ปิติกานต์ จันทร์แย้ม : อิสระทำให้โอกาสอยู่กับเรา
ปิติกานต์ จันทร์แย้ม : อิสระทำให้โอกาสอยู่กับเรา จันทร์แย้ม

นักพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เราภาคภูมิใจ 3 (นักพัฒนา)


นักศึกษาทำผิดวินัยน้อยลง สมาชิกในหอพักมีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันที่มีความสุขขึ้น

นักพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เราภาคภูมิใจที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าที่น่าทึ่งมาก และเป็นความปรารถนาดีสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาหอพัก ให้หนุ่มสาวเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวินัย สำนักสาธารณะ เคารพต่อสิทธิของผู้อื่น
พีอัมพร เสนาคำ หรือป้าแป้น นักปฏิบัติงานตัวจริงของส่วนกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหอพักเจ้าของเรื่องเล่าได้เล่าว่า
"หอพักมีนักศึกษาอยู่หอพักละประมาณ 350-400 คน ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ทั้งกิน เล่น นอน ทำให้หอพักจำเป็นต้องกำหนดกติกา ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อดีต นักศึกษาไม่ตระหนักในข้อตกลง กติกาที่กำหนดร่วมกัน และในทุกภาคการศึกษาหอพักจะจัดให้มีการประชุมนักศึกษาหอพักเพื่อสร้างข้อตกลง ปรึกษาหารือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เช่น เรื่องการใช้เสียงในหอพัก การใช้ครุภัณฑ์ทั้งส่วนตัวและส่วนกลาง การขโมยของในหอพัก กิจกรรมหอพัก เป็นต้น แต่พบว่าเดิมนักศึกษาเข้าประชุมไม่ถึง 1 ใน 3 ทำให้การแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง นักศึกษาไม่ตระหนักถึงการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ต่างกันต่างอยู่".....ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับทีมงานหอพักที่จะสร้างกระบวนการ เงื่อนไขให้หอพักเป็นแหล่งเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทรได้อย่างไร
ทีมงานหอพักได้มีการปรึกษาพูดคุย แลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และผลที่ตามมา ด้วยการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของงานหอพักที่จะให้หอพักไม่เป็นเพียงที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นแหล่งเรียนรู้และเอื้ออาทร จึงได้ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการจัดประชุมที่เป็นกระบวนการมากขึ้น มีการนำกิจกรรมมาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม ROOM MATE จัดเพื่อให้นักศึกษามีหลักหรือแนวทางในการใช้ชีวิตรวมกันในห้องพักร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเรียนรู้วินัยหอพักเป็นการเรียนรู้ถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้ต้องมีการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ระบบบันทึกพฤติกรรมชาวหอที่มาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยระบบพฤติกรรมชาวหอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ด้านการมีส่วนร่วม คือการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผลในกิจกรรมหอพัก เช่น กิจกรรมพัฒนาหอพัก กิจกรรมประหยัดพลังงาน ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจรรมหอพักที่จัดโดยคณะกรรมการหอพักจะได้แต้มสะสมเป็นบวก ตลอดปีการศึกษา
2. ด้านหน้าที่ข้อตกลง เช่น การรับรายงานตัวเข้าหอพักตรงตามเวลาที่กำหนด การเข้าร่วมประชุมสามัญทุกภาคการศึกษา การไม่ประทุษร้ายผู้อื่น การไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น เป็นต้น โดยอิงจากระเบียบหอพักที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลจะมีคะแนนลบ
หมายเหตุ *คะแนนสะสมทางด้านบวกและลบมีผลต่อการสมัครหอพักและมีผลต่อลำดับการเลือกห้องพักในปีการศึกษาหน้า

ผลที่ตามมาคือ นักศึกษาทำผิดวินัยน้อยลง สมาชิกในหอพักมีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันที่มีความสุขขึ้น

กระบวนการที่ได้มาและทำให้ระบบบันทึกพฤติกรรมสำเร็จคือ
1. การยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์ของงานหอพักที่อยากให้งานหอพักเป็นแหล่งเรียนรู้ อยู่อาศัยและเอื้ออาทร
2. การปรึกษาหารือ ทบทวนบทเรียนของทีมงานหอพัก
3. กระบวนการระดมความคิดเห็น ที่มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
4. หัวหน้างานหอพักที่มีความจริงจัง เกาะติด และยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของงาน
5. มีกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมกับนักศึกษาอย่างทั่วถึงในกระบวนการคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. การให้ความร่วมมือของทีมงานหอพัก ในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหอพัก
7. การนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุง

        ทำให้ตนเองได้เรียนรู้ว่าการจะได้มาซึ่งเป้าหมายและการเปลี่ยนเปลงที่เราต้องการเราต้องใช้การระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในระหว่างทางการระดมความคิดเห็น...ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน

หมายเลขบันทึก: 34990เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2006 21:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
น่าสนใจกับผลงานนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้คะ และยินดีจะเป็นผู้ร่วมขบวนการพัฒนาวลัยลักษณ์ไปด้วยกัน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี