AnthroCat-Thailand
นาย ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

เรียนรามฯอย่างไรให้จบปริญญาตรี (2 ปีครึ่ง)


“เรียนรามฯ จบยาก” เมื่อรู้ว่า “เรียนรามฯนั้นยากและจบยากแล้ว” ดังนั้น “เรา” (ที่เป็นและที่กำลังจะเป็นนักศึกษารามฯ) จะต้องมีวิธีการเรียนอย่างไร.....สำหรับการเรียนรามฯ นั้น การวางแผน (Planning) เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าวางแผนไว้ดี นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ด้วยระยะเวลาที่ไวที่สุด คือ “สองปีครึ่ง” [ 2 ปี 1 เทอม]

เป็นเรื่องที่พูดคุยกันทั่วไปว่า “เรียนรามฯ จบยาก เพราะรามฯไม่สอบเข้า แต่สอบออก (จบ)” หรือไม่ก็ 8 ปีสมัครใหม่” ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิด (Open University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้ เพราะจำนวนผู้สมัครสอบเข้าเรียนมีจำนวนมาก แต่จำนวนมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) มีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชนก็ยังไม่มี ประกอบกับความสามารถของแต่ละมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนก็ยังมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ทางออกสำหรับความต้องการด้านนี้ของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเป็นทางเลือกที่ดี (ไม่เฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่พลาดหวังจากการสอบเอ็นทรานซ์แล้ว ยังมีกลุ่มนักศึกษาอีกไม่น้อยที่ไม่เข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกตั้งแต่ต้น แต่เลือกที่จะศึกษาที่รามฯ โดยตรง)

ทีนี้กลับมาที่ วลีสำคัญของประโยคที่เกริ่นไว้บรรทัดแรกของบทความนี้ว่า “เรียนรามฯ จบยาก” เมื่อรู้ว่า “เรียนรามฯนั้นยากและจบยากแล้ว” ดังนั้น “เรา” (ที่เป็นและที่กำลังจะเป็นนักศึกษารามฯ) จะต้องมีวิธีการเรียนอย่างไร เพื่อที่จะได้จบรามฯได้ตามที่หวัง ซึ่งคงมีหลายคำตอบและหลายวิธีการ แต่สิ่งที่อยากจะเสนอในบทความนี้ คือ “การวางแผนการเรียน” เพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอง (รหัส 37) ก็เป็นคนหนึ่ง ที่จบปริญญาตรีจากรามฯ ด้วยระยะเวลาที่ไม่ไวเกินไปและไม่นานเกินไป คือ 3 ปี กับอีก 1 เทอม [ภาคการเรียน] ซึ่งนักศึกษารามฯจะนับกันเองว่าเป็นการจบด้วยระยะเวลา “สามปีครึ่ง”  (ระบบการจัดการศึกษาของรามฯ ประกอบด้วย 3 เทอม คือ เทอมที่ 1, 2 และ 3 (ภาคฤดูร้อน เรียกกันติดปากว่า ซัมเมอร์”) แต่ถ้าใครจบในเทอมที่ 2 และ 3 ของปีที่ 4 ก็จะนับว่า “จบสี่ปีเต็ม”) โดยมีจำนวนหน่วยกิตสะสมสำหรับระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต มีเกรดวัดผลการศึกษา 3 ระดับ คือ G (4.00) P (2.25) และ F (0.00) [จะเห็นได้ว่าระยะห่าง (gap) ของคะแนนต่อเกรด G กับ P ห่างกันหลายขุม ฉะนั้น ผมก็อยากจะให้ท่านที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล เข้าใจว่า การที่คนจบจากรามฯ มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึง 2.75 ตามมาตรฐานสังคมนิยมนั้น ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี่เหร่เลยนะครับ เพราะถ้ารามฯ มีเกรดมากกว่านี้ อาจจะได้เกรดเฉลี่ยใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยปิดทั้งหลายที่มีคะแนนเก็บและการสอบวัดผลถึงเทอมละ 2 ครั้ง]

ด้วยมีนักศึกษารามฯจำนวนไม่น้อยที่จบด้วยระยะเวลา 3 ปีครึ่ง” หรืออย่างเร็วที่สุด คือ 2 ปีครึ่ง” แต่ผมก็เห็นว่ายังไม่มีใครที่ออกมาให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเรียนต่อที่รามฯให้แก่คนที่สนใจเรียนรามฯให้เป็นที่ทราบกันในวงกว้าง แต่มักจะเป็นการแนะนำแบบ “ตัว-ตัว” เสียมากกว่า ดังผมจะสาธยายให้เป็นที่รับทราบกันในลำดับต่อไปนี้ ซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวถึงการกำหนดเป้าหมาย (Goal) เพราะเป้าหมายการเรียนรามฯ ก็คือการเรียนแล้วจบ ได้รับปริญญาบัตร และระยะเวลาที่จะจบ ก็ไม่จำเป็นต้องกำหนด เพราะระยะเวลาการเรียนก็เช่นเดียวกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนอื่น ๆ คือ 4 ปี (มาตรฐาน) ผมจะพุ่งตรงไปที่ การวางแผน เพื่อการเรียนรามฯที่สามารถจบได้ในระยะเวลา 2 ปีครึ่งเพียงอย่างเดียว

สำหรับการเรียนรามฯ นั้น การวางแผน (Planning) เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าวางแผนไว้ดี นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ด้วยระยะเวลาที่ไวที่สุด คือ “สองปีครึ่ง” [ 2 ปี 1 เทอม] ผ่านสิ่งที่ต้องตระหนักให้มาก ดังต่อไปนี้

  1. การลงทะเบียนวิชาเรียน ในแต่ละเทอมนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาในเทอม 1 และ 2 ได้สูงสุดไม่เกิน 24 หน่วยกิต ถ้าคิดเป็น “เล่ม” [วิชา] ตามที่ชาวรามฯนับกัน ก็จะได้ 8 เล่ม ๆ ละ 3 หน่วยกิต มีบางคณะอนุญาตให้ลงได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต (คณะมนุษยศาสตร์) ส่วน ภาคการเรียนที่ 3 ลงได้ไม่เกิต 12 หน่วยกิต นั้นหมายความว่า ใน 1 ปีการศึกษา ถ้านักศึกษาสอบผ่านสามารถเก็บหน่วยกิตสะสมได้มากถึง 24+24+12=60 หน่วยกิต ถ้าเรียน 2 ปี 1 เทอม ก็เท่ากับว่า 60+60+24=144 หน่วยกิต จบพอดี...
  2. การทำตารางเรียนล่วงหน้าสำหรับเทอมต่อไป นี่เป็นเทคนิคส่วนตัวครับเกี่ยวกับลงทะเบียนวิชาเรียน คือ ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะกำหนดรายวิชาที่ต้องเรียนในแต่ละเทอมเอาไว้แล้วในคู่มือ (มร. 1) ดังนั้น เราจะต้อง “คิดว่า” เราสอบผ่านแล้วทุกวิชาในเทอมนั้น แล้วในเทอมถัดไป เราต้องเรียนและจะต้องเลือกลงวิชาอะไรดี ทำแผนการเรียนออกมาเลยครับ เป็น ตารางเรียนล่วงหน้า
  3. การสอบ เพราะรามฯเป็นมหาวิทยาลัยเปิด นักศึกษามีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงของประเทศและในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนี้ เมื่อสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ ก็ดีไป (ได้เกรดอะไรก็ขึ้นอยู่กับความขยัน ความจำ ความสามารถ) แต่ถ้าสอบไม่ผ่านล่ะ จะทำอย่างไรกันดี แน่นอนครับ...ก็ต้อง “ลงทะเบียนสอบซ่อม” ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา รามฯจะมีการสอบซ่อม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สำหรับเทอมที่ 1 และครั้งที่ 2 สำหรับเทอมที่ 2 และเทอมที่ 3 พร้อมกันทีเดียว และที่สำคัญ “อย่าได้คิดที่จะเอาวิชาเดิมที่ลงทะเบียนไว้แต่สอบตก ไปเป็นวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนปกติของปีถัดไปเด็ดขาด” เพราะจะทำให้เรา ท้อ เพราะลงวิชาเดิมซ้ำๆ ในเทอมถัดไปเรื่อย ๆ แล้วถ้าสอบไม่ผ่านอีกในภาคปกติ เราก็จะไม่สามารถเก็บหน่วยกิตสะสมให้เพิ่มขึ้นได้เลย ฉะนั้น จงสั่งตัวเราเองเอาไว้ว่า “ในการเรียนแต่เทอม จะต้องสอบผ่านให้หมดทุกเล่ม” [สำหรับผมตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองว่า “สอบตกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 เล่ม และเมื่อลงสอบซ่อมแล้ว ต้องสอบให้ผ่าน” นั่นก็เท่ากับว่า ผมเก็บได้ทุก “เล่ม” ที่ลงทะเบียนเอาไว้ในแต่ละเทอม]
  4. การศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการเรียนและเงื่อนไขรายวิชาจากคู่มือนักศึกษา หรือ “มร. 1” ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีอยู่แล้ว แต่โดยมากมักจะไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเงื่อนไขการเรียนและการเลือกรายวิชาสำหรับสาขาวิชาเอก (Major) ทั้งที่เป็น “วิชาบังคับ” และ “วิชาเลือกเสรี” รวมไปถึง การเลือกสาขาวิชาโท (Minor) และมีนักศึกษาอีกจำนวนไม่น้อยที่มี “หน่วยกิตเกิน” เพราะลงรายวิชาโดยไม่มีการศึกษาและวางแผน ทำให้ไม่สามารถนับเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมสำหรับขอจบการศึกษาได้ พอเห็นว่า ตนเองมีหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ก็คิดว่าจบแน่ แต่ที่ไหนได้ กลับเป็นว่า จบช้าไปออกไปอีก  ซึ่งหน่วยกิตที่ได้จะถูกนำมาคำนวณหาค่าเกรดเฉลี่ย แน่นอนว่า..หน่วยกิตที่เกินมา ก็จะไปฉุดเกรดเฉลี่ยลงไปด้วย

                จาก 4 วิธีการข้างต้นที่ผมนำเสนอมานี้ น่าจะเป็นแนวทางที่ดี ที่ช่วยให้นักศึกษารามฯทุกคนสามารถบรรลุสู่ความฝันในการเป็น “บัณฑิตรามฯ” สมดังความตั้งใจของตน และความหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ในที่สุด...แต่ก็อยากจะให้ข้อคิดไว้ด้วยว่า การจบด้วยเวลา 2 ปีครึ่งนี้ อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับบางบริษัทนะครับ...มันเร็วเกินไป...และท้ายนี้ ขอจบด้วย “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” และ “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง...ขอให้โชคดีครับ

 

ตารางแผนการเรียนและจำนวนหน่วยกิตสะสมในแต่ละเทอมเพื่อสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี 1 เทอม

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 350945เขียนเมื่อ 11 เมษายน 2010 01:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (169)

สวัสดีค่ะ อ. หนูเรียนรามอยู่ปี2แล้วหนูอยากจบเร็วๆนะคะ

แล้วหนูจะเอาแนวคิดการวางแผนเรียนรามไปลองทำดูนะคะ

ขอบคุณมากค่ะที่ชี้แนวทางให้หนู

ด้วยความยินดีครับ

รอฟังความคืบหน้า และ ร่วมชื่นชมความสำเร็จ นะครับ

แล้วถ้าได้ผล อย่าลืม แบ่งปันไปให้คนอื่นด้วยนะ

จักได้กุศล

ขอบคุณค่ะที่ช่วยแนะแนวให้

แล้วดิฉันจะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะ

ลงให้เต็มที่ ยอมเสียเงินลงทะเบียนช่วงที่สอบซ่อมกัน ถ้าเป็นวิชาง่าย แบ่งเป็นล๊อต ช่วงสอบซ่อม 4 วิชา สอบจริง 4 วิชา

วิชายากๆ เข้าฟังเอา ไม่ต้องอ่านครั้งละเยอะๆ แบบนี้ก็ผ่านง่ายๆ

ปีหน้าจะลงเรียนรามฯ ค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับแนวทางที่ดีๆแบบนี้

แล้วคอยชื่นชมความสำเร็จนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ ผมนัทครับ ผมอยากเรียนรามแต่ไม่มีผู้ชี้นำแนวทางเลยมีแต่คนบอกว่าอย่าไปเรียนเลยจบยาก ตอนนี้ผมอายุ 22ปีแล้วครับ จบม.6 มาก็ไม่มีตังค์เรียนต่อ ฐานะทางบ้านยากจนมากแต่แต่ผมไม่อยากทิ้งความฝันครับ ผมอยากจะเป็นอาจารย์ แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนครับ ผมเลยต้องมาทำงานไปด้วยเรียนภาคค่ำไปด้วยผมจบ ปวส.ไฟฟ้า แล้วตอนนี้กำลังเรียนต่อ การจัดการงานอุตสาหกรรมครับของสถาบันแห่งอโยธยา และก็เรียนอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ของ มสธ.น่าจจบประมาณกลางปี2555ครับแต่มันไกลมากกลับความฝันของผมที่อยากเป็นครูมากครับ ผมว่าจะรบกวนขอข้อมูลศึกษาศาสตร์ได้ไหมครับว่าสามารถเรียนจบเร็วที่สุดกี่ปี ปีที่แล้วผมอบเอ็นทรานต์เข้า ราชภัฎนครราชสีมาติด ครุศาสตร์เอกศิลปศึกษา แต่ไม่ได้ึเรียนเพาะผมรถล้มต้องรักษาตัวและซ่อมรถถ้าจะไปสอบเข้าใหม่ในปี 54 นี้ ผมว่าอายุผมคงจะมากแล้วครับ สอบถามอีกนิหนึ่งนะครับ รามเข้าเรียนกันอย่างไรครับแล้วถ้าไม่มีเวลาไปเรียนจะเรียนอย่างไรครับ เพราะผมเห็นรุ่นน้องบอกว่าไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้แต่ต้องสอบให้ผ่าน แล้วผมจะอายุมากไปไหมครับถ้าผมอยากเรียน ผมว่าจะไปสมัครที่ส่วนกลางน่าจะประมาณพฤษภานี้และครับ รบกวนด้วยนะครับ ขอคุณมากครับ

