มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการพิจารณามอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงาน และบุคคลที่มีผลการดำเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2547  ซึ่งในปีนี้ก็ได้ถึงเวลาอันทรงเกียรติ  เวลาแห่งการมอบโล่เกียรติคุณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2548  ในวันพุธที่  14  มิถุนายน  2549  เวลา 13.30 น.  – 13.45 น. โดยจัดพิธีมอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งโล่ดังกล่าวมหาวิทยาลัยนเรศวรมอบให้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัย  และประเทศชาติสืบไป  การพิจารณามอบโล่ดังกล่าวมอบให้ทั้งในระดับคณะวิชา  หน่วยงานสายสนับสนุน  และระดับบุคคล โดยในปีนี้มีคณะวิชา  หน่วยงานสายสนับสนุน และบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับมอบโล่เกียรติคุณ  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

NUQA  Faculty  of  the  year  2005
1.
  คณะศึกษาศาสตร์
     คณะที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในสูงสุด
2.  คณะมนุษยศาสตร์
     คณะที่ผู้บริหารและบุคลากรนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพงานอย่างจริงจัง 
3.  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     คณะที่มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  (SAR-Online)

NUQA  Non - teaching  unit  of  the  year  2005
1.
  ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     หน่วยงานสายสนับสนุนที่ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงาน
2.  สำนักหอสมุด
     หน่วยงานสายสนับสนุนที่มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ (SAR-Online)
3.  กองกิจการนิสิต
     หน่วยงานสายสนับสนุนที่ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญกับระบบการประเมินเพื่อการพัฒนา

NUQA  Academic staff  of  the  year  2005
1.
  รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก
     คณบดีที่เอื้อต่อการนำ  QA2KM  มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
2.  รศ.มาลินี  ธนารุณ
      คณบดีที่ช่วยขับเคลื่อน QA2KM ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
3.  รศ.เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย
     บุคคลสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน QA2KM ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

NUQA  Non - academic staff  of  the  year  2005
1.  อาจารย์วัฒนา  เชี่ยวสุวรรณ
     ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการนำ  QA  มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
2.  คุณมาดา  ชยทัตโต
     บุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินงานด้าน QA ภายในหน่วยงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
3.  คุณเอกภาคย์  วรรณกูล
     บุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUQADB)
4.  คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์
     บุคคลสำคัญที่นำ KM มาต่อยอด QA ในสำนักงานเลขานุการคณะ
    
    
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

     ภาพบรรยากาศ

“NUQA  Faculty  of  the  year  2005”

“NUQA  Non - teaching  unit  of  the  year  2005”

“NUQA  Academic staff of  the  year  2005”

“NUQA  Non - academic staff   of  the  year  2005”