คำถามที่ 3   การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU

แหล่งข้อมูลที่สำคัญอยู่ที่ใครบ้าง

ประเด็น

แหล่งข้อมูล/ลักษณะ

  1. การฝึกอบรมทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยปฐมภูมิ
  • โรคทั่วไป

-         การส่งต่อ

  • โรคเรือรัง

-         การส่งต่อ

 

  • การเยี่ยมบ้าน และประเมินผู้ป่วย

-พยาบาลวิชาชีพในPCU ที่ปฏิบัติงานประจำใน PCU

-หัวหน้า PCU/สอ นั้นๆ

-สาธารณสุขอำเภอ

-ประธาน CUP

-ประธานพัฒนาศักยภาพบุคคล( HRD)

-ผู้รับบริการโรคทั่วไป/โรคเรื้อรัง รับบริการ 6 ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน

-อปทคือ นายก/หัวหน้ากองสาธารณสุขหรือผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข

 

  1. การฝึกอบรมทักษะการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

-         โรคทั่วไป

-         การปรับพฤติกรรม

-         การฟื้นฟูผู้ป่วย

-พยาบาลวิชาชีพในPCU ที่ปฏิบัติงานประจำใน PCU

-หัวหน้า PCU/สอ นั้นๆ

-สาธารณสุขอำเภอ

-ประธาน CUP

-ประธานพัฒนาศักยภาพบุคคล( HR)

-ผู้รับบริการโรคทั่วไป/โรคเรื้อรัง รับบริการ 6 ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน

-อปทคือ นายก/หัวหน้ากองสาธารณสุขหรือ ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข

 

  1. ระบบนิเทศติดตาม งานบริการและวิชาการ

-         ความต้องการนิเทศติดตาม

-         การฟื้นฟูวิชาการและพัฒนาทักษะ

-พยาบาลวิชาชีพในPCU ที่ปฏิบัติงานประจำใน PCU

-หัวหน้า PCU/สอ นั้นๆ

-สาธารณสุขอำเภอ

-ประธาน CUP

-ประธานพัฒนาศักยภาพบุคคล( HR)

-ผู้รับบริการโรคทั่วไป/โรคเรื้อรัง รับบริการ 6 ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน

-อปทคือ นายก/หัวหน้ากองสาธารณสุขหรือผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข

-ผู้นิเทศจาก รพศ/สสจ/สสอ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (IC)/พยาบาลเวชปฏิบัติ(NP)