ถัดจากกลุ่ม CVA ที่ได้เล่าไปบ้างแล้วในประเด็นที่แสดงออกถึงกระบวนการดำเนินไป กลุ่ม DM(เบาหวาน) ดูเหมือนจะเป็นอีกกลุ่มที่มีอะไรให้ดิฉันได้เกิดการเรียนรู้ กลุ่ม DM นี้มีหลากหลายมากจากหน่วยต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย DM นับตั้งแต่แผนก OPD แผนกคลินิกพิเศษ แผนกคลินิกเบาหวาน กลุ่มงานจิตเวช ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ แผนกผู้ป่วยใน และเภสัชกร...การเดินเรื่องของกลุ่มนี้ ดูเหมือนจะราบเรียบไปได้ เพราะค่อนข้างมีหัวปลาชัด คือ พัฒนาระบบบริการพยาบาลในผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีพี่ตู่(คุณพานี) เป็นคุณอำนวยของกลุ่ม

       เมื่อเรากำหนดโจทย์ให้ ลปรร.กันในประเด็น "ความภูมิใจในการทำงาน" กลุ่มสามารถเดินเรื่องเล่าต่อยอดกันได้ แต่พอมาค้นหาปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในการให้บริการผู้ป่วยกลับพบว่า ทุกจุดทำงานค่อนข้างซ้ำซ้อนกัน เป็นต้นว่าในเรื่องการให้สุขศึกษา ทุกจุดให้เหมือนกันแต่ทำไมผู้ป่วยจึงยังคงมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองไม่ดี ซึ่งสะท้อนจากผลการตรวจระดับน้ำตาล ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลของตนเองได้...จากประเด็นนี้กลุ่มก็ได้นำไม่แลกเปลี่ยนกัน

       แต่พอคุยไปได้สักพัก กลุ่มก็เกิดความสับสนในกลุ่มเอง ว่าแล้วจะพัฒนาระบบอย่างไร ทำให้คุณอำนวยของกลุ่มค่อนข้างกังวลอย่างมากว่าตนเองได้นำกลุ่มมาถูกประเด็นหรือไม่ เพราะในวันแรกนี้คุณกิจในกลุ่มมักจะกังวลและคอยถามคุณอำนวยเสมอ...และคุณอำนวยก็ต้องมาคอยตอบคำถาม ทำให้บรรยากาศการเดินเรื่องของกลุ่ม..ทิ้งน้ำนหนักลงมาที่ "คุณอำนวย" มากกว่าที่จะเป็นคุณกิจเสียอีก