ทุเรียน 1.ทุเรียนปราศจากอาการแกน เต่าเผา ไส้ซึม 2.ปลอดศัตรูพืช และปลอดสารพิษตกค้าง 3.ไม่คละปนของผลผลิตด้อยคุณภาพ มังคุด 1.มังคุดปราศจากเนื้อแก้ว ยางไหล 2.ผิวมันไม่มีร่องรอยศัตรูพืชทำลาย 3.ปราศจากเพลี้ยไฟ ไรแดง 4.ผลขนาด 80 กรัม/ผล