ตอบ คุณนัท

ความฝันของเราคือแรงผลักดัน นะครับ ดังนั้น อย่าทิ้งความฝันนั้น

คุณนัท มีเส้นทางการศึกษาที่ หลากหลาย นะครับ เริ่มจาก วิชาชีพ (ไฟฟ้า) ไปสู่ การบริหารจัดการ และ ด้านสุขอนามัย

ถนนเส้นนี้ คุณนัท ออกนอกเส้นทางสู่ความเป็นครู ไปบ้าง แต่มิเป็นไร (ผมเข้าใจว่า คุณนัท หมายถึง ครูประถม มัธยม)

สำหรับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ สถาบันที่เป็นตลาดวิชา เป็น "มหาวิทยาลัยเปิด" คือ ไม่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กระมังครับ) ใครใคร่เรียนอะไรก็มาเลือกเรียนตามความสนใจ และก็ต้อง "พึ่งตัวเอง" ค่อนข้างสูง เพื่อให้ "สำเร็จตามที่ต้องการ"

รามฯ มีการเรียนการสอน ที่แปลก คือ มาเรียนก็ได้ ไม่มาก็ได้ (ในบางสาขาวิชา และ ในบางสาขาวิชา ก็เรียนแบบ "ระบบปิด" เฉกเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยปิด อื่น ๆ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สาขาวิชา

ถามว่า จะรู้ได้อย่างไร ขอให้คุณนัท เข้าไปศึกษาข้อมูล การสมัครเข้าเรียน ผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย นะครับ http://ru.ac.th ก็เลือกไปที่ คณะครุศาสตร์ เลยนะครับ หรือ ไปขอยืม คู่มือนักศึกษา ที่เรียกว่า "ม.ร. 1" ของเพื่อน ๆ ที่เรียนรามคำแหง มาอ่านดู

ใน คู่มือ จะมี รายละเอียด เงื่อนไข การเข้าศึกษา ของแต่ละคณะ และ สาขาวิชา - อ่านช้า ๆ อ่านให้เข้าใจ นะครับ

อายุ 22 ปี ถามว่าแก่ไหม คงไม่มีใครแก่เกินเรียน และการจะได้เป็นครู (ประถม มัธยม) ก็คงต้องสอบแข่งขันเข้าบรรจุ

ส่วนการเป็น "อาจารย์มหาวิทยาลัย" ก็ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ "ปริญญาโท" (สมัยนี้ ก็ยากนะครับ มีแต่ รับ "ปริญญาเอก")

คงตอบคำถามหลัก ๆ ที่ถามมาได้เท่านี้ก่อน เพราะ ยังสับสนว่า คุณนัท อยากเป็น "ครู" หรือ "อาจารย์มหาวิทยาลัย"

และ ขอบคุณนะครับ ที่ เข้ามาเยี่ยมและอ่านบันทึกของผม

สวัสดีปีใหม่ 2554 ปีเถาะ

สวัสดีค่ะ พี่หนูชื่อซูกัสค่ะ อยู่จังหวัดสงขลา คือตอนนี้อายุ23เเล้ว คือหนูเคยเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2ปี ต้องออกกลางคันเพราะโรคประจำตัวรุมเร้า จนตอนนี้เพื่อนจบหมดเเล้ว เเล้วพอหายหนูก็ไปสมัครเรียนรามเมื่อ ปี52 สื่อสารมวลชน ไปเรียนไม่ได้อีก ไปสอบก้อไม่ได้ เพราะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อย เเต่หนูก็ยังอยากเรียน จนตอนนี้หนูว่าปี 54 หนูจะไปสมัครเรียนรามใหม่ เเต่ว่า เราสามารถ เทียบโอนหน่วยกิตของราชภัฏไปได้ไมค่ะ คือหนูเรียนครุศาสตร์ เอกภาษาไทย หลักศูตร 5 ปี เเต่หนูเรียนเเค่2ปี หนูว่าจะไปลงราม คณะรัฐศาสตร์ หนูว่าครั้งนี้จะเรียนให้จบเร็วให้ได้ เพราะหนูเครียดมากเพื่อนๆได้ดิบได้ดี เเต่หนูขี้โรคชีวิตถึงเป็นเเบบนี้ พี่ช่วยส่งเมลให้หนูได้ไมค่ะ หนูไม่รู้จะพึ่งใครเเล้ว อย่างน้อยหนูหวังว่าว่าพี่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจของหนูได้ ในการทำความฝันสูงสุดของหนูให้สำเร็จ เพราะหนูไม่รู้เรื่องไรเกี่ยวกับรามเลย เรียนคราวก่อนก้อไม่ได้ไปเลย เเล้ววันไปสมัครเรียนวันเเรกลงทะเบียนหนูไม่ได้เป็นคนลงวิชาเองด้วยเจ้าหน้าที่จัดการลงให้หนูหมด 24หน่วยกิตก้อเลยไม่รู้ว่าวิชาไหนง่ายหรือว่ายาก เเถมยังไม่ได้ไปเรียน ไปสอบอีกต่าง นับว่าลงรามครั้งก่อนสูญเปล่า หนู่ก็เลยว่าจะไปสมัครเรียนใหม่ พี่ช่วยชี้เเนะให้หนูด้วยน่ะค่ะ ส่งเมลมานะค่ะ lovetum_yang@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูง

ถึง คุณซูกัส

๑. เทียบโอนได้ไหม ต้องเอาผลการเรียนที่มีไปติดต่อกับ สำนักทะเบียนฯของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันสมัครดูนะครับ

๒. ในระยะปี ๑ - ๒ ในคู่มือ มร. ๑ จะมี ตารางผนการเรียนให้ด้วย โดยมากจะเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่บังคับให้เรียน

๓. ไม่มีวิชาไหนง่ายหรือยากเกินไปนะครับ

ไม่เป็นไรนะครับ กว่าจะเดินถึงฝั่งฝันได้ เราอาจจะล้ม และ ล้ม แล้วก็ ล้ม แต่ที่สำคัญ

นี่คือ คติประจำใจ ของพี่

ล้ม จงลุก ลุก เดิน ก้าวต่อไป อย่าท้อ

คุณพระคุ้มครองขอให้โรคภัยหายไปตลอดกาล เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ

สวัสดีค่ะอ. หนูชื่อโอ๋ค่ะ ตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่ม.ราชภัฎแห่งหนึ่งอยู่ปี3 คณะวิทยาศาสตร์ แต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันไช่ตัวหนูเลย ที่จริงรู้สึกตัวมานานแล้วว่าไม่ใช่ แต่ว่าทางบ้านอยากให้เรียนตอนนี้ก็เลยเรียนไปค่ะ อีกอย่างเพราะมันใกล้บ้านด้วยจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะดี คิดว่าประมาณปีหน้าก็จะจบแล้วค่ะ แต่หนูอยากเรียนที่รามคณะมนุษย์ศาสตร์เอกภาษาจีน หรือไม่ก็ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวรรณคดีค่ะ หนูชอบด้านนี้มากๆ ตอนแรกว่าจะไปลงเรียนที่รามซ้อนกันไปแต่ก็เห็นจะไม่ไหวค่ะเพราะที่นี่เรียนหนักมาก คงไม่มีเวลาไปเรียนแล้วจะทำให้เครียดมากขึ้นไปอีก ที่นี้ถ้าหนูจบจากที่นีแล้วจะสามารถไปเรียนป.โทที่รามคณะมนุษย์ฯเลยได้ไหมคะเพราะหนูเรียนคณะวิทย์มา หรือว่าต้องเรียนป.ตรีใหม่ แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้จะต้องเรียนป.ตรีใหม่แบบเทียบโอนจะเรียนจบอย่างน้อยกี่ปีคะ อยากทราบว่านักศึกษาเทียบโอนส่วนใหญ่จะเรียนจบอย่างน้อยกี่ปี แล้วจะวางแผนการเรียนดีอย่างไรถ้าเกิดเราทำงานไปด้วย อยากจะเรียนจบแบบไม่ช้าเกินไปค่ะเพราะว่าเพื่อนๆคงจะจบกันหมดแล้วในอีกปีสองปีนี้ ส่วนตัวไม่มีคนใกล้ชิดเรียนรามเลยไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

จริงๆตอนนี้หนูค่อนข้างท้อเพราะที่เรียนอยู่หนูไม่ได้ชอบเลย ถ้าได้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่หนูชอบบ้างคงจะทำให้หนูมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คุณโอ๋

สิ่งที่เราต้องยึดก็คือ ตอนนี้ เรือออกไปอยู่กลางทะเล แล้ว ก็ต้องพายจ้ำให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีภาพ นั่นก็คือ คุณโอ๋ คงต้องยึดสาขาวิชานี้เอาไว้ และเรียนให้สำเร็จ ถ้าจะสละเรือ ก็ต้องมีเรืออื่นรองรับ ไม่งั้น กระโดดลงน้ำ ก็ตายลูกเดียว ไม่ได้อะไรสักอย่าง

ความต้องการเรียนภาษาเป็นสิ่งที่ดีครับ การเรียนภาษาไม่จำเป็นต้องเรียนจบด้วยปริญญาบัตร หากว่าคุณโอ๋ ต้องการที่จะเก่งภาษาก็เรียนเองสิครับ ไปหาซื้อตำรับตำรามา มีขายเยอะแยะ ทักษะด้านภาษาเราพัฒนาเองได้ครับ ในร้านหนังสือมี Tool Kits ให้เราได้เลือกซื้อเลือกหา เลือกเรียนด้วยตนเอง มากมาย

แต่ที่สำคัญหลังจากที่จบปริญญาตรี ก็ต้องมานั่งคิดอีกทีว่า ถ้าจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป เราจะตัดสินใจยังไงให้มันเป็นตัวของเราที่แท้จริง หรือ จะเรียนในระดับปริญญาตรีเท่าเดิม แต่ต่างสาขาไปก็ไม่แปลก ครับ

ส่วนสาขาที่จะต่อระดับปริญญาโทนั้น ก็ต้องดูว่า เงื่อนไขหรือคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้นั้นเป็นอย่างไร แต่โดยมาก ก็ต้องไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะครับ

ขอให้โชคดีครับ

ซูกัสค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ เอกภาษาไทย จะเทียบโอนไป รัฐศาสตร์ พี่ว่าน่าจะได้ไมอ่ะค่ะ ไม่เเน่ใจเลย เเล้วถ้าสมมุติว่าได้จะทำให้เรียนจบเร็วขึ้นไมอ่ะค่ะ

อายุ 25 ปีเรียนได้ป่าวครับ ถ้าได้จะตามพวกเด็กทันหรือไม่

ผม 27 แล้วครับ ตอนนี้ผมก็เรียนได้ปีหนึ่งแล้ว ผมลงคณะวิทย์ สาขาไอที ก็เก็บได้เยอะแล้ว ผมทำงานด้วย สู้ๆๆครับ อายุเป็นเพียงตัวเลขครับ

ผมเรียนคณะวิศวกรรม ไฟฟ้า ที่เกษตร ศรีราชา  แต่ผมไม่ได้ชอบทางนี้เลย  เรียนไปก็ไม่ดี ผมอยู่ปี3 แล้ว จะซิ่ว ไปเรียนราม กะจะเรียนศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา  ถ้าจะให้จบเร็วที่สุด แบบเรียนปีละ 60 หน่วยกิตได้ไหมครับ   

@ คุณ Sugus - - - ลองศึกษาในคู่มือ มร. ๑ ดูนะครับ และก็ไปติดต่อ จนท.คณะที่จะโอนย้ายไป หรือไปถาม จนท. สวป.

