอบซ่อมแล้ว ต้องสอบให้ผ่าน” นั่นก็เท่ากับว่า ผมเก็บได้ทุก “เล่ม” ที่ลงทะเบียนเอาไว้ในแต่ละเทอม]
  4. การศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการเรียนและเงื่อนไขรายวิชาจากคู่มือนักศึกษา หรือ “มร. 1” ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีอยู่แล้ว แต่โดยมากมักจะไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเงื่อนไขการเรียนและการเลือกรายวิชาสำหรับสาขาวิชาเอก (Major) ทั้งที่เป็น “วิชาบังคับ” และ “วิชาเลือกเสรี” รวมไปถึง การเลือกสาขาวิชาโท (Minor) และมีนักศึกษาอีกจำนวนไม่น้อยที่มี “หน่วยกิตเกิน” เพราะลงรายวิชาโดยไม่มีการศึกษาและวางแผน ทำให้ไม่สามารถนับเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมสำหรับขอจบการศึกษาได้ พอเห็นว่า ตนเองมีหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ก็คิดว่าจบแน่ แต่ที่ไหนได้ กลับเป็นว่า จบช้าไปออกไปอีก  ซึ่งหน่วยกิตที่ได้จะถูกนำมาคำนวณหาค่าเกรดเฉลี่ย แน่นอนว่า..หน่วยกิตที่เกินมา ก็จะไปฉุดเกรดเฉลี่ยลงไปด้วย

                จาก 4 วิธีการข้างต้นที่ผมนำเสนอมานี้ น่าจะเป็นแนวทางที่ดี ที่ช่วยให้นักศึกษารามฯทุกคนสามารถบรรลุสู่ความฝันในการเป็น “บัณฑิตรามฯ” สมดังความตั้งใจของตน และความหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ในที่สุด...แต่ก็อยากจะให้ข้อคิดไว้ด้วยว่า การจบด้วยเวลา 2 ปีครึ่งนี้ อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับบางบริษัทนะครับ...มันเร็วเกินไป...และท้ายนี้ ขอจบด้วย “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” และ “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง...ขอให้โชคดีครับ

 

ตารางแผนการเรียนและจำนวนหน่วยกิตสะสมในแต่ละเทอมเพื่อสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี 1 เทอม

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทเรียนที่ได้จากการเป็นครูและจากลูกศิษย์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยรามคำแหง#การวางแผนเรียนราม#การศึกษาระดับปริญญาตรี#นักศึกษารามคำแหง#เรียนรามคำแหง

หมายเลขบันทึก: 350945, เขียน: 11 Apr 2010 @ 01:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 167, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ปัณ
IP: xxx.206.204.124
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ คือหนูขอปรึกษาหน่อยนะค่ะคือตอนนี้หนูกำลังจะเข้าเรียนปี1ค่ะ(2555) หนูเรียนที่ลพบุรี และหนูอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ของรามฯด้วยค่ะ หนูอยากจะอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วไปสอบได้ไหมค่ะ...คือหนูว่าหนูเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะค่ะและหวังว่าจะจบไม่เกินในระยะเวลา3ปี แต่ที่หนูอยากจะปรึกษาพี่คือหนูจะต้องลงทะเบียนเรียน หน่วยกิจ แนวทางการเรียน อย่างไร...หนูต้องการปรึกษาพี่เป็นอย่างมากเพราะหนูไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเลย ของคุณมากนะค่ะพี่

Arm
IP: xxx.51.200.5
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมจบคณะวิทย์ ป.ตรีมา เกรดไม่ถึงสาม สมัคทุนอะไรไม่ได้เลยครับ

ผมกำลังคิดว่า ถ้าเรียนราม คณะ วิทย์ สาขาเดิม แล้วโอนหน่วนกิตไป ก็จะได้โอนได้เกือบ 60 หน่วยกิต แต่จริงๆก็ไม่ถึง เพราะเกรดบางตัวไม่ถึง C ^" ถ้าทำได้ก็น่าจะจบไม่เกิน สองปี เอาไว้หวังว่าเผื่อสร้างโอกาสได้มากขึ้น

จริงๆ ตอนแรกตั้งใจว่าจะเรียนนิติ ครับ แต่เห็นมีโอนหน่วยกิตด้วยแต่ไปอ่านพรบ.ของมหาลัยแล้วเหมือนกับว่าถ้ามีการโอนหน่วยกิตใดๆมาจะไม่สามารถรับปริญญาเกียรตินิยมได้ จึงตัดสินใจไม่ค่อยถูกครับ

อันที่จริงผมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งหรอกครับ แต่แค่ว่า ที่ผ่านมาไม่ค่อยขยันเรียนสักเท่าไร อยากจะทำอะไรให้มันรู้สึกดีกับตัวเองบ้าง ^'

รบกวนขอความคิดเห็นหน่อยนะครับ

ชานนท์
IP: xxx.49.232.68
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ. ผมชื่อ ชานนท์ ครับ ตอนนี้พึ่งจบ ม หก ครับ คิดว่าจะเรียนศึกษาศาสตร์ ภาาาไทย ครับ ไม่ทราบว่าที่รามฯ เรียนยังไงมั้งครับ พอดีไม่ค่อยมีรุ่นพี่ที่เรียนที่ รามฯในคระนั้นอะครับ เลยสอบถาม อ. ครับ และมีโอกาสสูงมั้ยครับในการจบสองปีครึ่ง

กนกภรณ์
IP: xxx.6.209.239
เขียนเมื่อ 

คือว่าตอนนี้หนูเรียนที่หัวเฉียว เพิ่งเข้าเรียนซัมเมอร์ของปี 1 ค่ะ แล้วทีนี้หนุรับกิจกรรมไม่ได้อ่ะค่ะ หนูเลยคิดว่าจะเรียนรามคณะรัฐศาสตร์ และหนูอยากจบเร็วด้วย ถ้าอ่านหนังสือประกอบดูวิด๊โอบรรยายย้อนหลังควบไปด้วย แบบว่าไม่ต้องไปที่ รามใหญ่อ่ะค่ะ อาจารย์เค้าจะเช็คชื่อแบบไหนค่ะ หรือว่าไม่เช็คค่ะ

ขอบคุณค่ะ : ))

กิตติพร
IP: xxx.51.86.203
เขียนเมื่อ 

หวัดดีครับ อ. ผมชื่อกิตติพรครับ คือว่าผมก็จะเรียนรามครับ พึ่งเข้าปีนี้ปีเเรกครับคือว่าเรียนคณะวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ครับ คือว่าก็จะไปสอบสัมภาษในวันที่ 19 เดือนนี้อะครับ ก็คืออยากจะถามว่าที่ผมจะไปสอบสัมภาษอะครับไม่ทราบว่าสอบยากป่าวครับ ต้องทำอย่างไงบ้างครับ กลัวจะไม่ติด เเละผมก็มีเกรียติบัตรที่ไปเเข่งอะไรต่างๆอยู่หลายใบเเล้วก็ได้ที่1ของประเทศไมทราบว่าเขาจะดูที่จุดนี้ป่าวครับ เเล้วผมเรียนคณะที่เรียนยากอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะจบ 3ปีครึ่งได้ป่าวครับ

ถามซะเยอะเลยคือว่าผมไม่รู้จะถามใครอะครับเเถวบ้านไม่มีคัยเรียนเลยเจอร์เว็ปนี้ก็เลยจัดซะเต็มเลย

ขอบคุณครับ

กรวรรณ เชยกลิ่นเทศ
IP: xxx.121.148.42
เขียนเมื่อ 

ถ้าจบปวส เรียนรามกี่ปีจบคะ อยากเป็นครูอนุบาลต้องเรียนเอกอะไรคะ

แจ่มใส ปทุมสูตร
IP: xxx.93.182.193
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอ.คือว่าตอนนี้หนูเีรียนป.ตรีที่มสธ.ปี4เอกคหกรรมศาสตร์แต่หนูอยากจะเรียนศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทยอยากทราบว่าพอจะเทียบโอนได้ไหมค่ะแล้วต้องเรียนประมาณกี่ปีค่ะตอนนี้หนูทำงานที่รร.ด้วยค่ะเรียนศึกษาศาสตร์ต้องเข้าเรียนด้วยไหมค่ะ

คุณใหม่
IP: xxx.173.107.179
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ 

 หนูลงเรียนรามเอกประถมศึกษาค่ะ เริ่มเรียนปีนี้เป็นปีแรก ตามหลักสูตรต้องเรียน 164 หน่วย แต่หนูโอนวิชาพื้นฐานได้ 39 หน่วย เหลืออีก 107 หน่วย แต่มีวิชาโท 18 หน่วยรวมก็เป็น 125 หน่วย หนูต้องทำยังไงค่ะ อยากเรียนให้จบภายใน 3 ปีประมาณนี้น่ะค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

รณชัย
IP: xxx.49.240.76
เขียนเมื่อ 

คือผมจะสมัครคณะวิศวะกรรมโยธา เข้าไปเหนว่าต้องดูเกรดเฉลี่ยด้วย แล้วสอบสัมภาท ผมเกรด 3.12 กลัวว่าจะไม่ได้คับ เขารับจำกัดไหมคณะวิศวะ

[email protected]
IP: xxx.4.146.222
เขียนเมื่อ 

ผมอยากทราบว่า ตำราเรียน อาจารย์สอน ข้อสอบ ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง ตอนนี้ผมลงเรียนรัฐศาสตร์ปี1 ที่ลพบุรี

นานา
IP: xxx.49.248.177
เขียนเมื่อ 

คือมีพี่ชายเคยเรียนอยู่ที่ม หาดใหญ่อยู่ปี4เทอม2แล้ว แต่ด้วยเหตุที่ติดเกณฑ์ทหาร เลยต้องไปรับใช้ราชกาล และไม่ทันไปดรอป หรือไม่ได้ดรอปเรียนไว้และซ้ำยังไปเป็นทหราให้คุณวุฒิ ที่เรียนมาช้าเลยต้องเสียเวลากับการเปนทหาร สองปี แล้วพอจบเกณฑ์มาก้อไม่รุ้จะเรียนต่อที่ไหนจะไปเอาวุฒิเดิมก้อต้องเสียเงิน เลยปล่อยให้เลยตามเลย ไม่มีคนให้คำปรึกษาเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันก้อเรียนจบหมดแล้ว และอยากทราบว่าจะเอาวุฒิของอนุปริญญาที่เรียนจบเมื่อปี50 ไปสมัครต่อปีสามได้ไหมคะ ในคณะบริหาร สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจคะ แต่ตอนนี้คือไปสมัครแล้วแต่ไม่เข้าใจทำไมโอนหน่วยกิจได้แค่36หน่วย ค่ะ ทั้งที่เรียนมาแล้ว 177หน่วยกิจ แล้วที่เหลือต้องเรียนอีก 99หน่วย ทำให้เสียเวลายิ่งไปอีกเพราะทำให้ต้องเก็บอีกหลายวิชา ทั้งๆที่เป็นวิชาที่เคยเรียนมาแล้วยังช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ว่าต้องทำยังไง ถึงจะเข้าไปเรียนต่อปีสามได้ตามปกติต่อเนื่อง คะ อีกอย่างทำไม ไม่มีคณะบริหารคอม หรอคะ ช่วยตอบกลับด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

Ratchet
IP: xxx.121.107.149
เขียนเมื่อ 

ลงเรียนรามคำแหง บัญชีค่ะ งง ว่าต้องไปเรียนที่ไหนค่ะ

น้ำ
IP: xxx.48.72.228
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พอดีตอนนี้หนูกำลังเรียนปีหนึ่งคณะครุศาสตร์การประถมศึกษาในราชภัฎแห่งหนึ่ง แต่หนูอยากจะย้ายไปเรียนรามได้ไหมคะในคณะเดิมแต่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และเรื่องกยศจะต้องทำยังไงคะ

สุณิสา
IP: xxx.173.112.192
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์อยากให้ช่วยอธิบายรายละเอียดของรัฐศาสตร์หน่อยค่ะ ว่าต้องเรียนอย่างไร เรียนเกี่ยวกับอะไร เข้าไปอ่านเว็ปรามแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เข้าใจ แล้วถ้าเราต้องเรียนด้วยทำงานด้วย ต้องลงเรียนแบบไหนดีคะ ต้องขอความกรุณาจากอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

วันวิสา
IP: xxx.1.219.43
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้จบป.ตรีคณะศิลปกรรมศาตร์เอกจิตรกรรม ที่ม.บูรพา อยากเรียนต่อคณะศึกษาศาตร์ เอกศิลปศึกษาที่ราม(หลักสูตร5ปี)สามารถเรียนจบภายใน2-3ปีได้รึป่าวคะ? เพราะมีหลายวิชาที่น่าเทียบโอนได้แต่ติดปัญหาที่กลัวว่าจะต้องมีบางวิชาที่ต้องไปเรียนซึ่งตอนนี้ทำงานแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปเรียนจะทำยังไงดีคะ....ถ้าไปสอบเสาร์-อาทิตย์ไปได้แต่จันทร์-ศุกร์นี่ซิคะทำไงดีมีอะไรแนะนำไหมคะ..เพราะตอนนี้อยากกลับมาเป็นครูสอนศิลปะแถวบ้านแล้วถ้ามีวิชาฝึกสอนเราเลือกโรงเรียนแถวบ้านเราได้ไหมคะ

น.สพัชราภรณ์ ทองดี
IP: xxx.114.104.218
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูชื่อ มะปราง ค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ ม.6 ค่ะ ตอนนี้หนูเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ค่ะ แต่อยากสอบถามว่า คือ ทางบ้านต้องการให้เรียนราชภัฏแถวบ้าน แต่ตัวหนูเองอยากเรียนรามค่ะ อยากลองพิสูจน์ตัวเองดูค่ะ แต่ความจิงก็อยากเรียนทั้ง2ที่ ค่ะ อยากขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ว่าการเลือกเรียน2ที่ จะมีผลอะไรเกิดขึ้นรึเปล่า เห็นพี่แถวบ้านก็เลือกเรียน2ที่ ก็ประสบผลสำเร็จไม่ยุ่งยากอะไร อยากขอคำแนะนำในการเรียนหน่อยค่ะ

นางสาว อภิษฐา จันทร์คง
IP: xxx.174.137.34
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูได้สมัครเรียนรามไปตั้งเเต่ม.4 ตอนนี้หนูอยู่ม.6ใกล้จะจบเเล้วค่ะ เรียนคณะนิติศาสตร์เเต่ว่ายังเก็บหน่อยได้ไม่ค่อยเยอะ อยากทราบว่าถ้าเราอ่านหนังสือไปสอบอย่างเดียวเเล้วไม่ได้ไปเรียนเราสามารถจบเร็วไหมค่ะ จะจบก่อนเพื่อนที่ต้องไปเรียนต่อใหม่อีก4ปีไหมค่ะ เเล้วข้สิบรามคณะนิติต้องใช้ภาษาอังกฤษเก่งไหมค่ะ

