ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน

"แพร่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า"

คณะรัฐมนตรีรับทราบ ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน ตามมติคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ  (กปอ.) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ


กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า

1. กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้มีคำสั่งที่ 041/2550 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษากรณีไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่าซึ่งแพร่กระจายมาจากต่าง ประเทศ  เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการด้านไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่าซึ่งแพร่กระจายมาจาก ต่างประเทศ

2. คณะทำงานศึกษากรณีไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่าซึ่งแพร่กระจายมาจากต่างประเทศ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจาก ไฟป่าซึ่งแพร่กระจายมาต่างประเทศไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ระยะ 6 ปีแรก (พ.ศ. 2549-2554) ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ  โดยใช้กรอบแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ แนวทาง/มาตรการ/แผนการควบคุมไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แผนแม่บทการควบคุมการเผาในที่โล่ง/ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่าซึ่งแพร่กระจายมาจากต่างประเทศ ของกรมควบคุมมลพิษ แผนและมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้นำร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งแพร่กระจายมาจากต่างประเทศเข้าที่ประชุม กปอ. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงร่าง ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่าซึ่งแพร่กระจาย มาจากต่างประเทศ

3. คณะทำงานศึกษากรณีไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่า  ซึ่งแพร่กระจายมาจากต่างประเทศ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 มีมติให้ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจาก ไฟป่าซึ่งแพร่กระจายมาจากต่างประเทศและปรับชื่อร่างเป็น “ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน”

4. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้นำร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน เสนอ กปอ. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

 

5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน ประกอบด้วย มาตรการระยะเร่งด่วน (ปี 2552) มาตรการระยะปานกลาง (ปี 2553-2554) และมาตรการระยะยาว (ปี 2555-2559)

ในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

5.1 ด้านไฟป่า การเผาในที่โล่ง

5.1.1 ด้านไฟป่า แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

(1) ก่อนเกิดภัย (ขั้นเตรียมการ)

(2) ขณะเกิดภัย (ขั้นการปฏิบัติการ)

(3) หลังเกิดภัย (ขั้นการฟื้นฟูบูรณะ)

 

5.1.2 ด้านการเผาในชุมชน

5.1.3 ด้านการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร

5.1.4 ด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

5.1.5 ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

5.1.6 ด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย

5.2 ด้านมลพิษหมอกควัน

5.2.1 การรองรับข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

5.2.2 การสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบ

5.2.3 การป้องกันการเกิดไฟในที่โล่งและไฟป่าทั้งหมด

5.2.4 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการร่วมกับประเทศภาคีอื่น

5.2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติ

5.2.6 การให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านเทคนิคและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

5.3 กลไกการติดตามประเมินผล

5.3.1 กำหนดบทบาทหน้าที่ตรวจประเมินของคณะบุคคลที่จะทำการตรวจติดตามและประเมินผล

5.3.2 กำหนดขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจติดตามและประเมินผล

5.3.3 การจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ แปรผลเชิงวิชาการโดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ จำนวน 43 หน่วยงาน ซึ่งในยุทธศาสตร์ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนใน มาตรการทั้ง 3 ระยะ ไว้อย่างชัดเจน

 


 

"แพร่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

 


 

 แพร่:นาย เสรี คำภีรธัมโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า "ในช่วงของฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมักจะประสบกับปัญหามลภาวะจากหมอกควัน และไฟป่า ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาในที่โล่ง ได้แก่การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน การเผาเศษวัสดุภาคการเกษตร และไฟป่า"

ขยะมูลฝอย การเผ่า ขยะเหล่านี้ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์

           ดังนั้น " เพื่อเป็นการป้องกัน ปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของ จ.แพร่ ที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนและทุกภาคส่วน      ในการดำเนินการดังนี้ การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยงดเว้นการเผา ลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกและนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เผาหญ้าบริเวณไหล่ทางถนน และควบคุมมลพิษทางอากาศที่ปล่อยระบายของเสียออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท โรงงานอุตสาหกรรม ไม่เผาเศษวัสดุภาคการเกษตร และไม่จุดไฟเผาป่าและบุกรุกแผ้วถางป่า หรือกระทำการใดๆที่ผิดหมายการป่าไม้ "

              โดย หากพบเห็นการบุกรุกแผ้วถางป่าและไฟป่า โปรดแจ้งนายอำเภอ หน่วยป้องกันรักษาป่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ หรือสถานีควบคุมไฟป่า จ.แพร่ โทรศัพท์ 08-9851-3126 หรือศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ โทรศัพท์ 054-641082

 

                "การนำเสนอ ข่าวเเละข้อมูล เรื่องหมอกควัน ไฟ เเละการบุกรุกเเผ้วถางป่า ในครั้งนี้ เนื่องมากจาก ควันไฟ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอสองทุกคน นั่นก็คือโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นโรคหลักเเละมักเป็นโรคที่เเพทย์ เจ้หน้าที่สาธารณสุข เจอผู้ป่วยโรคเหล่านี้ก่อนโรคอื่น ๆ ดังนั้น การหาเเนวทางป้องกัน การฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ ของชาวอำเภอสอง จะเป็นงานหลักที่ เจ้าหน้ามี่บุคลากรทางการเเพทย์เเละการสาธารสุขของหลัก พึ่งให้ความสำคัญเเก่ประชาชนเป็นลำดับเเรก"


เอกสารอ้างอิง:

1.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่  22  ธันวาคม  2552

2.http://www.ryt9.com/s/cabt/769545

3.http://locals.in.th/index.php?topic=1906.0


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแพทย์แผนไทยความเห็น (1)

สวัสดีครับคุณ หมอ

เอาข่าวสมาคมมาฝากเพื่อนลูกจ้าง รพ.สองด้วยตรับคุณหมอ

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขได้ไปเป็นเกียรติร่วมงาน และร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดตั้ง กองทุนพัฒนาคุณธรรมชีวิตลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ และขอเชิญร่วมงาน"รวมน้ำใจสาสุข 76 ทั่วไทย" หากหน่วยงานของท่านยินดีร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคี หรือร่วมงาน "รวมน้ำใจสาสุข76 ทั่วไทย" โปรดตอบรับ กลับมายังสมาคม หรือคณะกรรมการบริหาร กรรมการเขต โดยโอนเงินเข้าบัญชี นายสมยศ ครองหิรัญ บัญชีเลขที่101-0-43284-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา