มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบรรณารักษ์

สังวาลย์

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ตำแหน่งประเภท                                      สนับสนุน

 กลุ่มตำแหน่ง                                     สนับสนุนวิชาการ    

 ชื่อตำแหน่ง                                          บรรณารักษ์

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป

            สายงานนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสารสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าการจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อตำแหน่ง                                          บรรณารักษ์   

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์   โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   เช่น พิจารณาจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด  ให้เลขหมู่หนังสือ  ทำดรรชนี  บรรณานุกรม  สาระสังเขป  กฤตภาค   เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุด ให้คำแนะนำปรึกษา และบริการในการค้นหาหนังสือแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจอื่นๆ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
            ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  หรือ

           ๒.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  หรือ

  ๓.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
            ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
            ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
              ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
               ๔.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

            ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

                    ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด      ............................................................................................................................

            ............................................................................................................................    

 

ชื่อตำแหน่ง                                บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการในงานบรรณารักษ์   โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้   ความสามารถ   ความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง  โดยต้องคิดริเริ่ม พัฒนา ปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ ความชำนาญงานและประสบการณ์สูงทางด้านบรรณารักษ์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานบรรณารักษ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด   ทำความเห็น สรุปรายงาน  ให้คำปรึกษา เสนอแนะการดำเนินการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์  ศึกษา ค้นคว้า   หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ เป็นต้น พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการของงานในความรับผิดชอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
            ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หรือ

           ๒.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  หรือ

            ๓.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

            ๔.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

            ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
                    ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
                ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

               ๔.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

            ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

                    ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                    ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูง

            ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูง

 ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด    

                       ............................................................................................................................

            ............................................................................................................................    

      

ชื่อตำแหน่ง                                 บรรณารักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญในงานบรรณารักษ์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับโดยต้องคิดริเริ่ม  ยกเลิก หรือกำหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนำมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ตลอดจนเสนอแนะ และประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

             ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากทางด้านบรรณารักษ์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ริเริ่มการดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานบรรณารักษ์ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานบรรณารักษ์  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านบรรณารักษ์ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ์  ศึกษา วิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านบรรณารักษ์ และแนวทางแก้ไขปัญหา  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านบรรณารักษ์และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านบรรณารักษ์ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง                           

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
            ๑.  ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับผู้ชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

            ๒.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
            ๑. มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

            ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

            ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

               ๔.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

            ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

            ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
            ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมาก

            ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมาก

            ๙.  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง  โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับและมีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำงานบรรณารักษ์แก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด

            ............................................................................................................................

             ............................................................................................................................    

 ชื่อตำแหน่ง                              บรรณารักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษในงานบรรณารักษ์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความ สามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ  และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการบรรณารักษ์ โดยต้องกำกับ ดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลัก หรืองานที่ต้องการความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน ต้องพัฒนาทบทวนและกำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความต้องการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ติดตาม ประเมินผล ประสานงาน   และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

            ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษทางด้านบรรณารักษ์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น ริเริ่มและวางแผนดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานบรรณารักษ์ กำกับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานบรรณารักษ์ เป็นอย่างมาก  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการ และระเบียบปฏิบัติทางด้านบรรณารักษ์ ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย และวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านบรรณารักษ์ และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สำคัญทางด้านบรรณารักษ์ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ ที่เหมาะสม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการบรรณารักษ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
               ๑.  ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

            ๒.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

            ๑. มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
            ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่           

           ๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
            ๕. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

            ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

            ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ

            ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมากเป็นพิเศษ

            ๙.  มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณ์สูงมากในงานบรรณารักษ์    โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ   ตลอดจนมีความสามารถในการประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในงานบรรณารักษ์ของหน่วยงานที่สังกัดและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด

            ............................................................................................................................    
 
 
 
ที่มา:  www.dt.mahidol.ac.th/adoffice/human_r/m037.doc 
 
 
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tookpimai

คำสำคัญ (Tags)#บรรณารักษ์#มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง#กำหนดตำแหน่งบรรณารักษ์

หมายเลขบันทึก: 347392, เขียน: 26 Mar 2010 @ 19:51 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 16:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)