สุวิทย์
IP: xxx.172.92.83
เขียนเมื่อ 

สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น ปี 1 รายงานตัวครับผม

แคท
IP: xxx.89.95.199
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนรามค่ะ ตอนนี้ทำงานด้วย แล้วอยากเรียนจบ ป.ตรีที่รามชอบรามมาตั้งแต่ ม. ต้นแล้วค่ะ อยากเรียน คณะมนุศย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ อยากถามว่าอยากมากไหมค่ะสำหรับคนพื่้นฐานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ อยากจะเก่งภาษาค่ะขอคำแนะนำหน่อย แล้วค่าใช้จ่ายสูงไหมค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

มี่
IP: xxx.52.204.0
เขียนเมื่อ 

ชื่อมี่ค่ะ อยากรู้ว่า ม.ราม มีคณะอะไรที่เปิดสอนแบบไม่ต้องไปเรียน แค่ไปสอบอย่างเดียวมั่งค่ะ เพราะว่าต้องช่วยงานที่บ้าน และอยากเรียนจบ ป.ตรีเร้วๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

หยก
IP: xxx.49.249.134
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูชื่อหยกตอนนี้กำลังคิดที่จะเรียนรามแต่ว่าจะเรียนภาคพิเศษภาคค่ำสาขาบัญชีและการเงินแต่ไม่มีพื้นฐานเลยตอนนี้อายุ24แล้วค่ะแต่พึ่งอยากเรียนแบบจริงจังเพราะว่าเราต้องทำงานประจำไปด้วยถ้าเราเรียนอีกก็คงไม่ไหวแต่พอเร่มโตขึ้นก็เลยอยากเรียนก็เลยคิดว่าจะลงเรียนภาคพิเศษค่ะจะได้ทำงานและก็เรียนด้วยคงไม่เหนื่อยมากคำแนะนำของพี่บางทีคนที่ยังไม่เรียนอย่างหนูอาจไม่เข้าใจบ้างแต่โดยรวมความหมายมันก็คงจะแปลว่าให้เรามุ่งมั่นและขยันมีความรับผิดชอบใส่ใจสนใจและต้องมีวินัยในตนเองเป็นคำแนะนำที่ดีเรียนบัญชีเค้าว่ากันว่ายากและน้อยคนจะจบโดยเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานอยางหนูแต่จะทำให้ได้และเต็มที่ค่ะขอบคุณคำแนะนำดีๆที่มีให้นะคะน้อยคนนักที่จะแนะนำแบบนี้ขอบคุณจากใจจริง(สู้ๆๆๆ)

บูม
IP: xxx.77.250.150
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเรย คับ

Jusmin
IP: xxx.77.250.150
เขียนเมื่อ 

หนูชื่อ จัสมินค่ะ ตอนนี้หนูเรียนคณะรัฐศาสตร์ ก็ทำงานด้วยเรียนด้วย แต่ก็เริ่มท้อ เพราะไม่รู้จะวางแผนยังไงตอนนี้หนูอายุ19 เพิ่งเก็บได้ 30 กว่า หน่วยกิตเอง อยากเรียนให้จบเร็วๆเหมือน พี่บ้างจังแต่บางวิชาค่อนข้างยาก อีกอย่างไม่ค่อยมีเวลาไปฟังบรรยาย เลยต้องใช้ความเข้าใจเอง มีงง บ้างอะไรบ้าง บ้างวิชาก็จำจุดไม่ได้ หนูก็ติดตามดูแนวข้อสอบใน google ที่เพื่อนๆในรามโพสไว้เพื่อเป็นเเนวในการดูหนังสืออีกอย่างก็ไม่รู้ด้วยว่าวิชาที่เราลงนั้นมันเป็น อัตนัย หรือ ปรนัย เลยต้องใช้ความเเม่นเเละเข้าใจ

หนูอยากได้เกรดให้ดีๆๆ เพราะรามมีเกรดแค่ 2 ตัวเอง บางทีหนูมั่นใจว่าน่าจะทำได้เกรด G และดันได้ P ก็ท้อเหมือนกันหนูเพิ่งได้G แค่ 2 ตัวเอง...

หนูอยากทราบว่าถ้าวิชา เสรี หนูลง สื่อมวลชน ไปถ้าจะทำเกรดได้ มีแต่คนพูดว่าสื่อมวลชนไม่ยากมีแต่คนได้ G กัน พี่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหม ค่ะ .... จุดประสงค์ในการเรียนของหนู หนูอยากได้ เกรดดีๆๆ อีกอย่างหนูอ่อนอังกฤษมากเลยเกรดแต่ละตัวได้เเต่ P EN102 หนูลง 2 รอบ ยังไม่ผ่านเลยค่ะ ช่วยแนะนำ หน่อยได้ไหม ค่ะ.....

Eiew
IP: xxx.120.196.246
เขียนเมื่อ 

หนู ชื่อ อิ๋ว ค่ะ เราเอาวุฒิ ปวส ปี1 ไปเทียบโอนได้เลยไหม่ค่ะ โดยที่เรายังไม่จบปวส2 น้ะค่ะ

น้องค่ะ
IP: xxx.9.41.155
เขียนเมื่อ 

 อยากเรียนรัฐศาสตร์  เราต้องเข้าเรียนไหมค่ะคณะนี้ต้องใช้ความขยันในการอ่านหนังสือ ท่องตำรา หรือว่าเข้ารับการฟังบรรยายค่ะถึงจะผ่านการสอบในเเต่ล่ะเทอม ตอนนี้หนูอยากจะพยายามทำให้จบภายในสามปีค่ะ  เพราะคณะนี้หนูเคยมีพื้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอยู่ตอนมอปลาย  ก็น่าจะนำมาใช้ได้แต่ก็กลัวยากไป 

      เเละตอนนี้หนูก็เรียนครูวิทย์ทั่วไปที่ ราชภัฏแห่งหนึ่งปีหนึ่งค่ะ  หนูอยากเรียนรัฐศาสตร์ควบคู่ไปด้วยจะได้มีประสบการณืเย่อะๆ และอยากรู้ว่ารัฐศาสตร์นักศึกษาส่วนใหญ่จบกันภายในกี่ปีค่ะ

      กรุณาช่วยให้คำเเนะนำด้วยน่ะค่ะ @[email protected]  (หนูชอบการวางแผนสองปีจบมากค่ะ  อยากทำให้ได้)  

รุ้ง
IP: xxx.46.68.229
เขียนเมื่อ 

เรียนราม แล้วหนักใจมากเลยค่ะต้องออกฝึกสอนปีสุดท้าย ทำงานด้วยเรียนด้วยค่ะ ไม่อยากออกจากงาน ออกฝึกสอน ต้องทำงานทั้งวันเลยไหมค่ะ เพราะว่าจะย้ายไปทำงานกะบ่ายค่ะแทน ตอนเช้าจะไปฝึกสอน หรือถ้าออกฝึกจำเป็นไหมค่ะที่ต้องออกฝึกตามเวลาเข้าโรงเรียนปกติค่ะ

ภัทร์ฐิตา
IP: xxx.120.144.174
เขียนเมื่อ 

หนูเรียนบัญชีรามอยู่ปี่ 2 เทอม 1 เเล้วค่ะ วิชาเริ่มยากขึ้น ผ่านเเล้ว 82 หน่วยกิตจาก 134 หน่วยกิต อยากจบ 2.5 ปี พอมีหวังไหมค่ะ เเล้วต้องวางเเผนยังไงในการสอบบ้างคะที่จะให้ผ่านหมดทุกเทอม ช่วยเเนะนำหน่อยค่ะ เป็นคนอ่านหนังสือไม่เก่งด้วยค่ะ

พัชรินทร์ธร
IP: xxx.49.241.184
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์  ดิฉันเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาแล้วแต่ที่มหาวิทยาลัยที่ดิฉัยเคยเรียนมานั้น  ดิฉันขอรับรองรองว่ายากจิง  ตกคือตก ไม่มีการแก้แต่อย่างใด หรืออีกอย่างถ้าคะแนนเหลือประมาณแค่  0.5 เค้าก็ยังให้ตก  ดิฉันเคยคิดจะลาออกจากที่นี้ตอนปี2เพราะสุดกำลังที่ดิฉันจะเรียนต่อ แต่ทางบ้านเค้าไม่ให้ออก ดิฉันทนเรียนมาจนปี4 จึงลาออก  การเรียนไม่จบที่สถานที่แห่งนี้ทำให้ดิฉัน มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนให้จบในสถาบัน รามคำแหงให้ได้  เพราะรอยอดีตมันทำให้ดิฉันเสียใจมากถึงที่สุด ต้องคอยฟังคนเค้านินทาต่างๆนาๆว่าเรียนไม่จบ มันได้ฟังแล้วมันแค้นใจมากที่สุด  ตอนนี้ดิฉันกำลังจะเข้าเรียนที่ ราม  เพื่อหวังว่าอาจารย์ที่รามคงไม่ใจร้ายเหมือนอาจารย์ที่เดิมนะค่ะ

pooky
IP: xxx.0.80.222
เขียนเมื่อ 

เรียนจบ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจมาคะ อยากเรียนรามให้จบป.ตรีต่อเนื่องคะไม่ทราบว่าเรียนประมาณกี่ปีคะ

pooky
IP: xxx.0.80.222
เขียนเมื่อ 

ช่วยตอบคำถามให้หน่อยนะคะอาจารย์

Chakree
IP: xxx.25.75.166
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ตอนนี้ผมกำลังจะจบ ม6 ครับ ผมจะเรียนต่อ นิติศาสตร์ที่ ม.รามคำแหงใน ปี 2556 อ่าครับ  อยากให้อาจารย์อธิบายการลงเรียนแต่ละวิชาหน่อยอะครับ ประมาณว่า ผมดูจากแผนการศึกษาอะครับ ปี 1 เทอม 1 มี 17 หน่วยกิต 7 วิชา ผมจะสามารถลงเพิ่มได้ไหมครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ..ขอบคุณครับ

เด็กเชียงใหม่
IP: xxx.175.120.98
เขียนเมื่อ 

เรียนรามคำแหงต้องทำวิจัยไหมครับ 

แนน
IP: xxx.8.16.19
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ชื่อ แนน ค่ะ ขอถามหน่อยค่ะเรียน2ปีครึ่งนี่เรียนได้ทุกคณะสาขาหรือเปล่าค่ะยังสับสนที่ต้องลงเรียนเอาหนังสืออะไรเนี่ยค่ะ วันเวลาด้วยค่ะมีเรียนทุกวันรึป่าวค่ะขอนรบกวนแนะนำหน่อยค่ะไม่ค่อยรุ้เท่าไหร่

แพท
IP: xxx.206.138.119
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่า ม.ราม  เค้าสอนสด หรือเรียนกับคอมพิวเตอร์ค่ะ แล้วต้องไป มหาวิทยาลัยทุกวันรึเปล่า ?

ดาว
IP: xxx.6.141.3
เขียนเมื่อ 

มีใครอยู่เอกEngไหมคะ มีเคล็ดลับยังไงให้สอบ204 205 206 ผ่านบ้างต้องฝึกยังไงคะ ไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจในการเขียนเลยคะ เวลาจะเขียนมันก็นึกไม่ค่อยออกไมรู้จะเริ่มยังไงดี T-T แนะนำหน่อยนะคะ

เบญจวรรณ
IP: xxx.53.239.154
เขียนเมื่อ 

จะสมัครเรียนรามปี56 นะค่ะ อยากทราบว่า เราจบวุฒิ ปวส.สามารถลงเรียนได้หรือป่าวค่ะ แล้วไม่มีเวลาไปเรียนที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติจะลงเรียนได้มั้ยค่ะ

ส้ม
IP: xxx.11.86.210
เขียนเมื่อ 

จะสมัครเรียนรัฐศาสตร์ ปี 56 ค่ะ อยากเรียนให้จบ 2 ปีครึ่ง ช่วยบอกเทคนิคการเลือกลงหน่วยกิตแต่วิชาให้หน่อยนะคะ ไม่รู้จะลงอะไร ยังไงดี 

อิ่มเอม
IP: xxx.90.54.71
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามหน่อยนะค่ะ พอดีว่าตอนนี้เรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เป็นหลักสูตร5ปี ตอนนี้เรียนปี4แล้วค่ะ อยากทราบว่า ถ้าจะเรียนรามคณะศึกษาศาสตร์  ธุรกิจศึกษา จาได้มั้ยค่ะ อยากทราบว่าถ้าต้องลงทะเบียนกี่หน่วยกิจ วางแผนการเรียนยังไง เพราะปี5ต้อง ฝึกสอน แต่ว่าอยากเรียนป.ตรีอีกซักใบ รบกวนพี่ตอบกลับด้วยนะค่ะ

แช่
IP: xxx.169.242.39
เขียนเมื่อ 

2 ปีครึ่ง จะรีบไปไหน ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องเร่ง เรียนไปเรื่อยๆ แต่เน้นความรู้ ควบคู่ประสบการณ์ เราเรียนสารสนเทศบรรณารักษ์ ใช้เวลาเรียนเกือบสี่ปีเต็ม  คนอื่นฝึกงานสองเดือน แต่เรายอมฝึกงานหกเดือนแต่ได้งานทำ การฝึกงานมันเป็นประสบการณ์ที่หาในห้องเรียนไม่ได้ จบสองปี่ครึ่ง ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสาขาวิชาด้วย เช่น สาขาที่ไม่มีวิชาฝึกงาน การฝึกงานเนี่ยสำคัญนะ อย่ามองข้าม เด็ดขาด เรากำลังรอเกรดเทอม 2/2555 ออก จะไปแจ้งจบเทอม S/2555 ไม่รู้จะทันเปล่า 

Nuch
IP: xxx.9.42.235
เขียนเมื่อ 

หนูเรียนคณะมนุษ อิ้งค่ะ นุชไม่รู้จะลงวิชาอะไรในแต่ละเทอม อยากให้พี่ช่วยแนะนำ ทำให้ครบทุกวิชาที่นุชควรจะลงเพราะนุชคิดยากมากค่ะที่จะลงวิชาต่างๆในแต่ละเทอม พี่จัดให้หนูหน่อยได้ไหมค่ะ ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ 

นุ้ย
IP: xxx.67.70.181
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูชื่อนุ้ยค่ะ  ตอนนี้หนูจบ ปวส.2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค่ะ อยากเรียนรัฐศาสตร์ ค่ะ เป็นวิขาที่ฝันเอาไว้ แต่ไม่รู้ว่าเรียนแล้วจะรอดหรือปล่าว  เรื่องค่าใช้จ่าย และการเรียนคงจะยากน่าดูเลยที่เดียวค่ะ

แพม
IP: xxx.8.227.250
เขียนเมื่อ 


พี่คะคือแพมว่าจะเรียนรัฐศษสตร์รามไปด้วยกับอีกที่หน฿่งด้วยคือตอนนี้แพมเรียนอีกที่อะคะ อยากรู้ว่าต้องทำไงบ้าง

ดาดา
IP: xxx.169.223.33
เขียนเมื่อ 

                    ดิฉันเรียนจบ บัญชีราม ในเวลา 1 ปี ครึ่ง (สอบผ่านตลอด)  คือเรียนจบ ปวส.บัญชีค่ะ  โอนเทียบหน่วยกิจมาเรียนบัญชีราม แต่เวลาเรียนก็จะลงเต็มวิชา ซัมเมอร์ก็เรียน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขยันมากๆนะค่ะ อย่าปล่อยโอกาสในการสอบแต่ละครั้งให้ผ่านไปง่ายๆ สอบครั้งแรกต้องทำให้เต็มที่อย่าท้อเพราะถ้าคุณยอมแพ้ สอบครั้งสองแน่ใจได้หรือว่าจะผ่าน???? ต้องจัดวิชาเรียนยากกับง่ายให้อยู่คละๆกันไปทุกเทอม อย่าเลือกเรียนแต่ง่ายๆก่อน เช่นใน 8 วิชาที่ลง ต้องให้แน่ใจเลยว่าวิชาไหนบ้างที่สอบผ่านแน่ๆซัก 4 วิชา และอีก 2 วิชาเป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาจำและเข้าใจ ส่วนที่เหลืออีก 2 วิชาก็ให้เป็นวิชาที่ยาก สรุปผลออกมา อาจจะผ่าน 5 วิชา ส่วนอีก 3 เวลาซ่อมก็จะได้ไม่เหนื่อย  และเจาะลึกไปอีกต้องคำนวณระยะเวลาห่างของวันสอบและวันซ่อมอีก (โอ้ ชีวิตดูยุ่งยากดี แต่ก็ทำแบบนี้จริงๆค่ะ)

                    สรุป ถ้าวิชาคละๆกันไปแบบนี้ พอใกล้จะจบก็จะเหลือวิชาที่ยากน้อยหน่อย บางคนที่ไม่จบเพราะเล่นสบายไปก่อนแล้ว เหลือแต่วิชายากๆ 7-8 เล่ม แล้วจะผ่านได้ยังไง เพราะมันยากทั้งนั้น ดิฉันมีเทคนิคอ่านหนังสือแบบบ้าๆไปหน่อยแต่ก็อยากแนะนำ

                     เทคนิคอ่านหนังสือ   สำหรับวิชาท่องจำถ้าคุณเป็นคนขิเกียจแบบดิฉัน(ขิเกียจสอบหลายทีเอาให้ผ่านเลยจบ) แนะนำว่าคุณควรจะเปิดอ่านบ่อยๆ คือย้ำคิดย้ำอ่าน ดิอ่านกระทั่งบนรถเมล์ อ่านก่อนติวเตอร์สอน (เฉพาะวิชายากต้องติวเตอร์เท่านั้นอ่านเองไม่ได้) อ่านก่อนนอนขนาดหลับก็ยังคิดทบทวนในใจ (ถ้าอ่านไม่เข้าใจแต่ประสาทตาคุณจำภาพหน้าหนังสือได้)  เมื่อไหร่ที่คุณอ่านจนจำได้แล้ว แค่เปิดหน้าหนังสือเห็นคำขึ้นต้นยังไม่ทันจะอ่าน คุณก็จะนึกเนื้อหาในหน้านั้นๆได้ทั้งหมด ทีนี้ก็จะเหลือแค่ให้ความจำนี้จำได้นานๆจนกว่าจะถึงเวลาสอบ พอถึงเวลาสอบก็จะใช้เวลาอ่านได้อย่างรวดเร็วในการทบทวน 8 วิชาได้ภายใน 1 วัน 

                   เทคนิคในการทำข้อสอบ  ถ้าวิชาไหนยากจริงๆ คุณจำเป็นต้องเลือกข้อสอบที่จะทำและต้องมั่นใจว่าจะสอบผ่านโดยที่ไม่ต้องทำทั้งหมด  คำนวณดูจากคะแนน เพราะหลายๆวิชาถึงคุณจะเก่งยังๆไงก็ไม่สามารถทำทันได้

                   สรุปให้อีกที  ต้องขยันค่ะ ถ้ารุ้ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือ เมื่อไหร่ที่ว่างก็จับมาอ่านใครจะว่าบ้าอะไรยังไงชั่งเค้า เพราะนี่คืออนาคตของเรา สู้ๆ

                   สำหรับน้องๆบัญชีราม   ถ้าใครมีปัญหาอะไรสอบถามมาได้ พี่ไม่เก่งแต่ถ้าพอช่วยได้ก็จะช่วยกันค่ะ

เมลล์ [email protected] (เจี๊ยบค่ะ)


                       

                     sunanta
IP: xxx.4.220.38
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ถ้าเรียนติด F ทำอย่างไรค่ะ สอบแก้ตัวจนกว่าจะผ่านหรือว่าลงทะเบียนเรียนใหม่ค่ะ หนูยังไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะ ถ้าลงทะเบียนเรียนให่ม่ มันจะเสียเวลาไหมค่ะ ตอบหนูหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ดาดา
IP: xxx.11.238.136
เขียนเมื่อ 

sunanta ถ้าติด F สามารถซ่อมได้ 1 ครั้งเท่านั้น ถ้าซ่อมแล้วยังไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ค่ะ

อัฟด้อล
IP: xxx.49.162.218
เขียนเมื่อ 

คื่อว่าผมจะเรียน ด้านครูสังคม อ่าคับ เรียน ครูสังคม ผมสามารถ จบ 2 ปี ครึ่ง ได้ไหม่คับ บ

หรื่อ ว่า จะต้องเรียน 5 ปี เต็ม เลยย 

แล้ว ผมจะต้องไปเรียนทุกๆๆ วัน หรื่อ อ่านหนังสื่ออย่างเดียวแล้วค่อยไปสอบ

ผมจะไปสมัครามต่อนนี้อ่าคับบ วันที่ 1-4 มิถุนายน อ่าคับ 

ผมยังไม่รู้จะทำยังไงดี ยังลังเลอยูว่าจะเลื่อก ครูสังคม หรื่อ เอกประวัติศาสตร์ ดี

กรุณาตอบด้วยน่ะคับบ ผมไม่ทราบบข้อมูลจริง ๆๆ

ขอบพระคุณอย่างสูงคับบ บ


เขียนเมื่อ 

เรียน ทุกท่านที่เข้ามาถามนะครับ .. และขอโทษที่ผมไม่ตอบให้เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะใน รีพลายนี้หรือ ทางอีเมล์ 
เพราะว่าหลายคำถาม มีคำตอบ ซึ่งผมได้เขียนอธิบายเอาไว้แล้ว .. 
ดังนั้น ได้โปรดอ่าน และทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขียนเอาไว้แล้วครับผม .. 

พิชเยศ
IP: xxx.98.63.125
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ชื่อโอ๋ครับตอนนี้กำลังเรียนรามปี1คณะรัฐศาสตร์ ที่วางแผนการเรียนไว้คือ ดูการบรรยายสดจากห้องเรียนควบคู่ไปกับการอ่านชีทสรุป แต่ก็อยากจะได้รุ่นพี่มาช่วยแนะนำการเรียนคณะนี้หน่อยครับ เพราะลองอ่านๆบทเรียนดูดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่ แต่จะตั้งให้เรียนให้จบในเวลา3ปีครึ่งถึง4ปีครับ

พิชเยศ
IP: xxx.98.63.125
เขียนเมื่อ 

[email protected] โอ๋ครับ


ging
IP: xxx.67.164.232
เขียนเมื่อ 

คือเรียนรัฐศาสตร์รามค่ะ พอจะทราบไหมค่ะว่าจำเป็นที่จะต้องมีชมรมไหมค่ะ เพราะยังไม่ไดเสมัครชมรมเลยค่ะ เลยอยากทราบว่าถ้าไม่มีชมรมจะส่มารถจบได้ไหมค่ะ ใครทราบตอบที่นะค่ะ (:

พูห์ค่ะ
IP: xxx.183.78.114
เขียนเมื่อ 

หนูลงเรียนตั้งแต่ปี 51 ตอนนี้ ยังไม่จบเลยค่ะ อายุ 27 ย่าง 28 ละ อายมากค่ะ เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หนูส่งมาเพื่ออยากขอกำลังใจค่ะ อยากหยุดมากเลยค่ะ เพราะรู้สึกท้อมาก แต่หนูมีงานอยู่แล้วค่ะ เป็นผู้จัดการงาน มีความมั่นคง แต่พอสัมภาาเด็กทีไร จบปริญญามา เลยอายมากเลยค่ะ

bunlue
IP: xxx.24.218.160
เขียนเมื่อ 

ผมขอจบ 2.5 ปี แต่จบ 3 ปี ไม่เก่งขนาดนั้นครับแต่ใช้รูปแบบ กระทู้เลยต้องวางแผนการเรียน ขยันอ่าน อดทนเพราะผมทำงานด้วยเรียนด้วย พักร้อนมี 14 วันไม่เคยได้ใช้เพื่ออย่างอื่นเลยหวงเอาไว้เวลาไปสอบ

นุ๊ก
IP: xxx.99.86.245
เขียนเมื่อ 

อยากถามว่าพอทราบไหมค่ะ

มนุษย์อิ้งจำเป็นต้องไปเข้าเรียนไหมค่ะ

อิงค์
IP: xxx.77.169.194
เขียนเมื่อ 

พี่ค่ะ ถ้าจบจาก กศน มา สามารถเรียนต่อ คณะไหนได้บ้างค่ะ ?

ิbee
IP: xxx.67.39.90
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ บี คือดิฉันจบเอกบัญชีมาแล้วต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูก็แล้ว พอเวลาเข้าเปิดสอบครูก็ไม่มีเอกให้ลงสอบ จึงขอถามว่าถ้าจะลงมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย ของรามคำแหง ต้องเรียนกี่ปี แล้วไม่ไปเรียนได้ไหม สอบอย่างเดียว เพราะทำงานประจำอยู่แล้ว ขอขอบคุณค่ะ

nukoy
IP: xxx.207.112.83
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆๆๆสำหรับเเนวทางเเห่งความสำเร็จอ่านเเล้วชอบมาก เเต่ติดที่ว่า อ่านเเล้วจะจำได้หรือป่าวนั้นเเหละ ฮ่าๆๆๆ เเต่อย่างรัยก็ตามในเมื่อเราตัดวินจัยมาเรียนที่นี้เเล้วเราต้องทำให้ได้ 

Thank you very much.

น้องปุ้ย 56
IP: xxx.7.5.23
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

สำหรับแนาทางที่ดี และจะทำให้ได้อยา่งที่ตั้งใจไว้ค่ะ

Outitip kunmana
IP: xxx.55.168.113
เขียนเมื่อ 

สวัดีค่ะ. หญิงน่ะค่ะเรียนราม7 ปีแล้วค่ะยังไม่จบเพราะทำงานต้วยค่ะ ตอนนี้อยากย้ายมาเรียนภาคพิเศษแต่เขาว่าค่าใช้จ่ายสูง อยากจะถามว่ามีกองทุนกู้ยืมสำหรับภาคพิเศษไหมค่ะช่วยแนะนำ ด้วยค่ะ

หมิว
IP: xxx.55.138.175
เขียนเมื่อ 

หนูจะจบม.3แล้วค่ะถ้าจะต่อรามคำแหงเนี่ยะสามารถต่อได้ที่ไหนค่ะ

เปิดรับสมัครเดือนไหนค่ะของ ปี2557น่ะค่ะ

 

หมิว
IP: xxx.55.138.175
เขียนเมื่อ 

ถ้าจบม6แล้วต้องเรียนรามอีกปีค่ะถึงจะจบน่ะค่ะ

เพราะเรียนม6ก้อสองปีแล้วค่ะ(ก.ศ.น.)

ภพ
IP: xxx.53.12.111
เขียนเมื่อ 

ผมชื่อ"ภพ"ครับ อยากถามครับว่า การเรียนรามมันอยู่ที่ความตั้งใจอย่างเดียวรึปล่าวครับ 

แพรค่ะ
IP: xxx.183.104.129
เขียนเมื่อ 

รบกวนด้วยนะคะ สนใจหลักสูตรพีดีกรีนะคะคือตอนนี้เรียนอยู๋ปวช.กศน.ซึ่งน่าจะจบประมาณ มีนา เมษา 57 เเต่ตอนนี้อยากลงเรียนรามเพิ่มเติมด้วยนะคะ ไม่ทราบว่าสามารถลงได้ใช่ไหมคะ ลองไปหาข้อมูลดูกะว่าจะลงเรียนผ่านเน็ตนะคะ ทำได้ใช่ไหมคะเเล้วเสียค่าใช่จ่ายอะไรบ้าง ไปสอบอย่างเดียวเลยได้ไหมคะ พอดีทำงาน จ-ส เลยน่ะคะ เเล้วยามไหมคะ ช่วยเเนะนำหน่อยคะเรียนสาขาไหนดีไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนสักเท่าไหร่คะ ขอบคุณคะ ^_^

มุข
IP: xxx.122.62.246
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เรียนม.รังสิตคะ เพื่อนจบหมดแล้ว เป็นเส้นประสาทมืออักเสบ เข้าออกรพ.บ่อยครั้ง จนต้องดรอปเรียนไป1ปี ทำงานในคอมฯนานๆก้ไม่ได้ ท้อมากทีเดียว 24แล้ว ช่วยแนะนำการเทียบโอนด้วยคะ ถ้าเรียนที่เดิม ก้เปลืองเงินที่บ้านอีก ค่ารักษาก้เป็นหลักหมื่นแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าคะ

หนิง
IP: xxx.101.101.129
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดิฉันทำงานเป็นพนักงานบัญชี จบปวช.บัญชีมา แต่อยากเรียนต่อป.ตรีที่ราม เพราะไม่มีเวลาไปเรียนทุกวัน ทำงานจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ แบบนี้จะเรียนได้ไหมค่ะ แล้วก็อยากจะให้แนะนำหน่อยค่ะว่าระหว่างเรียนสาขาการบัญชีโดยตรง กับบริหารธุรกิจทั่วไป อันไหนน่าจะมีโอกาศจบง่ายกว่ากัน สำหรับคนไม่มีเวลาไปเรียน เคยได้ยินมาว่าบัญชีรามเรียนยากมาก และจบยากมาก จริงป่าวค่ะ แล้วถ้าเราเรียนบัญชีและทำงานเป็นพนักงานบัญชีอยู่สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ไหมค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 

นารงสาวภัสราภรณ์ นุกิจ
IP: xxx.183.251.168
เขียนเมื่อ 

คือหนูไม่รู้ว่าระบบการเรียนของรามมันเรียนยังไงน่ะค่ะ คือพอดีว่าหนูเห็นว่า ม.ราม เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเรียนและทำงานไปได้ด้วย หนูจึงได้ไปลงทะเบียนเรียนไว้แต่ยังไม่เคยได้เข้าเรียนเลยซักครั้งเพราะไม่รู้ว่าเขาเรียนกันยังไง สอบวันไหน และจะรู้ข้อมูลได้จากใคร อยากเรียนให้ได้วุฒิสูงๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีครับ อ. อยากทราบว่า รัฐศาตร์ กับ มนุษศาตร์ เรียน คณะไหน ที่จบง่ายกว่ากัน คือ ผมเรียน กศน อยุ่ กะจะสมัคร แต่ไม่รุ้จะเลือกอะไรดี รบกวนช่วยแนะนำผมด้วย หรือ เพื่อนๆคนไหนที่เรียนอะไรอยู่ ที่ ม ราม ชี้แนะผมที

ดา
IP: xxx.9.158.158
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อาจารย์

หนูเป็นนักศึกษาปี 1 คะพอดีว่าหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดอะคะมาทำงานที่กรุงเทพเเต่ดันมาอยู่กลับเพื่อนที่พระราม 2 ซึ่งมันก็เดินทางลำบากเเล้วหนูก็ต้องทำงานด้วยคะก็เลยทำไห้ไม่ได้เข้าเรียนเลย เเต่ก็กะว่าจะย้ายที่อยู่ปีหน้าหน้าเเล้วก็เริ่มต้นเรียนใหม่เทอมหน้าเลย  เพราะว่าถ้าไปสอบคิดว่ายังไงคงไม่ผ่าน  หนูจะต้องเเจ้งทางมหาลัยยังไงคะ

ต้องทำยังไงบ้างคะ  ขอบคุณล่วงหน้าคะ

นุช
IP: xxx.87.33.209
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

คือว่า เรียนจบ ปวส. แล้วต้องการเทียบโอน หน่วยกิต เข้าศึกษาป.ตรี ที่ราม ค่ะ อยากจบเรวๆ   อยากทราบว่า กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต  จะมีสิทธิได้เกียรติ นิยม มั้ยค่ะ   แต่ไม่อยากเรียน4ปี เพราะ เรียนจบ ปวส.แล้วค่ะ

หนูรบกวนขอคำปรึกษาค่ะ

ขอบพระคุณคำตอบ ล่วงหน้าค่ะ 

Ubai
IP: xxx.176.81.105
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ค่ะ หนูอยากสอบถาม ค่ะ ว่าทุกสาขาวิชาเบยหรอืเปล่าที่เราสามารถจัดเวลารียนให้จบภายใน 2 ปีครึ่งค่ะ ตอนนี้กำลังจะอยากศึกษาต่อป.ตรีค่ะ

xxxx
IP: xxx.84.243.174
เขียนเมื่อ 

มีข้อสงสัยอยากถามค่ะ 1.ถ้าเราลงเรียนภาค 1 แต่ไม่ได้ลงภาค 2 เราสามารถนำวิชาของภาค 2 ลงเรียน ภาคฤดูร้อนได้ไหมค่ะ ตอนนี้สับสนมากเลยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

เด็กดี
IP: xxx.121.85.211
เขียนเมื่อ 

หนูอยากจะรู้ว่าเรียนบริหารธุรกิจภาคพิเศษ เรียนแค่วันเดี่ยวมีไหมค่ะเพราะหนูทำงานมีวันหยุดแค่วันเดี่ยว อ่ ค่ะช่วยตอบทีน่ะค่ะ

พรเทพ
IP: xxx.230.189.134
เขียนเมื่อ 

อยากถามอาจารย์หน่อยครับ ขาดการลงทะเบียนนาน อยากเรียนต่อ ต้องทำอย่างไร เป็นนักศึกษารหัส 54 เก็บหน่วยกิตได้บางส่วน และขาดการลงทะเบียนเกิน 3 เทอม อยากเรียนต่อต้องทำอย่างไรบ้างครับ

โอ
IP: xxx.153.191.6
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เรียน บช ราม อยู่ ทำงานไปด้วยอ่ะ รหัส 56 ยังเหลือ อีก 20 เล่มก็จบแล้ว อ่ะ แต่เป็น 20 ที่หิน พอสมควรเลยอ่ะ อิอิ ไม่ได้ท้อ นะ แต่อยากระบาย บ้าง เรียนไปทำงาน ไป ก็เหนื่อย สอบอีก หาเวลาอ่านหนังสือได้น้อยมาก

แต่ก็สู้อ่ะ แบบว่า อยากได้ใบนี้มากกว่าใบแรก เป็น 100 เท่า เลย ทีเดรยว

ตอง
IP: xxx.28.77.7
เขียนเมื่อ 

พี่ค่ะแล้วถ้าเรียนไปทำงานไปด้วยมันจะแบ่งเวลายังไงดีและวิชาที่จะเรียนคือบัญชีด้วยมันจะยากเกินไปไหมค่ะ แล้ว ม.รามเค้ามีเรียนแค่เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าค่ะ

กุ๊กไก่
IP: xxx.5.251.251
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะชื่อ กุ๊กไก่ เรียน นิติ ปี 3 แต่ด้วยเหตุฉุกเฉินจึงไม่ได้ลงทะเบียน เทอมหนึ่ง เขาจะตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของเราหรือไม่

โรจนศักดิ์ เจริญ
IP: xxx.47.128.61
เขียนเมื่อ 

คือตอนนี้ผมเรียน  ม.รามยุแล้วนะครับ  ยุปี 1 ครับ คณะบริหารธุระกิจ  ตอนนี้ผมอายุ 17 อยากจะถามว่า ผทจะเรียนเงินการธนาคาร มันจะจบยากรึป่าว และหางานยากมั้ย  ช่วยตอยผมหน่อยนะครับ

พอล
IP: xxx.230.180.146
เขียนเมื่อ 
พอล
IP: xxx.230.180.146
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูชื่อพอล คือหนูเรียนพยาบาลปี 3แล้วแต่มารู้ว่ามันหนักมากจนไม่มีเวลาพัก เหรื่อยกายน่ะไม่เท่าไหร่ค่ะแต่เหนื่อยจัยนิ ถ้าข้ามไปเป็นทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเลยคงจพสบาลจัยกว่า ชีวิตนักศึกษาพยาบาลนี่เหนื่อยจริงๆ หนูอยากเรียนใหม่ที่ ราม เรียนบัญชี แต่จบวิทย์คณิตมา เรียนได้มั้ยค่ะ แต่ไม่มีพื้นฐานเลย ต้องจบปวสรึป่าวถึงจะเรียนได้ และอยากเรียนสองปีครึ่งจะได้มั้ย

พลอย
IP: xxx.96.244.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คือหนูเป็นนักเรียนม.6 อยากจะเข้าสมัครเรียนรามตอนนี้เลย แล้วสามารถจะเรียนสองมหาลัยไปพร้อมกันได้ไหมคะถ้าเกิดหนูมีการสอบติดอีกมหาลัยขึ้นมาอ่ะค่ะ

พลอย
IP: xxx.96.244.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คือหนูเป็นนักเรียนม.6 อยากจะเข้าสมัครเรียนรามตอนนี้เลย แล้วสามารถจะเรียนสองมหาลัยไปพร้อมกันได้ไหมคะถ้าเกิดหนูมีการสอบติดอีกมหาลัยขึ้นมาอ่ะค่ะ

สัว
IP: xxx.1.227.137
เขียนเมื่อ 

คือผมอยากเรียนแล้วจบออกมาทำงานเป็นไกด์นำเที่ยวครับ แต่ผมเลิกไม่ถูกว่าจะลง

ระหว่าง คณะ มนุษย์ศาสตร์ เอก ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว  หรือ

คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ดีครับ

อยากทราบความเห็นของรุ่นพี่ดู ว่าคณะไหนจะตอบโจทย์ผมได้มากกว่า

ขอบคุณครับ

อังสุมารินทร์ พรมบุตร
IP: xxx.51.47.113
เขียนเมื่อ 

หนูกำลังจะเข้าศึกษารามค่ะ แต่กลัวๆๆๆเรียนไม่จบค่ะเห็นวาวิทยาลัยเขตเปนข้อเขียนค่ะ

รุ่งนภา
IP: xxx.230.138.20
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูกำลังจะจบ ม.3 อายุ 16 แต่นู๋มีความฝันคือ การเรียน ม.4 ควบคู่ ป.ตรี ไปด้วยจะได้รึป่าวค่ะ 

รุ่งนภา
IP: xxx.230.138.20
เขียนเมื่อ 

เอิ่ม!!!!!!

jeed
IP: xxx.175.34.237
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

พอดีว่าจะเรียนรามในเทอมนี้ 2/2557 เค้ารับส่วนกลาง จะลงทะเบียนให้ได้ 24 นก. แล้วต้องไปนั่งเรียนมั้ยค่ะ เพราะว่าทำงานยุต่างจังหวัดค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

พลัม
IP: xxx.96.248.19
เขียนเมื่อ 

อ.คะหนูลงพรีดีกรีไว้อะคะอนากรู้ว่าส่วนใหญ่เค้าจะสอบที่ไหนอะคะ

ราม1หรือราม2คะ

เศรษฐพิชญ วันนา
IP: xxx.98.204.52
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูชื่อน้ำทิพย์ค่ะหนูอยากเรียนต่อรามฯคณะรัฐศาสตร์ค่ะหนูเรียนจบม.6แล้วค่ะ

แต่หนูยังไม่ได้รับวุฒิเพราะวุฒิออกเดือนมีนาคมปี58 แต่หนูขอใบรับรองการจบการศึกษามาแล้วนะคะ

หนูใช้ใบรับรองไปสมัครเรียนปกติได้ไหมคะ

พิมล
IP: xxx.0.204.134
เขียนเมื่อ 

สวัดดีค่ะ คือตอนนี้เรียน คณะครุศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ ตอนี้อยู่ปี่ 4 อยากจะได้ปริญาตรีจากที่รามด้วยค่ะ จะเรียนที่คือเรียนคณะปัจจุบันที่เรียนอยู่ จะเอาหน่วยกิจไปเทียบได้ไหมค่ะ แต่ไม่มีเวลาที่เรียนที่ส่วนกลางค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ชื่อครีมน่ะค่ะ ขอถามนิดนึงค่ะ คือว่าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับป.ตรี ปีที่ 3 เอกการบัญชีค่ะ คือ อยากจะเป็นครูค่ะ แล้วต้องเรียนยังไงต่อค่ะ เพื่อจะได้ไปสมัครเป็นครูได้ พอดีว่าไม่รู้อะไรเลยค่ะ รบกวนถามหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

วราภรณ์
IP: xxx.180.40.75
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับข้อคิด และ คำแนะนำดีๆๆ หนูเรียนรามปี5แล้วค่ะยังไม่จบเลยเพราะหนูเล่นเกินไปมั้งแต่ตอนนี้เริ่มคิดได้แล้วเพราะเห็นเพื่อนทะยอยจบกันหมดแล้ว สู้ๆบอกตัวเองเสมอ

เมือง
IP: xxx.77.202.108
เขียนเมื่อ 

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท(เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) และปริญญาเอก โดยเปิดรับสมัครทุกเดือนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ปิยะภักดิ์ โชติธรรมโม Tel.095-8376172 ld: cls_kon / อ.นันท์วรัฏฐ์ อินผง Tel.083-9893053

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99/440945899387871?ref=hl

ศร
IP: xxx.222.148.101
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ รบกวนถามเพิ่มคร้า

อยากทราบว่าตอนลงทะเบียนซ่อม สามารถลงเพิ่มวิชาที่ไม่ได้ลงปกติได้มั้ยคะ

เช่น 1/2557 ลงวิชา A กับ B ซึ่งไม่ได้สอบ รอลงทะเบียนซ่อม แล้วตอนลงทะเบียนซ่อมจะขอเพิ่มวิชา C ไปอีกตัว ได้มั้ยคะ

แอ๊น
IP: xxx.25.226.178
เขียนเมื่อ 

ม.ราม ต้องใช้คะแนน GATPAT หรือป่าวคะ

อร สรรัตน์
IP: xxx.47.9.220
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่คืออรจะสมัครเรียนรามแต่ไม่เข้าใจการสมัครมีหลายช่องทางไปรษณีย์internetสมัครด้วยตัวเองแตกต่างยังงัยค่ะแล้วอรจะลงสมัครเรียนช่วงวันเสาร์-อาทิตย์มีข้อจำกัดของมหาลัยยังงัยบ้างค่ะเพราะไม่เคยเรียนระบบของรามเลยไม่ค่อยเข้าใจค่ะอีกอย่างอยากปรึกษาว่าหนูชอบวิชาสังคม,ภาษาไทย,อังกฤษจะลงเรียนคณะไหนดีที่ใกล้เคียงว่อรจะผ่านดีค่ะอีกอย่างอรลงเรียนสายวิชาชีพมาปวช.การท่องเที่ยวและโรงแรมแต่อยากที่จะเข้าคณะที่ใกล้เคียงของครุศาสตร์จะทำยังงัยดีค่ะเคยสอบแล้วของราชภัฎแต่ไม่ผ่านแล้วอรมีความคิดว่าถ้าลงเรียนคณะที่มีอาจารย์ลงสอนให้น่าจะดีกว่าการอ่านหนังสือแล้วเข้าใจเองเป็นความคิดที่ผิดหรือถูกค่ะอรมีคำถามเท่านี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ

ดาว
IP: xxx.158.166.149
เขียนเมื่อ 
  1. มีคำถามน่ะค่ะ ตอนนี้ดาวเรียนรามอยู่ที่อำนาจเจริญ วิชาไม่ค่อยเปิดสอน อยากจบเร็ว พี่มีคำแน้นำไหมค่ะ
Dao
IP: xxx.158.166.149
เขียนเมื่อ 

อยากจบภายใน2ปีครึ่ง ควรทำไงบ้างค่ะ ถึงจะสอบผ่านทุกวิชา ดาวขอเบอร์ติดต่อได้ไหมค่ะ

ต้อง
IP: xxx.158.167.128
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผมชื่อต้องidlineผมน่ะอยากถามเรื่องการเรียนรามคับ

Pakee
IP: xxx.158.165.167
เขียนเมื่อ 

คือเรียนจบสองปีครึ่ง(2ปี1เทอม) รวมเรียนภาคปกติแล้วใช่ไหมค่ะ

Wanie
IP: xxx.158.26.71
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูอยากได้คำแนะนำค่ะ คือตอนนี้หี้หนูศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย diploma in accounting and finance หนูอยากเรียนบัญชีรามควบคู่ไปด้วย หนูอยากถามว่า ม.ราม บัญชีเขาเรียนกันยังงัยค่ะ??

pgram.com
IP: xxx.68.6.92
เขียนเมื่อ 

จบชัวร์ 2 ปี 3 เดือน

www.pg-ram.com

หรือโทร 081-699-0699 พี่จอย


รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น