GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

เติมเต็มสิ่งที่ยังขาด

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยกิตสะสมบ้านทุ่งขาม

กศน.เกาะคาได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยกิตสะสมบ้านทุ่งขาม ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2549 ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา คุณกิจทุกคนที่อยู๋ในสังกัดกศน.เกาะคา เข้าร่วมการประชุม โดยมีดิฉันเป็นวิทยากร

 • วัตถุประสงต์การประชุมเชิงปฏิบัการ                              
  • เพื่อเป็นการทบทวนการจัดดำเนินงานโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนบ้านทุ่งขาม 
  •  เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยกิตสะสมบ้านทุ่งขามมีความสมบูรณ์ และครอบคลุมกิจกรรมทุกด้านที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านทุ่งขามมากยิ่งขึ้น
 • สิ่งที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
  • คุณกิจได้เข้าใจการจัดการความรู้ในชุมชนมากยิ่งขึ้น
  • การจัดทำแผนการเรียนรู้สมบูรณ์มากยิ่งขั้น เนื่องจากคุณกิจได้จัดทำแผนการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมMindManager ทำให้เนื้อหา วัตุประสงค์ การออกแบบกิจกรรม การวัดผลประเมินผล สื่อ ระยะเวลาดำเนินการ สามารถเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันตลอด และมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้
  • คุณกิจได้กลั่นความรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งได้จากการจัดการความรู้ในชุมชนบ้านทุ่งขามออกมาเป็นองค์ความรู้ จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นวิถีชีวิตจริงของชาวบ้านทุ่งขาม คือแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยกิตสะสมบ้านทุ่งขาม 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเลี่ยงปลากระชัง กลุ่มพริก กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มสวนส้ม และกลุ่มสวนลำไย
  • คุณกิจได้เกิดการเรียนรู้จากการฝีกปฏิบัติจริง การใช้โปรแกรม MindManager ทุกคนได้จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหน่วยกิตสะสมบ้านทุ่งขาม โดยใช้โปรแกรมดังกล่าว

ณราวัลย์

16 มิถุนายน 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 34308
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)