@ คุณปอง - - - ไม่มีใครแก่เกินเรียน แต่ตอนจบมาจะ เกินเกณฑ์ บรรจุไหม ไม่รู้นะครับ

@ กอล์ฟ - - - ทิ้งเวลาไปนานเกินกว่าจะหันกลับนะครับ แต่ถ้าจะหันกลับก็ต้องชั่งน้ำหนัก ต้นทุนเก่า ต้นทุนใหม่ ให้ดี นะครับ

เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน แสวงหาสิ่งที่ตนเองรัก ชอบ และ อยากจะเป็น นะครับ

"ค้นหาตัวเองให้เจอ แล้วชีวิตนี้จะมีสุข"

เรียนจบ2ปีครึ่ง   สามารถทำได้ทุกสาขาเลยหรือป่าวคะ   คือปี54กะจะเรียนที่รามค่ะ ตั้งใจจะเรียนบริหารทั่วไป  จะสามารถเรียนจบ 2ปีครึ่งได้ไหมคะ   และจบสาขานี้ สามารถทำงานธนาคารได้ไหมคะ   

วิชา Minor วิชาโทคือเลือกวิชาอะไรก็ได้ที่เปิดสอนหรือว่ายังไงคะแล้ววิชาเลือกเสรีไม่ใช่ Minor ใช่มั้ยเฮ้อสับสนจะลงเรียน Summer แต่มันมีวิชา Minor อ่ะ เลยไม่รุจะเลือกอะไร อีกประเด็นค่ะ มี คำภาษาัิอังกฤษที่ไม่ใช่รายวิชาด้วย แบบ Super... ไรเงี้ยคือพอดีหนังสืออยู่อีกที่นึง แล้วมันคือวิชาเลือกเสรีหรือคะ หรือว่าวิชาอะไร ง้งงง 

สวัสดีครับ... อย่างที่ใครหลายๆคนเขาบอกกันว่า รามจบยาก อันนั้นคงจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว (ถึงมันจะยากก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีคนจบหนิ) "คนเราจะเก่งได้ใช่ว่าจะต้องจบจากมหาลัยชั้นนำเสียที่ไหน มันอยู่ที่ตัวคนต่างหากหละ"

ผมอยากเรียนรามมากครับ ยินดีที่รู้จักทุกคนน่ะคับ ช่วยแอดเฟสบุ๊คมาหน่อยน่ะคับ ผมอยากจะขอคำปรึกษากับทุกคน ขอบคุณมากครับ 

http://facebook.com/GuitarCamarillo

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

สวัสดีค่ะชื่อฝน หนูอยากเป็นครูสอนประถมศึกษาค่ะ แต่ตอนนี้หนูเรียน เอก การจัดการโรงพยาบาล ที่ม.หัวเฉียว ปี3แล้วค่ะ ปีนี้หนูกำลังคิดจะสมัครเรียนรามไปด้วยแต่สับสนไม่รู้จะลงเอกอะไรดีค่ะ แต่แอบคิดว่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ น่าจะโอเค แต่หนูไม่มีเวลาไปนั่งเรียนนะค่ะ ตรงนี้จะมีปัญหามากไหม  แล้วคณะ และเอกที่หนูจะเรียนดังกว่านี้สามารถจบ ภายใน2ปีครึ่ง-3ปีครึ่งได้ไหมค่ะ รบกวนช่วยให้ความรู้หน่อยนะค่ะเพราะไม่มีที่ปรึกษาเลยขอบพระคุณมากค่ะ

ขอบพระคุณที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยม-อ่าน ในบันทึกนี้นะครับ

คำถามหลายคำถามที่ผมไม่ได้ตอบ ไม่ใช่เพราะว่าไม่สนใจนะครับ แต่ด้วยว่า คำตอบก็จะปรากฎอยู่แล้วใน คำตอบที่ผมได้ตอบไปบ้างแล้วครับ

จึงอยากจะขอให้ท่านที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ลองเลื่อนขึ้นไปอ่านที่ผมตอบไว้แล้ว

โดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับการเรียนที่รามฯ ในคณะศึกษาศาสตร์ (กรณี คุณนัท)

ผมก็คงจะขอให้ท่านไปศึกษาตามที่ ระบุไว้นะครับ

ส่วนคำถามอื่นใด ที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ก็จะมาตอบให้ครับ

 

ไม่ทราบว่าในปี 2554 นี้ ต้องจายค่าเทอมละเท่าไหร่คะ เพราะเห็นน้องบางคนบอกว่าไม่ได้เสียค่าเทอม ช่วยตอบให้ที่อีเมลล์ด้วยนะคะจะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ kamonluck123@hotmail.com

สวัสดีค่ะ ตั้งใจจะเรียนมนุษยศาสตร์เอกอังกฤษ ศึกษาคู่มือจากทางเว็บไซค์แล้วคิดว่าพอทำได้ แต่มีบางอย่างไม่มั่นใจ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ

- วิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต ส่วนที่บอกว่าถ้าเลือกอังกฤษทั่วไป ต้องเลือกหมวดวรรณคดี 2 ตัว แต่ในรายละเอียดวิชาำไม่มี บอกแค่คร่าว ๆ ว่า เลขตรงกลางคือเลขอะไร ทำให้เลือกไม่ถูกค่ะ พอเลื่อนมาอีกจะเจอที่เป็นวิชาโทที่ต้องเรียนทั้งหมด แต่ไปอยู่ในหมวดโทบังคับอังกฤษเฉพาะด้าน เลยงง เข้าไปใหญ่

รบกวนตอบทางเมล์ด้วยได้มั้ยคะ เพราะไม่คล่องเน็ต พอกลับมาอีกทีก็เข้าไม่ถูก ไม่รู้จะดูคำตอบจากไหน และวันนี้ตอนนี้ เหมือนว่าเว็บไซค์ของรามปิดค่ะ เพราะไฟฟ้าขัดข้องหรือไงนี่ล่ะ ..ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ แต่อายุ37 ปีแล้วยังพอมีโอกาสไหมค่ะ เพิงลงเรียนปี54 เองค่ะเรียน พรีดีกรี ค่ะ เอกอังกฤษค่ะ

ยังงัยก้อจะสู้ต่อไปค่ะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะ

ไม่ทราบว่าคณะรัฐศาสตร์มีนักศึกษาจบมากสุดจริงหรือเปล่าค่ะ....

ผมกำลังจะไปเรียนรามอะคับ ถ้าสมมุติเมื่อถึงเวลาเรียนแล้วผมไม่เคยเข้าเรียนเลย แต่จะใช้ดูหนังสือเอา มันจะมีปันหาในการสอบป่าวคับ

หนูก็สงสัยเหมือนความคิดเห็นนี้อ่ะค่ะ รบกวนพี่ช่วยตอบให้ทางเว็บไซต์นี้หรือทางอีเมล์ก็ได้น่ะค่ะ แล้วแต่จะสะดวกทางไหน ขอบคุณมากๆๆค่ะ

สวัสดีค่ะ ตั้งใจจะเรียนมนุษยศาสตร์เอกอังกฤษ ศึกษาคู่มือจากทางเว็บไซค์แล้วคิดว่าพอทำได้ แต่มีบางอย่างไม่มั่นใจ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ

- วิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต ส่วนที่บอกว่าถ้าเลือกอังกฤษทั่วไป ต้องเลือกหมวดวรรณคดี 2 ตัว แต่ในรายละเอียดวิชาำไม่มี บอกแค่คร่าว ๆ ว่า เลขตรงกลางคือเลขอะไร ทำให้เลือกไม่ถูกค่ะ พอเลื่อนมาอีกจะเจอที่เป็นวิชาโทที่ต้องเรียนทั้งหมด แต่ไปอยู่ในหมวดโทบังคับอังกฤษเฉพาะด้าน เลยงง

ผมเข้าไปดู เอกสารหลักสูตร จากเว็บไซต์ คณะมุนษยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็พบว่า แตกต่างไปจากที่ผมเรียนเมื่อก่อนเยอะมาก แต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่า

คุณจะเลือก วิชาโทภาษาอังกฤษทั่วไป โดยในโครงสร้าง มี โทบังคับ อยู่ ดังนี้

3.3.1 วิชาโทภาษาอังกฤษทั่วไป 24 หน่วยกิต

3.3.1.1 วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอื่นๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษต่อเนื่องกัน 4 กระบวนวิชาเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ โดยไม่ต้องเลือก EN 201 และ EN 202 หน่วยกิต

**EN 201 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ 3

**EN 202 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ 3

**EN 203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3

**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ 3

**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ 3

**EN 305 การเขียนความเรียงและย่อความภาษาอังกฤษ 3

**EN 306 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 3

**EN 204 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กำหนดให้ และ **EN 309 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 (เลือก ๑ จาก ๒)

**EN 230 ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน และ **LI 200 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (เลือก ๑ จาก ๒)

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปและหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ยกเว้น EN 101, EN 102, EN 201 และEN 202 โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวดเดียวกันหรือสองหมวดรวมกันก็ได้แต่ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้ว ต้องเป็นกระบวนวิชาในระดับ 300 – 499 จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ประมาณ ๓ เล่ม ๆ ละ ๓ หน่วยกิต)

4.3 หมวดวิชาวรรณคดี

4.3.1 หมวดวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันโดยแบ่งตามประเภท

**EN 230 ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน 3

**EN 250 ร้อยแก้วอังกฤษและอเมริกันประเภทพรรณนาและบรรยาย 3

**EN 352 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน 3

**EN 355 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน 3 (EN253) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

**EN 357 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3

**EN 358 ละครอังกฤษและอเมริกัน 3(EN256) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

4.3.2 หมวดวรรณคดีอังกฤษ

**EN 330 วรรณคดีสมัยแองโกลแซกซันและสมัยกลาง 3

**EN 331 วรรณคดีสมัยอลิซาบีธัน 3

**EN 338 วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 3

**EN 339 วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 3

**EN 341 วรรณคดีอังกฤษสมัยโรแมนติก 3

**EN 342 วรรณคดีสมัยวิคตอเรียนและสมัยเอ็ดเวอร์เดียน 3

**EN 441 นักประพันธ์สตรีอังกฤษ 3 (EN361) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

**EN 442 วรรณคดีอังกฤษสมัยใหม่ 3(EN445) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

* EN 443 วรรณคดีอังกฤษร่วมสมัย 3

* EN 444 บทละครของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ 3

4.3.3 หมวดวรรณคดีอเมริกัน

**EN 370 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ 3

**EN 371 วรรณคดีอเมริกันสมัยโรแมนติก 3

**EN 372 วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3

* EN 470 วรรณคดีอเมริกันสมัยใหม่ 3

**EN 473 วรรณคดีอเมริกันร่วมสมัย 3(EN373) วิชาเดียวกัน ห้ามเลือกซ้ำ

**EN 477 วรรณกรรมอเมริกันยอดนิยม 3

**EN 478 นักประพันธ์สตรีอเมริกัน 3

**EN 480 นิทานพื้นบ้านอเมริกัน 3

**EN 481 วรรณกรรมของนักประพันธ์แอฟริกัน-อเมริกัน 3

**EN 482 วรรณกรรมอเมริกันภาคใต้ 3

4.3.4 หมวดวรรณคดีโลก

**EN 291 เทพนิยายอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3

**EN 391 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3

**EN 392 วรรณคดียุโรป 3

**EN 394 วรรณกรรมของนักเขียนเอเชีย 3

**EN 395 วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล 3

**EN 491 วรรณคดีวิจารณ์ 3

**EN 492 วรรณกรรมวิจารณ์สังคม 3

**EN 493 วรรณกรรมเอกของโลก 3

**EN 494 วรรณกรรมสะท้อนทัศนคติทางศาสนา 3

เข้าไปดู เพิ่มเติมได้ที่ http://joomla.ru.ac.th/human/curricurum/cur_eng.doc

ข้างบนนี้ คือ รายวิชา ในหมวดวรรณคดี ครับ

คุณก็เลือกวิชาลง ให้ครบหน่วยกิต ตามที่ หลักสูตร กำหนด ครับ

ขอให้ มีความสุขกับการเรียนครับ

สวัสดีค่ะ

เพิ่งไปลงทะเบียนเรียนแบบโอนย้ายหน่วยกิจมาค่ะ เมื่อวานนี้เอง

ลงเรียนคณะ ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

วิชาบังคับแกน และเลือกเสรี โอนหน่วยกิจได้หมดแล้วค่ะ 39 หน่วย

เพิ่งจะทราบว่าคณะศึกษาศาสตร์จะมีบางวิชาที่ต้องเข้าเรียนและทำคะแนนเก็บ

แต่ยังไม่แน่ใจว่าวิชาที่เหลือนั้นต้องเข้าเรียนในรายวิชาใดบ้าง

จะติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะ

คือว่าตอนนี้ทำงานประจำอยู่น่ะค่ะ จึงไม่มีเวลาไปเข้าเรียน

เลยยังไม่รู้จะทำอย่างไรดี จึงจะสามารถเรียนในคณะนี้ได้

หรือเราสามารถเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปเพื่อย้ายคณะใหม่ที่ไม่ต้องเข้าเรียน จะทำได้มั๊ยคะ

รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

คุณณิชกานต์

ครับ.. ดีใจที่โอนย้ายได้พร้อมกับหน่วยกิตอีกจำนวนไม่น้อย

สำหรับการเรียนและข้อบังคับการเรียนในแต่ละคณะ สาขาวิชา ในปัจจุบัน ผมไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด

ดังนั้น จึงขอให้ คุณณิชกานต์ โทรไปสอบถามฝ่ายทะเบียนคณะครุศาสตร์ ด้วยตนเองนะครับ เจ้าหน้าที่คงจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าผม

สิ่งที่ผมเขียนไว้ใน บันทึกข้างบน นี้ ได้เน้นไปที่ "การศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการเรียนในสาขาวิชาของแต่ละคณะ" ให้ถี่ถ้วน

ผมก็คงต้อง "ขอย้ำ" อีกที สำหรับทุกท่านทั้งที่เป็น นักศึกษาอยู่แล้ว และที่กำลังจะเป็น รวมถึงท่านเข้ามาอ่านในบันทึกนี้ โดยบังเอิญ

ยินดีครับ

ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวต้องไปปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนอีกครั้งค่ะ

คือว่าเรียนคณะรัฐศาสตร์ปี1นะคะ ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะลงทะเบียนเพิ่มอีกรึปล่าว เพราะกลัวสอบไม่ผ่าน

รวมหน่วยกิตตลอดหลัดสูตรก็145ค่ะ ไม่รู่จะแบ่งเทอมละเท่าไหร่ยังไง อยากจบภายในสองปีครึ่งน่ะค่ะ

ช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

คุณทัศนา

ลองดูว่า โครงสร้างหลักสูตรฯ ให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้เต็มที่กี่หน่วยกิตนะครับ

จาก 144 กับ 145 ก็ไม่ต่างกันครับ แค่ 1 หน่วยกิต น่าจะอยู่ในกรอบเวลาเดิม ได้นะครับ

ยอดเยี่ยมครับ

จบได้ตามนี้ถือว่าเยี่ยม

เรียน ท่านอาจารย์โสภณ เปียสนิท

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับที่มาเยี่ยมบันทึกของผม

มีทั้งความเป็นไปได้ และ อาจจะเป็นไปไม่ได้ครับ ขึ้นอยู่กับ บุคคลเป็นสำคัญ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ปรัชญาณินทร์

อยากทราบว่า เรียน เอกสังคม คณะศึกษาศาตร์ ม.รามคำแหง จะจบ เร็วๆ เหมือนคณะอื่นได้มั๊ยค่ะ รึว่าบังคับด้วยวิชาว่าจะต้องเรียน 5 ปีจบรึป่าว

....

รบกวนผู้รู้โปรดตอบ ไปยัง E-mail ด้วยนะค่ะ อยากทราบจิงๆ ขอบคุณค่ะ

เพิ่งไปสมัคร(เพิ่มเติม)วันสุดท้าย รัฐศาสตร์ plan c โอนได้ 43 หน่วยกิต ลงทั้งหมด 8 วิชา ทำงานอยู่ ยังไม่ได้ชื้อซีสมาอ่านเลยครับ ขอปรึกษาครับต้องไปชื้อที่ไหน ชื้อรูปแบบไหน ถึงจะอ่านแล้วสอบผ่าน อ่านในหลายเว็ป บอกว่าต้องชื้อชุดสรุปล่าสุดและข้อสอบเก่าล่าสุด ใช่หรือเปล่าครับ ตั้งใจจะจบให้เร็วที่สุดครับ ขอบคุณครับ

คือว่าเพิ่งไปสมัครเรียนครูที่ ม.ราม มาเหมือนกัน เป็นการเทียบโอนหน่วยกิิต เทียบโอนได้ 57 หน่วยกิต ลงเรียนครูในสาขา การประถมศึกษา ซึ่งต้องเข้าเรียนด้วยก็เลยหนักใจ เพราะว่าเราทำงานประจำอยู่ จึงอยากรู้ว่ามีภาคพิเศษมั้ยที่เรียนเสาร์-อาทิตย์ มีมั้ยค่ะ ช่วยตอบด้วย และถ้าไม่ไปเรียนเลย รอไปสอบอย่างเดียวจะมีสิทธิ์จบมั้ยค่ะ

เพิ่งลงเรียนคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทยอยากทราบว่ามีวิชาที่ต้องเข้าเรียนหรือเปล่าค่ะ และมีคะแนนเก็บระหว่างเรียนหรือเปล่า คือตอนแรกตั้งใจที่จะไปสอบไล่แช้การอ่านหนังสือแทนการไปเรียนน่ะค่ะอยากจบไวไวเพราะจะได้ไปสอบเป็นครูตอนนี้เป็นแค่ลูกจ้างครูอนุบาลธรรมดา เงินเดือนก็แค่5000 อยากมีอนาคตที่ดีกว่านี้เพราะโดนพวกครูคศ.ต่างๆดูถูกและเอาเปรียบมากๆเลยอยากขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่น่ะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

ใน 1 เทอมมีสอบกี่ครั้งครับ(ไม่รวมสอบซ่อม)

สวัสดีค่ะ คือว่าอยู่คณะรัฐศาสตร์ มี145หน่วยกิต

คือว่าช่วยรบกวนจัดตารางการลงทะเบียนให้หน่อยได้ไหมคะ ลงแล้วเกินมา 1หน่วยกิต ทำไงดีคะ

จะเรียนให้จบภายใน 2 ปีครึ่งน่ะค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

อยากรบกวนปรึกษาในเรื่องการลงเรียนคณะบริหาร บัญชี ที่ ม.ราม ค่ะ เนื่องจากว่าต้องการเรียนให้จบภายใน 2 ปี และต้องการเทียบโอนหน่ยวกิต ไม่ทราบว่ามีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ และในเรื่องของการไปติวในแต่ละรายวิชาด้วยค่ะ

รบกวนด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ดิฉันเรียนจบ ปวส. และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่รามคำแหง ได้ 35 หน่วยกิต คณะบริหาร สาขาการตลาดค่ะ เหลืออีก 99 หน่วยกิต ดิฉันอยากรู้ว่า จะลงเรียนทีละเท่าไหร่ถึงจะจบเร็วคะ เพราะเทอมแรกลงไปแล้ว 24 หน่วยกิต พอดีวางแผนยังไม่ถูกอยากจบให้เร็วที่สุดค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

จบ ปวสมาตั้งแต่ปี47อยากศึกษาต่อที่รามคณะรัฐศาสตร์ปี54อยากทราบว่าสามารถโอนหน่วยกิตได้อยู่กรือเปล่าค่ะ

อยากทราบว่า เรียน เอกสังคม คณะศึกษาศาตร์ ม.รามคำแหง จะจบ เร็วๆ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ เพราะตอนนี้ยังดู มร.30 และ มร. 1 ไม่เปนเลยมีวิธีการลงเรียนให้จบเร็วๆมั๊ยคะ ช่วยตอบมาที่เมลล์ด้วยได้มั๊ยคะคุณ AnthroCat-Thailand

เรียนมนุษย- 144 หน่วยกิจค่ะ 17+22+12 = 51 ปีแรก อยากทราบว่าจะลงทะเบียนในปีต่อไปยังไงค่ะ ให้จบภายใน 2 ปีครึ่ง 24+24+12 และ 33 , 24+24+18 และ 27 ได้หรือไม่ค่ะ คือไม่ทราบว่าจะลงวิธีไหนได้

เราจบที่ สามปีพอดี (ขอจบ สองปีครึ่ง 10ตัว แต่ไม่ผ่านตัวนึง ไปจบเอาซัมเมอร์) รหัส 46 เกรด 2.85 คณะบริหาร เอกการเงินการธนาคาร เรามีเทคนิคการเรียนคือ ลงทะเบียนให้เต็มเท่าที่เราจะสามารถลงได้ แล้วพยายามสอบให้ผ่านในครั้งเดียว ถ้าบางเทอมต้องทิ้งให้ซ่อมก็ให้น้อยที่สุด ไม่เกิน 2 ตัว การลงทะเบียนน่ะสำคัญ ต้องดูตารางสอบ และตารางสอนให้ดีก่อน ว่าจะไม่ซ้ำซ้อน หรือใกล้กันเกินไป ปีแรกจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ปีหลังวิชาต่างๆจะสอบใกล้กันมากขึ้น ต้องวางแผนให้ดี และปรึกษารุ่นพี่ด้วยนะคะ เพราะวิชาเอกบางวิชา ไม่ได้เปิดทุกเทอม บางตัวเปิดเฉพาะเทอมหนึ่ง ต้องรีบลงก่อน ถ้าพลาดหมายถึงต้องเลื่อนการจบไปอีกปี (เพื่อนโดนมาแล้ว จาก สามปี กลายเป็นจบสามปีครึ่ง จบเหมือนกันแต่รับปริญญาทีหลังเพื่อน เศร้านะคะ) เพื่อนก็สำคัญนะ โชคดีมากที่ได้เพื่อนที่ตั้งใจเรียนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะ ตอนนี้มีทั้ง e testing ซึ่งเป็นตัวช่วยให้น้องได้มากทีเดียวโอกาศจบ สองปีครึ่งสูงมากๆ สู้ๆนะคะ

จะสมัครเรียนคณะศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวัยศึกษา ม.รามคำแหง ไม่ไปเรียนได้ไหม แต่ไปสอบ เพราะทำงานประจำอยู่

ผมอายุ 43 ปีเเล้วอยากเรียนราม .ป .ตรี .เเก่ไปไหมครับ เเบบว่าอยากเรียน ชอบเรียนครับ จบ ม .6. เทียบเท่ามาครับ เรียนได้ไหม ช่วยตอบใหเหายข้องใจทีครับ เเล้วมีคณะไหน ที่คนเเก่เรียนได้มั่งครับ

ผมอายุ 43 ปีเเล้วอยากเรียนราม .ป .ตรี .เเก่ไปไหมครับ เเบบว่าอยากเรียน ชอบเรียนครับ จบ ม .6. เทียบเท่ามาครับ เรียนได้ไหม ช่วยตอบใหเหายข้องใจทีครับ เเล้วมีคณะไหน ที่คนเเก่เรียนได้มั่งครับ

เรียน คุณพี่มดแดง

อายุไม่ใช่อุปสรรคการเรียนหนังสือ

เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียน ต้องขอให้คุณพี่ เข้าไปดูรายละิเอียดที่ เว็บไซต์ของ ม.รามคำแหงได้เลยครับ

สวัสดีค่ะปีนี้หนูกำลังจะลงเรียนรัฐศาสตร์ม.ราม ทำยังไงถึงจะจบภายใน2ปี3เดือนค่ะ ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยสักนิดค่ะ อายุ23ปีค่ะหัวเริ่มลืมมั่งแล้วค่ะ แต่อยากเรียนให้จบ เพราะน้าบอกไม่ต้องเรียนหรอก เรียนไปก็ไม่จบ เอาเงินมาลงทุนขายของดีกว่าเสียเวลาเปล่า ถ้ามีคำแนะนำดีๆก็อาจจบเพราะไม่ได้ทำงานเวลาว่างเยอะ แต่ไม่มีแนวทางช่วยบอกหนูหน่อยน่ะค่ะหนูอยากคว้าปริญญาให้พ่อแม่ชื่นใจ@@ขอบพระคุณค่ะ@ด้วยความเคารพอย่างสูง@@

คือว่าหนูอยากถามหน่อยค่ะปีนี้หนูจะเรียนรัฐศาสตร์ค่ะมี145หน่วยกิจวางแผนว่า

ปีแรก 24+24+13=61

ปีที่สอง 24+24+12=60

ปีที่สาม 24 รวมทั้งหมด 145หน่วยกิจ หนูว่าน่าจะจบไวใชใหมค่ะ

พี่คะคือหนูจะเรียนราม บัญชีอะคะ

อยากทราบว่าบัญชีอะคะมันจบอยากกว่าคณะอื่นไหมค่ะ ..

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูชื่อสบาค่ะพอดีกำลังจะลงเรียนรามคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ แต่กำลังงงอยู่ว่าจะเลือกเรียนยังไง ลงเทอมละกีหน่วยกิต แต่พอได้อ่านที่อาจารย์แนะนำหนูก็เลยรู้สึกกระจ่างขึ้นมาหน่อยและเริ่มมีความหวังแล้ว เพราะหนูอยากเป็นไกด์ ล่าม หนูขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

สวัสดีค่ะ

คือหนูจะเรียนรามฯบัญชี แต่หนูกลัวกว่าจะสมัครไม่ทันเพราะว่าโรงเรียนของหนูเขาออกวุฒิช้า  เอาใบรับรองการศึกษาไปสมัครก่อนได้ไหมค่ะ

จะสอบถามเรื่องการโอนหน่วยกิต จบ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มานะค่ะ และก็จบปริญญาตรี การจัดการมา และอยากเรียนต่อ ป.ตรี เอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ไม่รู้จะโอนหน่วยกิจได้ทั้ง 2 ระดับหรือป่าว แล้วถ้าได้แค่ ปวส. แล้วถ้าลงเรียนต้องจำเป็นต้องเรียนเอกเกี่ยวกับการศึกษา หรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาไหมค่ะ

อีก 1 ข้อ คือ ทำงานลูกจ้างหน่วยงานรัฐ มา เกิน 5 ปี มันสามารถโอนประสบการณ์ได้ไหมค่ะ

อยากรู้ว่า รหัสวิชาที่คณะมนุษยฯสื่อสารมวลชนต้อง ลงมีอะไรบ้าง ค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยบอกที ค่ะ

สวัสดีคับพี่

 ช่วยแนะนำผมหน่อย ผมเรียนในมหาลัยแห่งหนึงผมโดนรีไทร์แล้วต้อนนี้ชีวิตผมไม่รู้จะไปทางไหน แต่ผมอยากลงเรียนรัฐศาสตร์ แล้วผมสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไหมครับ(ผมเคยเรียนวิศวะ) แล้วที่พี่บอกว่าคนที่จบสองปีครึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเพราะอะไรคับ   ช่วยแนะนำผมด้วยตอนนี้เครียดมากกไม่รู้จะเดินทางไหน 

ถามพี่ปรัชญาณินทร์ นะครับ

ตอนนี้ผมเรียน มสธ. นิเทศศาสตร์ เอกสื่อสิ่งพิมพ์ และอยากเรียนรามอีกใบ แต่ยังเลือกไม่ได้ ระหว่าง มนุษย์ศาสตร์ วิชาเอก สื่อสารมวลชน หรือ เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน วิชาเอก วารสารศาสตร์สื่อประสม

ถ้า เลือก เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน วิชาเอก วารสารศาสตร์สื่อประสม วิชาโท สื่อสารมวลชน พี่ว่ามันจะเวิร์คมั้ยครับ แต่ก็กลัวว่าจะไม่ได้ เพราะวิชาโทมันต่างคณะ แต่ที่แน่ๆ คือ สนใจ วารสารศาสตร์สื่อประสมที่สุดครับ

ยินดีที่ได้รู้จัก นิสิตและบัณฑิต รามฯ ทุกท่านนะครับ...

ปล. ข้องใจอีกเรื่องครับ นิสิตรามที่เรียน เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน หรือ มนุษย์ศาสตร์ นี่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนมั้ยครับ ?

จบ ป.ตรี สาขาบัญชี สนใจอยากเทียบโอนหน่วยกิจเรียนเพิ่มคณะศึกษาศาสตร์ ม. ราม เอก ประถมศึกษา แต่ตอนนี้ติดตรงที่มีงานประจำทำอยู่จะว่าง ฌฉพาะ เสาร์+อาทิตย์ สามารถเรียนได้มั้ยค่ะและใช้ระยะเวลาเรียนนานมั้ยค่ะ

ขอบคุณมากเรยค่ะ สำหรับคำแนะนำดีๆ อย่างนี้ ได้ประโยชน์มากๆ เรยค่ะ ^^

สวัสดีค่ะพี่..

   เรียนจบคณะศิลปศาสตร์  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สนใจอยากเทียบโอนหน่วยกิจไปเรียนเพิ่มคณะบริหารธุรกิจ ม.ราม สามารถเรียนได้มั้ยค่ะและใช้ระยะเวลาเรียนนานมั้ยค่ะพี่  รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะค่่ะ

สวัสดีค่ะ หนูเรียนอยู่คณะครุศาสตร์ปี ๒ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายค่ะ อยากทราบว่าจะโอนหน่วยกิจไปเรียนคณะศึกษาศาสตร์ที่รามคำแหงได้มั๊ยคะ ในเอกประถมศึกษาค่ะ

ขอนำประสบการณ์ไปแชร์ให้น้องๆนะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะพี่ คือหนูขอปรึกษาหน่อยนะค่ะคือตอนนี้หนูกำลังจะเข้าเรียนปี1ค่ะ(2555) หนูเรียนที่ลพบุรี และหนูอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ของรามฯด้วยค่ะ หนูอยากจะอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วไปสอบได้ไหมค่ะ...คือหนูว่าหนูเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะค่ะและหวังว่าจะจบไม่เกินในระยะเวลา3ปี แต่ที่หนูอยากจะปรึกษาพี่คือหนูจะต้องลงทะเบียนเรียน หน่วยกิจ แนวทางการเรียน อย่างไร...หนูต้องการปรึกษาพี่เป็นอย่างมากเพราะหนูไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเลย ของคุณมากนะค่ะพี่

สวัสดีครับ ผมจบคณะวิทย์ ป.ตรีมา เกรดไม่ถึงสาม สมัคทุนอะไรไม่ได้เลยครับ

ผมกำลังคิดว่า ถ้าเรียนราม คณะ วิทย์ สาขาเดิม แล้วโอนหน่วนกิตไป ก็จะได้โอนได้เกือบ 60 หน่วยกิต แต่จริงๆก็ไม่ถึง เพราะเกรดบางตัวไม่ถึง C ^" ถ้าทำได้ก็น่าจะจบไม่เกิน สองปี เอาไว้หวังว่าเผื่อสร้างโอกาสได้มากขึ้น

จริงๆ ตอนแรกตั้งใจว่าจะเรียนนิติ ครับ แต่เห็นมีโอนหน่วยกิตด้วยแต่ไปอ่านพรบ.ของมหาลัยแล้วเหมือนกับว่าถ้ามีการโอนหน่วยกิตใดๆมาจะไม่สามารถรับปริญญาเกียรตินิยมได้ จึงตัดสินใจไม่ค่อยถูกครับ

อันที่จริงผมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งหรอกครับ แต่แค่ว่า ที่ผ่านมาไม่ค่อยขยันเรียนสักเท่าไร อยากจะทำอะไรให้มันรู้สึกดีกับตัวเองบ้าง ^'

รบกวนขอความคิดเห็นหน่อยนะครับ

สวัสดีครับ อ. ผมชื่อ ชานนท์ ครับ ตอนนี้พึ่งจบ ม หก ครับ คิดว่าจะเรียนศึกษาศาสตร์ ภาาาไทย ครับ ไม่ทราบว่าที่รามฯ เรียนยังไงมั้งครับ พอดีไม่ค่อยมีรุ่นพี่ที่เรียนที่ รามฯในคระนั้นอะครับ เลยสอบถาม อ. ครับ และมีโอกาสสูงมั้ยครับในการจบสองปีครึ่ง

คือว่าตอนนี้หนูเรียนที่หัวเฉียว เพิ่งเข้าเรียนซัมเมอร์ของปี 1 ค่ะ แล้วทีนี้หนุรับกิจกรรมไม่ได้อ่ะค่ะ หนูเลยคิดว่าจะเรียนรามคณะรัฐศาสตร์ และหนูอยากจบเร็วด้วย ถ้าอ่านหนังสือประกอบดูวิด๊โอบรรยายย้อนหลังควบไปด้วย แบบว่าไม่ต้องไปที่ รามใหญ่อ่ะค่ะ อาจารย์เค้าจะเช็คชื่อแบบไหนค่ะ หรือว่าไม่เช็คค่ะ

ขอบคุณค่ะ : ))

หวัดดีครับ อ. ผมชื่อกิตติพรครับ คือว่าผมก็จะเรียนรามครับ พึ่งเข้าปีนี้ปีเเรกครับคือว่าเรียนคณะวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ครับ คือว่าก็จะไปสอบสัมภาษในวันที่ 19 เดือนนี้อะครับ ก็คืออยากจะถามว่าที่ผมจะไปสอบสัมภาษอะครับไม่ทราบว่าสอบยากป่าวครับ ต้องทำอย่างไงบ้างครับ กลัวจะไม่ติด เเละผมก็มีเกรียติบัตรที่ไปเเข่งอะไรต่างๆอยู่หลายใบเเล้วก็ได้ที่1ของประเทศไมทราบว่าเขาจะดูที่จุดนี้ป่าวครับ เเล้วผมเรียนคณะที่เรียนยากอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะจบ 3ปีครึ่งได้ป่าวครับ

ถามซะเยอะเลยคือว่าผมไม่รู้จะถามใครอะครับเเถวบ้านไม่มีคัยเรียนเลยเจอร์เว็ปนี้ก็เลยจัดซะเต็มเลย

ขอบคุณครับ

กรวรรณ เชยกลิ่นเทศ

ถ้าจบปวส เรียนรามกี่ปีจบคะ อยากเป็นครูอนุบาลต้องเรียนเอกอะไรคะ

สวัสดีค่ะอ.คือว่าตอนนี้หนูเีรียนป.ตรีที่มสธ.ปี4เอกคหกรรมศาสตร์แต่หนูอยากจะเรียนศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทยอยากทราบว่าพอจะเทียบโอนได้ไหมค่ะแล้วต้องเรียนประมาณกี่ปีค่ะตอนนี้หนูทำงานที่รร.ด้วยค่ะเรียนศึกษาศาสตร์ต้องเข้าเรียนด้วยไหมค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ 

 หนูลงเรียนรามเอกประถมศึกษาค่ะ เริ่มเรียนปีนี้เป็นปีแรก ตามหลักสูตรต้องเรียน 164 หน่วย แต่หนูโอนวิชาพื้นฐานได้ 39 หน่วย เหลืออีก 107 หน่วย แต่มีวิชาโท 18 หน่วยรวมก็เป็น 125 หน่วย หนูต้องทำยังไงค่ะ อยากเรียนให้จบภายใน 3 ปีประมาณนี้น่ะค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

คือผมจะสมัครคณะวิศวะกรรมโยธา เข้าไปเหนว่าต้องดูเกรดเฉลี่ยด้วย แล้วสอบสัมภาท ผมเกรด 3.12 กลัวว่าจะไม่ได้คับ เขารับจำกัดไหมคณะวิศวะ

ผมอยากทราบว่า ตำราเรียน อาจารย์สอน ข้อสอบ ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง ตอนนี้ผมลงเรียนรัฐศาสตร์ปี1 ที่ลพบุรี

คือมีพี่ชายเคยเรียนอยู่ที่ม หาดใหญ่อยู่ปี4เทอม2แล้ว แต่ด้วยเหตุที่ติดเกณฑ์ทหาร เลยต้องไปรับใช้ราชกาล และไม่ทันไปดรอป หรือไม่ได้ดรอปเรียนไว้และซ้ำยังไปเป็นทหราให้คุณวุฒิ ที่เรียนมาช้าเลยต้องเสียเวลากับการเปนทหาร สองปี แล้วพอจบเกณฑ์มาก้อไม่รุ้จะเรียนต่อที่ไหนจะไปเอาวุฒิเดิมก้อต้องเสียเงิน เลยปล่อยให้เลยตามเลย ไม่มีคนให้คำปรึกษาเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันก้อเรียนจบหมดแล้ว และอยากทราบว่าจะเอาวุฒิของอนุปริญญาที่เรียนจบเมื่อปี50 ไปสมัครต่อปีสามได้ไหมคะ ในคณะบริหาร สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจคะ แต่ตอนนี้คือไปสมัครแล้วแต่ไม่เข้าใจทำไมโอนหน่วยกิจได้แค่36หน่วย ค่ะ ทั้งที่เรียนมาแล้ว 177หน่วยกิจ แล้วที่เหลือต้องเรียนอีก 99หน่วย ทำให้เสียเวลายิ่งไปอีกเพราะทำให้ต้องเก็บอีกหลายวิชา ทั้งๆที่เป็นวิชาที่เคยเรียนมาแล้วยังช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ว่าต้องทำยังไง ถึงจะเข้าไปเรียนต่อปีสามได้ตามปกติต่อเนื่อง คะ อีกอย่างทำไม ไม่มีคณะบริหารคอม หรอคะ ช่วยตอบกลับด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

ลงเรียนรามคำแหง บัญชีค่ะ งง ว่าต้องไปเรียนที่ไหนค่ะ

สวัสดีค่ะ พอดีตอนนี้หนูกำลังเรียนปีหนึ่งคณะครุศาสตร์การประถมศึกษาในราชภัฎแห่งหนึ่ง แต่หนูอยากจะย้ายไปเรียนรามได้ไหมคะในคณะเดิมแต่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ และเรื่องกยศจะต้องทำยังไงคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์อยากให้ช่วยอธิบายรายละเอียดของรัฐศาสตร์หน่อยค่ะ ว่าต้องเรียนอย่างไร เรียนเกี่ยวกับอะไร เข้าไปอ่านเว็ปรามแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เข้าใจ แล้วถ้าเราต้องเรียนด้วยทำงานด้วย ต้องลงเรียนแบบไหนดีคะ ต้องขอความกรุณาจากอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้จบป.ตรีคณะศิลปกรรมศาตร์เอกจิตรกรรม ที่ม.บูรพา อยากเรียนต่อคณะศึกษาศาตร์ เอกศิลปศึกษาที่ราม(หลักสูตร5ปี)สามารถเรียนจบภายใน2-3ปีได้รึป่าวคะ? เพราะมีหลายวิชาที่น่าเทียบโอนได้แต่ติดปัญหาที่กลัวว่าจะต้องมีบางวิชาที่ต้องไปเรียนซึ่งตอนนี้ทำงานแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปเรียนจะทำยังไงดีคะ....ถ้าไปสอบเสาร์-อาทิตย์ไปได้แต่จันทร์-ศุกร์นี่ซิคะทำไงดีมีอะไรแนะนำไหมคะ..เพราะตอนนี้อยากกลับมาเป็นครูสอนศิลปะแถวบ้านแล้วถ้ามีวิชาฝึกสอนเราเลือกโรงเรียนแถวบ้านเราได้ไหมคะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อ มะปราง ค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ ม.6 ค่ะ ตอนนี้หนูเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ค่ะ แต่อยากสอบถามว่า คือ ทางบ้านต้องการให้เรียนราชภัฏแถวบ้าน แต่ตัวหนูเองอยากเรียนรามค่ะ อยากลองพิสูจน์ตัวเองดูค่ะ แต่ความจิงก็อยากเรียนทั้ง2ที่ ค่ะ อยากขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ว่าการเลือกเรียน2ที่ จะมีผลอะไรเกิดขึ้นรึเปล่า เห็นพี่แถวบ้านก็เลือกเรียน2ที่ ก็ประสบผลสำเร็จไม่ยุ่งยากอะไร อยากขอคำแนะนำในการเรียนหน่อยค่ะ

นางสาว อภิษฐา จันทร์คง

สวัสดีค่ะ หนูได้สมัครเรียนรามไปตั้งเเต่ม.4 ตอนนี้หนูอยู่ม.6ใกล้จะจบเเล้วค่ะ เรียนคณะนิติศาสตร์เเต่ว่ายังเก็บหน่อยได้ไม่ค่อยเยอะ อยากทราบว่าถ้าเราอ่านหนังสือไปสอบอย่างเดียวเเล้วไม่ได้ไปเรียนเราสามารถจบเร็วไหมค่ะ จะจบก่อนเพื่อนที่ต้องไปเรียนต่อใหม่อีก4ปีไหมค่ะ เเล้วข้สิบรามคณะนิติต้องใช้ภาษาอังกฤษเก่งไหมค่ะ

สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น ปี 1 รายงานตัวครับผม

อยากเรียนรามค่ะ ตอนนี้ทำงานด้วย แล้วอยากเรียนจบ ป.ตรีที่รามชอบรามมาตั้งแต่ ม. ต้นแล้วค่ะ อยากเรียน คณะมนุศย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ อยากถามว่าอยากมากไหมค่ะสำหรับคนพื่้นฐานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ อยากจะเก่งภาษาค่ะขอคำแนะนำหน่อย แล้วค่าใช้จ่ายสูงไหมค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

ชื่อมี่ค่ะ อยากรู้ว่า ม.ราม มีคณะอะไรที่เปิดสอนแบบไม่ต้องไปเรียน แค่ไปสอบอย่างเดียวมั่งค่ะ เพราะว่าต้องช่วยงานที่บ้าน และอยากเรียนจบ ป.ตรีเร้วๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อหยกตอนนี้กำลังคิดที่จะเรียนรามแต่ว่าจะเรียนภาคพิเศษภาคค่ำสาขาบัญชีและการเงินแต่ไม่มีพื้นฐานเลยตอนนี้อายุ24แล้วค่ะแต่พึ่งอยากเรียนแบบจริงจังเพราะว่าเราต้องทำงานประจำไปด้วยถ้าเราเรียนอีกก็คงไม่ไหวแต่พอเร่มโตขึ้นก็เลยอยากเรียนก็เลยคิดว่าจะลงเรียนภาคพิเศษค่ะจะได้ทำงานและก็เรียนด้วยคงไม่เหนื่อยมากคำแนะนำของพี่บางทีคนที่ยังไม่เรียนอย่างหนูอาจไม่เข้าใจบ้างแต่โดยรวมความหมายมันก็คงจะแปลว่าให้เรามุ่งมั่นและขยันมีความรับผิดชอบใส่ใจสนใจและต้องมีวินัยในตนเองเป็นคำแนะนำที่ดีเรียนบัญชีเค้าว่ากันว่ายากและน้อยคนจะจบโดยเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานอยางหนูแต่จะทำให้ได้และเต็มที่ค่ะขอบคุณคำแนะนำดีๆที่มีให้นะคะน้อยคนนักที่จะแนะนำแบบนี้ขอบคุณจากใจจริง(สู้ๆๆๆ)

หนูชื่อ จัสมินค่ะ ตอนนี้หนูเรียนคณะรัฐศาสตร์ ก็ทำงานด้วยเรียนด้วย แต่ก็เริ่มท้อ เพราะไม่รู้จะวางแผนยังไงตอนนี้หนูอายุ19 เพิ่งเก็บได้ 30 กว่า หน่วยกิตเอง อยากเรียนให้จบเร็วๆเหมือน พี่บ้างจังแต่บางวิชาค่อนข้างยาก อีกอย่างไม่ค่อยมีเวลาไปฟังบรรยาย เลยต้องใช้ความเข้าใจเอง มีงง บ้างอะไรบ้าง บ้างวิชาก็จำจุดไม่ได้ หนูก็ติดตามดูแนวข้อสอบใน google ที่เพื่อนๆในรามโพสไว้เพื่อเป็นเเนวในการดูหนังสืออีกอย่างก็ไม่รู้ด้วยว่าวิชาที่เราลงนั้นมันเป็น อัตนัย หรือ ปรนัย เลยต้องใช้ความเเม่นเเละเข้าใจ

หนูอยากได้เกรดให้ดีๆๆ เพราะรามมีเกรดแค่ 2 ตัวเอง บางทีหนูมั่นใจว่าน่าจะทำได้เกรด G และดันได้ P ก็ท้อเหมือนกันหนูเพิ่งได้G แค่ 2 ตัวเอง...

หนูอยากทราบว่าถ้าวิชา เสรี หนูลง สื่อมวลชน ไปถ้าจะทำเกรดได้ มีแต่คนพูดว่าสื่อมวลชนไม่ยากมีแต่คนได้ G กัน พี่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหม ค่ะ .... จุดประสงค์ในการเรียนของหนู หนูอยากได้ เกรดดีๆๆ อีกอย่างหนูอ่อนอังกฤษมากเลยเกรดแต่ละตัวได้เเต่ P EN102 หนูลง 2 รอบ ยังไม่ผ่านเลยค่ะ ช่วยแนะนำ หน่อยได้ไหม ค่ะ.....

หนู ชื่อ อิ๋ว ค่ะ เราเอาวุฒิ ปวส ปี1 ไปเทียบโอนได้เลยไหม่ค่ะ โดยที่เรายังไม่จบปวส2 น้ะค่ะ

 อยากเรียนรัฐศาสตร์  เราต้องเข้าเรียนไหมค่ะคณะนี้ต้องใช้ความขยันในการอ่านหนังสือ ท่องตำรา หรือว่าเข้ารับการฟังบรรยายค่ะถึงจะผ่านการสอบในเเต่ล่ะเทอม ตอนนี้หนูอยากจะพยายามทำให้จบภายในสามปีค่ะ  เพราะคณะนี้หนูเคยมีพื้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอยู่ตอนมอปลาย  ก็น่าจะนำมาใช้ได้แต่ก็กลัวยากไป 

      เเละตอนนี้หนูก็เรียนครูวิทย์ทั่วไปที่ ราชภัฏแห่งหนึ่งปีหนึ่งค่ะ  หนูอยากเรียนรัฐศาสตร์ควบคู่ไปด้วยจะได้มีประสบการณืเย่อะๆ และอยากรู้ว่ารัฐศาสตร์นักศึกษาส่วนใหญ่จบกันภายในกี่ปีค่ะ

      กรุณาช่วยให้คำเเนะนำด้วยน่ะค่ะ @_@  (หนูชอบการวางแผนสองปีจบมากค่ะ  อยากทำให้ได้)  

เรียนราม แล้วหนักใจมากเลยค่ะต้องออกฝึกสอนปีสุดท้าย ทำงานด้วยเรียนด้วยค่ะ ไม่อยากออกจากงาน ออกฝึกสอน ต้องทำงานทั้งวันเลยไหมค่ะ เพราะว่าจะย้ายไปทำงานกะบ่ายค่ะแทน ตอนเช้าจะไปฝึกสอน หรือถ้าออกฝึกจำเป็นไหมค่ะที่ต้องออกฝึกตามเวลาเข้าโรงเรียนปกติค่ะ

หนูเรียนบัญชีรามอยู่ปี่ 2 เทอม 1 เเล้วค่ะ วิชาเริ่มยากขึ้น ผ่านเเล้ว 82 หน่วยกิตจาก 134 หน่วยกิต อยากจบ 2.5 ปี พอมีหวังไหมค่ะ เเล้วต้องวางเเผนยังไงในการสอบบ้างคะที่จะให้ผ่านหมดทุกเทอม ช่วยเเนะนำหน่อยค่ะ เป็นคนอ่านหนังสือไม่เก่งด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์  ดิฉันเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาแล้วแต่ที่มหาวิทยาลัยที่ดิฉัยเคยเรียนมานั้น  ดิฉันขอรับรองรองว่ายากจิง  ตกคือตก ไม่มีการแก้แต่อย่างใด หรืออีกอย่างถ้าคะแนนเหลือประมาณแค่  0.5 เค้าก็ยังให้ตก  ดิฉันเคยคิดจะลาออกจากที่นี้ตอนปี2เพราะสุดกำลังที่ดิฉันจะเรียนต่อ แต่ทางบ้านเค้าไม่ให้ออก ดิฉันทนเรียนมาจนปี4 จึงลาออก  การเรียนไม่จบที่สถานที่แห่งนี้ทำให้ดิฉัน มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนให้จบในสถาบัน รามคำแหงให้ได้  เพราะรอยอดีตมันทำให้ดิฉันเสียใจมากถึงที่สุด ต้องคอยฟังคนเค้านินทาต่างๆนาๆว่าเรียนไม่จบ มันได้ฟังแล้วมันแค้นใจมากที่สุด  ตอนนี้ดิฉันกำลังจะเข้าเรียนที่ ราม  เพื่อหวังว่าอาจารย์ที่รามคงไม่ใจร้ายเหมือนอาจารย์ที่เดิมนะค่ะ

เรียนจบ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจมาคะ อยากเรียนรามให้จบป.ตรีต่อเนื่องคะไม่ทราบว่าเรียนประมาณกี่ปีคะ

ช่วยตอบคำถามให้หน่อยนะคะอาจารย์

สวัสดีครับอาจารย์ ตอนนี้ผมกำลังจะจบ ม6 ครับ ผมจะเรียนต่อ นิติศาสตร์ที่ ม.รามคำแหงใน ปี 2556 อ่าครับ  อยากให้อาจารย์อธิบายการลงเรียนแต่ละวิชาหน่อยอะครับ ประมาณว่า ผมดูจากแผนการศึกษาอะครับ ปี 1 เทอม 1 มี 17 หน่วยกิต 7 วิชา ผมจะสามารถลงเพิ่มได้ไหมครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ..ขอบคุณครับ

เรียนรามคำแหงต้องทำวิจัยไหมครับ 

สวัสดีค่ะ ชื่อ แนน ค่ะ ขอถามหน่อยค่ะเรียน2ปีครึ่งนี่เรียนได้ทุกคณะสาขาหรือเปล่าค่ะยังสับสนที่ต้องลงเรียนเอาหนังสืออะไรเนี่ยค่ะ วันเวลาด้วยค่ะมีเรียนทุกวันรึป่าวค่ะขอนรบกวนแนะนำหน่อยค่ะไม่ค่อยรุ้เท่าไหร่

อยากรู้ว่า ม.ราม  เค้าสอนสด หรือเรียนกับคอมพิวเตอร์ค่ะ แล้วต้องไป มหาวิทยาลัยทุกวันรึเปล่า ?

มีใครอยู่เอกEngไหมคะ มีเคล็ดลับยังไงให้สอบ204 205 206 ผ่านบ้างต้องฝึกยังไงคะ ไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจในการเขียนเลยคะ เวลาจะเขียนมันก็นึกไม่ค่อยออกไมรู้จะเริ่มยังไงดี T-T แนะนำหน่อยนะคะ

จะสมัครเรียนรามปี56 นะค่ะ อยากทราบว่า เราจบวุฒิ ปวส.สามารถลงเรียนได้หรือป่าวค่ะ แล้วไม่มีเวลาไปเรียนที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติจะลงเรียนได้มั้ยค่ะ

จะสมัครเรียนรัฐศาสตร์ ปี 56 ค่ะ อยากเรียนให้จบ 2 ปีครึ่ง ช่วยบอกเทคนิคการเลือกลงหน่วยกิตแต่วิชาให้หน่อยนะคะ ไม่รู้จะลงอะไร ยังไงดี 

รบกวนถามหน่อยนะค่ะ พอดีว่าตอนนี้เรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เป็นหลักสูตร5ปี ตอนนี้เรียนปี4แล้วค่ะ อยากทราบว่า ถ้าจะเรียนรามคณะศึกษาศาสตร์  ธุรกิจศึกษา จาได้มั้ยค่ะ อยากทราบว่าถ้าต้องลงทะเบียนกี่หน่วยกิจ วางแผนการเรียนยังไง เพราะปี5ต้อง ฝึกสอน แต่ว่าอยากเรียนป.ตรีอีกซักใบ รบกวนพี่ตอบกลับด้วยนะค่ะ

2 ปีครึ่ง จะรีบไปไหน ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องเร่ง เรียนไปเรื่อยๆ แต่เน้นความรู้ ควบคู่ประสบการณ์ เราเรียนสารสนเทศบรรณารักษ์ ใช้เวลาเรียนเกือบสี่ปีเต็ม  คนอื่นฝึกงานสองเดือน แต่เรายอมฝึกงานหกเดือนแต่ได้งานทำ การฝึกงานมันเป็นประสบการณ์ที่หาในห้องเรียนไม่ได้ จบสองปี่ครึ่ง ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสาขาวิชาด้วย เช่น สาขาที่ไม่มีวิชาฝึกงาน การฝึกงานเนี่ยสำคัญนะ อย่ามองข้าม เด็ดขาด เรากำลังรอเกรดเทอม 2/2555 ออก จะไปแจ้งจบเทอม S/2555 ไม่รู้จะทันเปล่า 

หนูเรียนคณะมนุษ อิ้งค่ะ นุชไม่รู้จะลงวิชาอะไรในแต่ละเทอม อยากให้พี่ช่วยแนะนำ ทำให้ครบทุกวิชาที่นุชควรจะลงเพราะนุชคิดยากมากค่ะที่จะลงวิชาต่างๆในแต่ละเทอม พี่จัดให้หนูหน่อยได้ไหมค่ะ ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูชื่อนุ้ยค่ะ  ตอนนี้หนูจบ ปวส.2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค่ะ อยากเรียนรัฐศาสตร์ ค่ะ เป็นวิขาที่ฝันเอาไว้ แต่ไม่รู้ว่าเรียนแล้วจะรอดหรือปล่าว  เรื่องค่าใช้จ่าย และการเรียนคงจะยากน่าดูเลยที่เดียวค่ะ


พี่คะคือแพมว่าจะเรียนรัฐศษสตร์รามไปด้วยกับอีกที่หน฿่งด้วยคือตอนนี้แพมเรียนอีกที่อะคะ อยากรู้ว่าต้องทำไงบ้าง

