จากวิสัยทัศน์ของเราคือ 
เป็น “องค์กรพยาบาลชุมชนที่ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพื่อสังคมดีสุขภาพดี”
มีเป้าหมาย ดังนี้
  1. ประชาชนสามารถจัดการระบบสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างยั่งยืน
  2. พยาบาลชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพยาบาลชุมชนที่เหมาะสม
มีโครงการที่กำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ 2553  มีทั้งหมด  4 โครงการดังนี้
  1. โครงการพัฒนาบริการพยาบาลในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย  เป็นโครงการท้าทายระดับอำเภอและกำหนดให้อำเภอที่สนใจเลือกเป็นโครงการท้าทายของอำเภอ  
  2. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการปฐมภูมิ  ( PCUA ) จากนโยบายของ สปสช. กำหนดให้มีการพัฒนายกระดับคุณภาพระดับปฐมภูมิจากการพัฒนาตามมาตรฐานบริการปฐมภูมิ ( PCUA ) เป็นการพัฒนาตามมาตรฐาน PCA :  Primary  Care  Award
  3. โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 10 กลุ่มโรคในชุมชน กำหนดดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป 
  4. โครงการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของพยาบาลชุมชน