โล่เกียรติคุณด้านการประกันคุณภาพ

      มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการพิจารณามอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงาน และบุคคลที่มีผลการดำเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2547  ซึ่งในปีนี้ก็ได้ถึงเวลาอันทรงเกียรติ  เวลาแห่งการมอบโล่เกียรติคุณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2548  ในวันพุธที่  14  มิถุนายน  2549  เวลา 13.30 น.  – 13.45 น. โดยจัดพิธีมอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งโล่ดังกล่าวมหาวิทยาลัยนเรศวรมอบให้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัย  และประเทศชาติสืบไป  การพิจารณามอบโล่ดังกล่าวมอบให้ทั้งในระดับคณะวิชา  หน่วยงานสายสนับสนุน  และระดับบุคคล โดยในปีนี้มีคณะวิชา  หน่วยงานสายสนับสนุน และบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับมอบโล่เกียรติคุณ  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

NUQA  Faculty  of  the  year  2005
1.
  คณะศึกษาศาสตร์
     คณะที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในสูงสุด
2.  คณะมนุษยศาสตร์
     คณะที่ผู้บริหารและบุคลากรนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพงานอย่างจริงจัง 
3.  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     คณะที่มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  (SAR-Online)

NUQA  Non - teaching  unit  of  the  year  2005
1.
  ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     หน่วยงานสายสนับสนุนที่ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงาน
2.  สำนักหอสมุด
     หน่วยงานสายสนับสนุนที่มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ (SAR-Online)
3.  กองกิจการนิสิต
     หน่วยงานสายสนับสนุนที่ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญกับระบบการประเมินเพื่อการพัฒนา

NUQA  Academic staff  of  the  year  2005
1.
  รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก
     คณบดีที่เอื้อต่อการนำ  QA2KM  มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
2.  รศ.มาลินี  ธนารุณ
      คณบดีที่ช่วยขับเคลื่อน QA2KM ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
3.  รศ.เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย
     บุคคลสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน QA2KM ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

NUQA  Non - academic staff  of  the  year  2005
1.  อาจารย์วัฒนา  เชี่ยวสุวรรณ
     ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการนำ  QA  มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
2.  คุณมาดา  ชยทัตโต
     บุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินงานด้าน QA ภายในหน่วยงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
3.  คุณเอกภาคย์  วรรณกูล
     บุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUQADB)
4.  คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์
     บุคคลสำคัญที่นำ KM มาต่อยอด QA ในสำนักงานเลขานุการคณะ
    
    
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยใจจริงค่ะ

     ภาพบรรยากาศ

“NUQA  Faculty  of  the  year  2005”

“NUQA  Non - teaching  unit  of  the  year  2005”

“NUQA  Academic staff of  the  year  2005”

“NUQA  Non - academic staff   of  the  year  2005”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (7)

สุวรรณา สำนักหอสมุด
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณน้องตูนเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆค่ะ
  • ทำให้พี่นึกถึงความต้องการที่ดร.รุจโรจน์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุด บอกกับพวกเราว่าจะทำ( SAR Online) ก็นึกให้ให้กำลังใจแก่ทีมงานหอสมุดในใจ
  • http://gotoknow.org/blog/libraryidea/10225 สมาชิกบล็อก ลองชมที่นี่นะคะ
  • ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับหน่วยงาน และ บุคคลทุกท่าน ที่ได้รับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ค่ะ

                                                  สุวรรณา

เขียนเมื่อ 

รวดเร็วทันใจมากเลย ขนาดคนไปถ่ายรูป จะเอามาทำข่าว ยังไม่ทันเลย

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • หน่วยประกันคุณภาพ ทำงานรวดเร็วมากครับ ผมกำลังเขียนชื่อรางวัลของท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ลงใน e-news today ปรากฎว่าหน่วยประกันคุณภาพได้นำลง Blog เรียบร้อยแล้ว
  • ความจริงบุคลากรของหน่วยประกันคุณภาพ สมควรได้รับโล่เกียรติคุณด้วยครับ เป็นหน่วยงานที่เล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง 
  • ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับโล่เกียรติคุณด้านการประกันคุณภาพที่ได้รับ
คุณนายวิภา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

นอกจากจะเป็นผู้นำแถวหน้าของหน่วยประกันแล้ว พี่ตูนยังเร็วไม่แพ้นักวิ่งทีมชาติเลยนะคะ

ทีมของงานวิจัยเลยรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วจากการอ่านบล็อคของพี่ตูนไปด้วย

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  และขอขอบคุณบุคลากรหน่วยประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุน ให้โอกาสเรียนรู้  ให้เกียรติ ให้ขวัญ และกำลังใจ แก่ดิฉัน แก่หน่วยงานและบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ ในการทำงานคุณภาพ เพื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

คุณอนุวัทย์กล่าวถูกที่สุดว่า หน่วยประกันคุณภาพ และบุคลากรของหน่วยประกันคุณภาพต่างหาก ที่สมควรได้รับโล่เกียรติยศ  ดิฉันจะพยายามสร้างงานคุณภาพเสมือนเป็นโล่เกียรติยศที่จะมอบให้แก่หน่วยประกันฯ มอบแก่ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณนะคะ

 

JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลทุกท่านอีกครั้งนะคะ
  • และขอขอบพระคุณสำหรับทุกข้อคิดเห็น และคำชม (ที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับเราชาว QAU)  "รางวัลอันทรงคุณค่าที่ QAU ได้รับจากทุกท่านเสมอมาอยู่แล้ว  คือ ความผูกพันธ์ และความร่วมมืออันดีในการร่วมกันในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ไปสู่จุดหมายที่เราตั้งไว้ร่วมกันค่ะ"
เมตตา
IP: xxx.172.89.3
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้ว ขนลุก ในช่วง comment เห็นถึงบุคลิค ของคุณตูน นี่ถ้าไม่รู้จักตัวจริง คงต้องสืบเสาะ ว่า คุณตูนคือใคร  ที่ มอ. มี internal benchmarking เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  มีการมอบรางวัล มีวันนำเสนอและตามมาด้วยการ site visit หากสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีสำนักประกันเป็น แม่สื่อ ในรอบปีที่แล้ว หลังจากจัดงาน มีการ site visit ตามมา 22 ครั้ง