                    ดิฉันเรียนจบ บัญชีราม ในเวลา 1 ปี ครึ่ง (สอบผ่านตลอด)  คือเรียนจบ ปวส.บัญชีค่ะ  โอนเทียบหน่วยกิจมาเรียนบัญชีราม แต่เวลาเรียนก็จะลงเต็มวิชา ซัมเมอร์ก็เรียน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขยันมากๆนะค่ะ อย่าปล่อยโอกาสในการสอบแต่ละครั้งให้ผ่านไปง่ายๆ สอบครั้งแรกต้องทำให้เต็มที่อย่าท้อเพราะถ้าคุณยอมแพ้ สอบครั้งสองแน่ใจได้หรือว่าจะผ่าน???? ต้องจัดวิชาเรียนยากกับง่ายให้อยู่คละๆกันไปทุกเทอม อย่าเลือกเรียนแต่ง่ายๆก่อน เช่นใน 8 วิชาที่ลง ต้องให้แน่ใจเลยว่าวิชาไหนบ้างที่สอบผ่านแน่ๆซัก 4 วิชา และอีก 2 วิชาเป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาจำและเข้าใจ ส่วนที่เหลืออีก 2 วิชาก็ให้เป็นวิชาที่ยาก สรุปผลออกมา อาจจะผ่าน 5 วิชา ส่วนอีก 3 เวลาซ่อมก็จะได้ไม่เหนื่อย  และเจาะลึกไปอีกต้องคำนวณระยะเวลาห่างของวันสอบและวันซ่อมอีก (โอ้ ชีวิตดูยุ่งยากดี แต่ก็ทำแบบนี้จริงๆค่ะ)

                    สรุป ถ้าวิชาคละๆกันไปแบบนี้ พอใกล้จะจบก็จะเหลือวิชาที่ยากน้อยหน่อย บางคนที่ไม่จบเพราะเล่นสบายไปก่อนแล้ว เหลือแต่วิชายากๆ 7-8 เล่ม แล้วจะผ่านได้ยังไง เพราะมันยากทั้งนั้น ดิฉันมีเทคนิคอ่านหนังสือแบบบ้าๆไปหน่อยแต่ก็อยากแนะนำ

                     เทคนิคอ่านหนังสือ   สำหรับวิชาท่องจำถ้าคุณเป็นคนขิเกียจแบบดิฉัน(ขิเกียจสอบหลายทีเอาให้ผ่านเลยจบ) แนะนำว่าคุณควรจะเปิดอ่านบ่อยๆ คือย้ำคิดย้ำอ่าน ดิอ่านกระทั่งบนรถเมล์ อ่านก่อนติวเตอร์สอน (เฉพาะวิชายากต้องติวเตอร์เท่านั้นอ่านเองไม่ได้) อ่านก่อนนอนขนาดหลับก็ยังคิดทบทวนในใจ (ถ้าอ่านไม่เข้าใจแต่ประสาทตาคุณจำภาพหน้าหนังสือได้)  เมื่อไหร่ที่คุณอ่านจนจำได้แล้ว แค่เปิดหน้าหนังสือเห็นคำขึ้นต้นยังไม่ทันจะอ่าน คุณก็จะนึกเนื้อหาในหน้านั้นๆได้ทั้งหมด ทีนี้ก็จะเหลือแค่ให้ความจำนี้จำได้นานๆจนกว่าจะถึงเวลาสอบ พอถึงเวลาสอบก็จะใช้เวลาอ่านได้อย่างรวดเร็วในการทบทวน 8 วิชาได้ภายใน 1 วัน 

                   เทคนิคในการทำข้อสอบ  ถ้าวิชาไหนยากจริงๆ คุณจำเป็นต้องเลือกข้อสอบที่จะทำและต้องมั่นใจว่าจะสอบผ่านโดยที่ไม่ต้องทำทั้งหมด  คำนวณดูจากคะแนน เพราะหลายๆวิชาถึงคุณจะเก่งยังๆไงก็ไม่สามารถทำทันได้

                   สรุปให้อีกที  ต้องขยันค่ะ ถ้ารุ้ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือ เมื่อไหร่ที่ว่างก็จับมาอ่านใครจะว่าบ้าอะไรยังไงชั่งเค้า เพราะนี่คืออนาคตของเรา สู้ๆ

                   สำหรับน้องๆบัญชีราม   ถ้าใครมีปัญหาอะไรสอบถามมาได้ พี่ไม่เก่งแต่ถ้าพอช่วยได้ก็จะช่วยกันค่ะ

เมลล์ mimi554252@hotmail.com (เจี๊ยบค่ะ)


                       

                     อยากทราบว่า ถ้าเรียนติด F ทำอย่างไรค่ะ สอบแก้ตัวจนกว่าจะผ่านหรือว่าลงทะเบียนเรียนใหม่ค่ะ หนูยังไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะ ถ้าลงทะเบียนเรียนให่ม่ มันจะเสียเวลาไหมค่ะ ตอบหนูหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

sunanta ถ้าติด F สามารถซ่อมได้ 1 ครั้งเท่านั้น ถ้าซ่อมแล้วยังไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ค่ะ

คื่อว่าผมจะเรียน ด้านครูสังคม อ่าคับ เรียน ครูสังคม ผมสามารถ จบ 2 ปี ครึ่ง ได้ไหม่คับ บ

หรื่อ ว่า จะต้องเรียน 5 ปี เต็ม เลยย 

แล้ว ผมจะต้องไปเรียนทุกๆๆ วัน หรื่อ อ่านหนังสื่ออย่างเดียวแล้วค่อยไปสอบ

ผมจะไปสมัครามต่อนนี้อ่าคับบ วันที่ 1-4 มิถุนายน อ่าคับ 

ผมยังไม่รู้จะทำยังไงดี ยังลังเลอยูว่าจะเลื่อก ครูสังคม หรื่อ เอกประวัติศาสตร์ ดี

กรุณาตอบด้วยน่ะคับบ ผมไม่ทราบบข้อมูลจริง ๆๆ

ขอบพระคุณอย่างสูงคับบ บ


เรียน ทุกท่านที่เข้ามาถามนะครับ .. และขอโทษที่ผมไม่ตอบให้เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะใน รีพลายนี้หรือ ทางอีเมล์ 
เพราะว่าหลายคำถาม มีคำตอบ ซึ่งผมได้เขียนอธิบายเอาไว้แล้ว .. 
ดังนั้น ได้โปรดอ่าน และทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขียนเอาไว้แล้วครับผม .. 

สวัสดีครับ ชื่อโอ๋ครับตอนนี้กำลังเรียนรามปี1คณะรัฐศาสตร์ ที่วางแผนการเรียนไว้คือ ดูการบรรยายสดจากห้องเรียนควบคู่ไปกับการอ่านชีทสรุป แต่ก็อยากจะได้รุ่นพี่มาช่วยแนะนำการเรียนคณะนี้หน่อยครับ เพราะลองอ่านๆบทเรียนดูดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่ แต่จะตั้งให้เรียนให้จบในเวลา3ปีครึ่งถึง4ปีครับ

blackcyber_tyn@hotmail.com โอ๋ครับ


คือเรียนรัฐศาสตร์รามค่ะ พอจะทราบไหมค่ะว่าจำเป็นที่จะต้องมีชมรมไหมค่ะ เพราะยังไม่ไดเสมัครชมรมเลยค่ะ เลยอยากทราบว่าถ้าไม่มีชมรมจะส่มารถจบได้ไหมค่ะ ใครทราบตอบที่นะค่ะ (:

หนูลงเรียนตั้งแต่ปี 51 ตอนนี้ ยังไม่จบเลยค่ะ อายุ 27 ย่าง 28 ละ อายมากค่ะ เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หนูส่งมาเพื่ออยากขอกำลังใจค่ะ อยากหยุดมากเลยค่ะ เพราะรู้สึกท้อมาก แต่หนูมีงานอยู่แล้วค่ะ เป็นผู้จัดการงาน มีความมั่นคง แต่พอสัมภาาเด็กทีไร จบปริญญามา เลยอายมากเลยค่ะ

ผมขอจบ 2.5 ปี แต่จบ 3 ปี ไม่เก่งขนาดนั้นครับแต่ใช้รูปแบบ กระทู้เลยต้องวางแผนการเรียน ขยันอ่าน อดทนเพราะผมทำงานด้วยเรียนด้วย พักร้อนมี 14 วันไม่เคยได้ใช้เพื่ออย่างอื่นเลยหวงเอาไว้เวลาไปสอบ

อยากถามว่าพอทราบไหมค่ะ

มนุษย์อิ้งจำเป็นต้องไปเข้าเรียนไหมค่ะ

พี่ค่ะ ถ้าจบจาก กศน มา สามารถเรียนต่อ คณะไหนได้บ้างค่ะ ?

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ บี คือดิฉันจบเอกบัญชีมาแล้วต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูก็แล้ว พอเวลาเข้าเปิดสอบครูก็ไม่มีเอกให้ลงสอบ จึงขอถามว่าถ้าจะลงมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย ของรามคำแหง ต้องเรียนกี่ปี แล้วไม่ไปเรียนได้ไหม สอบอย่างเดียว เพราะทำงานประจำอยู่แล้ว ขอขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากๆๆๆๆสำหรับเเนวทางเเห่งความสำเร็จอ่านเเล้วชอบมาก เเต่ติดที่ว่า อ่านเเล้วจะจำได้หรือป่าวนั้นเเหละ ฮ่าๆๆๆ เเต่อย่างรัยก็ตามในเมื่อเราตัดวินจัยมาเรียนที่นี้เเล้วเราต้องทำให้ได้ 

Thank you very much.

ขอบคุณมากค่ะ

สำหรับแนาทางที่ดี และจะทำให้ได้อยา่งที่ตั้งใจไว้ค่ะ

สวัดีค่ะ. หญิงน่ะค่ะเรียนราม7 ปีแล้วค่ะยังไม่จบเพราะทำงานต้วยค่ะ ตอนนี้อยากย้ายมาเรียนภาคพิเศษแต่เขาว่าค่าใช้จ่ายสูง อยากจะถามว่ามีกองทุนกู้ยืมสำหรับภาคพิเศษไหมค่ะช่วยแนะนำ ด้วยค่ะ

หนูจะจบม.3แล้วค่ะถ้าจะต่อรามคำแหงเนี่ยะสามารถต่อได้ที่ไหนค่ะ

เปิดรับสมัครเดือนไหนค่ะของ ปี2557น่ะค่ะ

 

ถ้าจบม6แล้วต้องเรียนรามอีกปีค่ะถึงจะจบน่ะค่ะ

เพราะเรียนม6ก้อสองปีแล้วค่ะ(ก.ศ.น.)

ผมชื่อ"ภพ"ครับ อยากถามครับว่า การเรียนรามมันอยู่ที่ความตั้งใจอย่างเดียวรึปล่าวครับ 

รบกวนด้วยนะคะ สนใจหลักสูตรพีดีกรีนะคะคือตอนนี้เรียนอยู๋ปวช.กศน.ซึ่งน่าจะจบประมาณ มีนา เมษา 57 เเต่ตอนนี้อยากลงเรียนรามเพิ่มเติมด้วยนะคะ ไม่ทราบว่าสามารถลงได้ใช่ไหมคะ ลองไปหาข้อมูลดูกะว่าจะลงเรียนผ่านเน็ตนะคะ ทำได้ใช่ไหมคะเเล้วเสียค่าใช่จ่ายอะไรบ้าง ไปสอบอย่างเดียวเลยได้ไหมคะ พอดีทำงาน จ-ส เลยน่ะคะ เเล้วยามไหมคะ ช่วยเเนะนำหน่อยคะเรียนสาขาไหนดีไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนสักเท่าไหร่คะ ขอบคุณคะ ^_^

ตอนนี้เรียนม.รังสิตคะ เพื่อนจบหมดแล้ว เป็นเส้นประสาทมืออักเสบ เข้าออกรพ.บ่อยครั้ง จนต้องดรอปเรียนไป1ปี ทำงานในคอมฯนานๆก้ไม่ได้ ท้อมากทีเดียว 24แล้ว ช่วยแนะนำการเทียบโอนด้วยคะ ถ้าเรียนที่เดิม ก้เปลืองเงินที่บ้านอีก ค่ารักษาก้เป็นหลักหมื่นแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าคะ

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดิฉันทำงานเป็นพนักงานบัญชี จบปวช.บัญชีมา แต่อยากเรียนต่อป.ตรีที่ราม เพราะไม่มีเวลาไปเรียนทุกวัน ทำงานจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ แบบนี้จะเรียนได้ไหมค่ะ แล้วก็อยากจะให้แนะนำหน่อยค่ะว่าระหว่างเรียนสาขาการบัญชีโดยตรง กับบริหารธุรกิจทั่วไป อันไหนน่าจะมีโอกาศจบง่ายกว่ากัน สำหรับคนไม่มีเวลาไปเรียน เคยได้ยินมาว่าบัญชีรามเรียนยากมาก และจบยากมาก จริงป่าวค่ะ แล้วถ้าเราเรียนบัญชีและทำงานเป็นพนักงานบัญชีอยู่สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ไหมค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 

