ใบความรู้ที่ 3                    
  การหารสั้นที่มีตัวหารเป็นหนึ่งหลัก 
 (หารลงตัว)

                การหารสั้น  เป็นการตั้งหารโดยนำตัวหารไปหารที่ตัวตั้งทีละหลัก และให้หารในหลักที่อยู่ทางซ้ายมือก่อน   และคิดหาผลหารในใจ

      เขียนในรูปการหารสั้นได้ดังนี้  5 ) 780 

                                                 156  

จงพิจารณาการหาหารสั้น        780÷5 = ?

วิธีทำ                                 5 ) 780

                                             156 

              นั่นคือ  780÷5 = 156 

              ตอบ       ๑๕๖  

วิธีคิด   780÷5 = ? 

         1.  หารในหลักร้อย  นำ  5  มาหาร  7   หลักร้อย ได้  1  เหลือเศษ  2  

         2.  หารในหลักสิบ  นำ  5  มาหาร  28   สิบ ได้  5  เหลือเศษ 3  

         3.   หารในหลักหน่วย  นำ  5  มาหาร 30  หน่วย ได้  6  เหลือเศษ 0  

                    สรุปผลหารคือ  100 + 50 + 6 = 132

ตรวจคำตอบ   

156×5=780  

                                                                                       

พิจารณาการหาผลหารของ 9,704÷8 =  ?

วิธีทำ      8 ) 9704

                  1213

ตอบ  ๑,๒๑๓

ตรวจคำตอบ   1,213×8 = 9,704

 

วิธีคิด  9,704÷8 = ? 

1.  หารในหลักพัน  นำ  8  มาหาร  9  ในหลักพัน  ได้ 1  เหลือ 1 

2.   หารในหลักร้อย นำ  8  มาหาร  17  ร้อยในหลักร้อย  ได้  2  เหลือ 1 

3.   หารในหลักสิบ นำ  8  มาหาร  10 สิบ ในหลักสิบ  ได้  1  เหลือ 2

4.   หารในหลักหน่วย นำ  8  มาหาร 24 หน่วยในหลักหน่วย  ได้  3  

                    สรุป  ผลหารคือ  1000 +200 +10 + 3 = 1,213

                                                    

ตัวอย่าง  จงหาผลหาร 5,960÷4 = ?

วิธีทำ        4 ) 5960

                    1490

ดังนั้น  5,960÷4   ได้  1,490

ตอบ     ๑,๔๙๐

ตรวจคำตอบ  1,490×4 = 5,960