นารงสาวภัสราภรณ์ นุกิจ

คือหนูไม่รู้ว่าระบบการเรียนของรามมันเรียนยังไงน่ะค่ะ คือพอดีว่าหนูเห็นว่า ม.ราม เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเรียนและทำงานไปได้ด้วย หนูจึงได้ไปลงทะเบียนเรียนไว้แต่ยังไม่เคยได้เข้าเรียนเลยซักครั้งเพราะไม่รู้ว่าเขาเรียนกันยังไง สอบวันไหน และจะรู้ข้อมูลได้จากใคร อยากเรียนให้ได้วุฒิสูงๆค่ะ

ดีครับ อ. อยากทราบว่า รัฐศาตร์ กับ มนุษศาตร์ เรียน คณะไหน ที่จบง่ายกว่ากัน คือ ผมเรียน กศน อยุ่ กะจะสมัคร แต่ไม่รุ้จะเลือกอะไรดี รบกวนช่วยแนะนำผมด้วย หรือ เพื่อนๆคนไหนที่เรียนอะไรอยู่ ที่ ม ราม ชี้แนะผมที

สวัสดีคะ อาจารย์

หนูเป็นนักศึกษาปี 1 คะพอดีว่าหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดอะคะมาทำงานที่กรุงเทพเเต่ดันมาอยู่กลับเพื่อนที่พระราม 2 ซึ่งมันก็เดินทางลำบากเเล้วหนูก็ต้องทำงานด้วยคะก็เลยทำไห้ไม่ได้เข้าเรียนเลย เเต่ก็กะว่าจะย้ายที่อยู่ปีหน้าหน้าเเล้วก็เริ่มต้นเรียนใหม่เทอมหน้าเลย  เพราะว่าถ้าไปสอบคิดว่ายังไงคงไม่ผ่าน  หนูจะต้องเเจ้งทางมหาลัยยังไงคะ

ต้องทำยังไงบ้างคะ  ขอบคุณล่วงหน้าคะ

สวัสดีค่ะ

คือว่า เรียนจบ ปวส. แล้วต้องการเทียบโอน หน่วยกิต เข้าศึกษาป.ตรี ที่ราม ค่ะ อยากจบเรวๆ   อยากทราบว่า กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต  จะมีสิทธิได้เกียรติ นิยม มั้ยค่ะ   แต่ไม่อยากเรียน4ปี เพราะ เรียนจบ ปวส.แล้วค่ะ

หนูรบกวนขอคำปรึกษาค่ะ

ขอบพระคุณคำตอบ ล่วงหน้าค่ะ 

สวัสดี ค่ะ หนูอยากสอบถาม ค่ะ ว่าทุกสาขาวิชาเบยหรอืเปล่าที่เราสามารถจัดเวลารียนให้จบภายใน 2 ปีครึ่งค่ะ ตอนนี้กำลังจะอยากศึกษาต่อป.ตรีค่ะ

มีข้อสงสัยอยากถามค่ะ 1.ถ้าเราลงเรียนภาค 1 แต่ไม่ได้ลงภาค 2 เราสามารถนำวิชาของภาค 2 ลงเรียน ภาคฤดูร้อนได้ไหมค่ะ ตอนนี้สับสนมากเลยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

หนูอยากจะรู้ว่าเรียนบริหารธุรกิจภาคพิเศษ เรียนแค่วันเดี่ยวมีไหมค่ะเพราะหนูทำงานมีวันหยุดแค่วันเดี่ยว อ่ ค่ะช่วยตอบทีน่ะค่ะ

อยากถามอาจารย์หน่อยครับ ขาดการลงทะเบียนนาน อยากเรียนต่อ ต้องทำอย่างไร เป็นนักศึกษารหัส 54 เก็บหน่วยกิตได้บางส่วน และขาดการลงทะเบียนเกิน 3 เทอม อยากเรียนต่อต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ตอนนี้เรียน บช ราม อยู่ ทำงานไปด้วยอ่ะ รหัส 56 ยังเหลือ อีก 20 เล่มก็จบแล้ว อ่ะ แต่เป็น 20 ที่หิน พอสมควรเลยอ่ะ อิอิ ไม่ได้ท้อ นะ แต่อยากระบาย บ้าง เรียนไปทำงาน ไป ก็เหนื่อย สอบอีก หาเวลาอ่านหนังสือได้น้อยมาก

แต่ก็สู้อ่ะ แบบว่า อยากได้ใบนี้มากกว่าใบแรก เป็น 100 เท่า เลย ทีเดรยว

พี่ค่ะแล้วถ้าเรียนไปทำงานไปด้วยมันจะแบ่งเวลายังไงดีและวิชาที่จะเรียนคือบัญชีด้วยมันจะยากเกินไปไหมค่ะ แล้ว ม.รามเค้ามีเรียนแค่เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อ กุ๊กไก่ เรียน นิติ ปี 3 แต่ด้วยเหตุฉุกเฉินจึงไม่ได้ลงทะเบียน เทอมหนึ่ง เขาจะตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของเราหรือไม่

คือตอนนี้ผมเรียน  ม.รามยุแล้วนะครับ  ยุปี 1 ครับ คณะบริหารธุระกิจ  ตอนนี้ผมอายุ 17 อยากจะถามว่า ผทจะเรียนเงินการธนาคาร มันจะจบยากรึป่าว และหางานยากมั้ย  ช่วยตอยผมหน่อยนะครับ

สวัสดีค่ะหนูชื่อพอล คือหนูเรียนพยาบาลปี 3แล้วแต่มารู้ว่ามันหนักมากจนไม่มีเวลาพัก เหรื่อยกายน่ะไม่เท่าไหร่ค่ะแต่เหนื่อยจัยนิ ถ้าข้ามไปเป็นทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเลยคงจพสบาลจัยกว่า ชีวิตนักศึกษาพยาบาลนี่เหนื่อยจริงๆ หนูอยากเรียนใหม่ที่ ราม เรียนบัญชี แต่จบวิทย์คณิตมา เรียนได้มั้ยค่ะ แต่ไม่มีพื้นฐานเลย ต้องจบปวสรึป่าวถึงจะเรียนได้ และอยากเรียนสองปีครึ่งจะได้มั้ย

สวัสดีค่ะ คือหนูเป็นนักเรียนม.6 อยากจะเข้าสมัครเรียนรามตอนนี้เลย แล้วสามารถจะเรียนสองมหาลัยไปพร้อมกันได้ไหมคะถ้าเกิดหนูมีการสอบติดอีกมหาลัยขึ้นมาอ่ะค่ะ

สวัสดีค่ะ คือหนูเป็นนักเรียนม.6 อยากจะเข้าสมัครเรียนรามตอนนี้เลย แล้วสามารถจะเรียนสองมหาลัยไปพร้อมกันได้ไหมคะถ้าเกิดหนูมีการสอบติดอีกมหาลัยขึ้นมาอ่ะค่ะ

คือผมอยากเรียนแล้วจบออกมาทำงานเป็นไกด์นำเที่ยวครับ แต่ผมเลิกไม่ถูกว่าจะลง

ระหว่าง คณะ มนุษย์ศาสตร์ เอก ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว  หรือ

คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ดีครับ

อยากทราบความเห็นของรุ่นพี่ดู ว่าคณะไหนจะตอบโจทย์ผมได้มากกว่า

ขอบคุณครับ

อังสุมารินทร์ พรมบุตร

หนูกำลังจะเข้าศึกษารามค่ะ แต่กลัวๆๆๆเรียนไม่จบค่ะเห็นวาวิทยาลัยเขตเปนข้อเขียนค่ะ

สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูกำลังจะจบ ม.3 อายุ 16 แต่นู๋มีความฝันคือ การเรียน ม.4 ควบคู่ ป.ตรี ไปด้วยจะได้รึป่าวค่ะ 

สวัสดีค่ะ

พอดีว่าจะเรียนรามในเทอมนี้ 2/2557 เค้ารับส่วนกลาง จะลงทะเบียนให้ได้ 24 นก. แล้วต้องไปนั่งเรียนมั้ยค่ะ เพราะว่าทำงานยุต่างจังหวัดค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

อ.คะหนูลงพรีดีกรีไว้อะคะอนากรู้ว่าส่วนใหญ่เค้าจะสอบที่ไหนอะคะ

ราม1หรือราม2คะ

สวัสดีค่ะ หนูชื่อน้ำทิพย์ค่ะหนูอยากเรียนต่อรามฯคณะรัฐศาสตร์ค่ะหนูเรียนจบม.6แล้วค่ะ

แต่หนูยังไม่ได้รับวุฒิเพราะวุฒิออกเดือนมีนาคมปี58 แต่หนูขอใบรับรองการจบการศึกษามาแล้วนะคะ

หนูใช้ใบรับรองไปสมัครเรียนปกติได้ไหมคะ

สวัดดีค่ะ คือตอนนี้เรียน คณะครุศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ ตอนี้อยู่ปี่ 4 อยากจะได้ปริญาตรีจากที่รามด้วยค่ะ จะเรียนที่คือเรียนคณะปัจจุบันที่เรียนอยู่ จะเอาหน่วยกิจไปเทียบได้ไหมค่ะ แต่ไม่มีเวลาที่เรียนที่ส่วนกลางค่ะ

สวัสดีค่ะ ชื่อครีมน่ะค่ะ ขอถามนิดนึงค่ะ คือว่าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับป.ตรี ปีที่ 3 เอกการบัญชีค่ะ คือ อยากจะเป็นครูค่ะ แล้วต้องเรียนยังไงต่อค่ะ เพื่อจะได้ไปสมัครเป็นครูได้ พอดีว่าไม่รู้อะไรเลยค่ะ รบกวนถามหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับข้อคิด และ คำแนะนำดีๆๆ หนูเรียนรามปี5แล้วค่ะยังไม่จบเลยเพราะหนูเล่นเกินไปมั้งแต่ตอนนี้เริ่มคิดได้แล้วเพราะเห็นเพื่อนทะยอยจบกันหมดแล้ว สู้ๆบอกตัวเองเสมอ

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท(เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) และปริญญาเอก โดยเปิดรับสมัครทุกเดือนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ปิยะภักดิ์ โชติธรรมโม Tel.095-8376172 ld: cls_kon / อ.นันท์วรัฏฐ์ อินผง Tel.083-9893053

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99/440945899387871?ref=hl

สวัสดีคะ รบกวนถามเพิ่มคร้า

อยากทราบว่าตอนลงทะเบียนซ่อม สามารถลงเพิ่มวิชาที่ไม่ได้ลงปกติได้มั้ยคะ

เช่น 1/2557 ลงวิชา A กับ B ซึ่งไม่ได้สอบ รอลงทะเบียนซ่อม แล้วตอนลงทะเบียนซ่อมจะขอเพิ่มวิชา C ไปอีกตัว ได้มั้ยคะ

ม.ราม ต้องใช้คะแนน GATPAT หรือป่าวคะ

สวัสดีค่ะพี่คืออรจะสมัครเรียนรามแต่ไม่เข้าใจการสมัครมีหลายช่องทางไปรษณีย์internetสมัครด้วยตัวเองแตกต่างยังงัยค่ะแล้วอรจะลงสมัครเรียนช่วงวันเสาร์-อาทิตย์มีข้อจำกัดของมหาลัยยังงัยบ้างค่ะเพราะไม่เคยเรียนระบบของรามเลยไม่ค่อยเข้าใจค่ะอีกอย่างอยากปรึกษาว่าหนูชอบวิชาสังคม,ภาษาไทย,อังกฤษจะลงเรียนคณะไหนดีที่ใกล้เคียงว่อรจะผ่านดีค่ะอีกอย่างอรลงเรียนสายวิชาชีพมาปวช.การท่องเที่ยวและโรงแรมแต่อยากที่จะเข้าคณะที่ใกล้เคียงของครุศาสตร์จะทำยังงัยดีค่ะเคยสอบแล้วของราชภัฎแต่ไม่ผ่านแล้วอรมีความคิดว่าถ้าลงเรียนคณะที่มีอาจารย์ลงสอนให้น่าจะดีกว่าการอ่านหนังสือแล้วเข้าใจเองเป็นความคิดที่ผิดหรือถูกค่ะอรมีคำถามเท่านี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ

  1. มีคำถามน่ะค่ะ ตอนนี้ดาวเรียนรามอยู่ที่อำนาจเจริญ วิชาไม่ค่อยเปิดสอน อยากจบเร็ว พี่มีคำแน้นำไหมค่ะ

อยากจบภายใน2ปีครึ่ง ควรทำไงบ้างค่ะ ถึงจะสอบผ่านทุกวิชา ดาวขอเบอร์ติดต่อได้ไหมค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อต้องidlineผมน่ะอยากถามเรื่องการเรียนรามคับ

คือเรียนจบสองปีครึ่ง(2ปี1เทอม) รวมเรียนภาคปกติแล้วใช่ไหมค่ะ

สวัสดีค่ะ หนูอยากได้คำแนะนำค่ะ คือตอนนี้หี้หนูศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย diploma in accounting and finance หนูอยากเรียนบัญชีรามควบคู่ไปด้วย หนูอยากถามว่า ม.ราม บัญชีเขาเรียนกันยังงัยค่ะ??

จบชัวร์ 2 ปี 3 เดือน

www.pg-ram.com

หรือโทร 081-699-0699 พี่จอย


ขอปรึกษาค่ะ คือเราทำงานแล้ว แต่อยากเรียน ป.ตรี บัญชีราม จะเป็นไปได้ไหมให้จบ 3ปีครึ่ง รบกวนตอบด้วยค่ะ

ปัจจุบัน ณ ตอนนี้ ทุกประโยคในกระทู้นี้ ยังเหมือนเดิมรึเปล่าคะ ….ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี