นิสิต ป.โท ม.อีสาน ศูนย์สมุทรปราการประสานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปรอบสอง


ปฏิรูปการศึกษารอบที่สองต้องไม่ลืม "ดนตรี กีฬา ศิลปะ"

ปฐมบท

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ศูนย์สมุทรปราการ มีความเห็นพ้องต้องกันว่านโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาทุกแห่งเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองเจตนารมย์ของการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) นั่นคือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ "เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข"

กำหนดแผน

 การที่จะบริหารจัดการหรือขับเคลื่อนองคาพยพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่ มีความอุ้ยอ้ายโดยมี 5 องค์กรหลักร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เปรียบเสมือนเสนาธิการจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปรอบที่สอง

สร้างแกนนำ

 จากบทเรียนที่ผ่านมาเราจะพบว่าผลการประเมินการปฏิรูปการศึกษารอบแรก มีทั้งภาพของความสำเร็จและมีความล้มเหลวอยู่บ้าง แต่ต้องยอมรับว่าส่วนที่ดีคงจะต้องมีการต่อยอด สร้างเครือข่ายขยายผล และพยายามหาหนทางกำจัดปัญญาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนให้หมดไป  โดยเพาะอย่างยิ่งในส่วนที่หน่วยงานสถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้องทั้งแปลงแผน นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดมรรคผลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดำเนินการปฏิบัติ

 จากแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครบวงจร และสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาหาทางบูรณาการไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว "คือการส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้นำมิติด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน" ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปรับเปลี่ยนรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้น้อยลงและให้มีการ สอน "ทักษะชีวิต" (Life Skill) ให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมดังกล่าว

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

 หากจะวัดผลประเมินผลความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษารอบที่สองนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาควรที่จะกำหนดตัวชี้วัด (Indicators) อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่

1) กระบวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม

2) การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

3) การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลประเมินผล เน้นการประเมินตามสภาพจริงให้ความสำคัญกับการประเมินทักษะทั้งสามด้านจากการปฏิบัติจริงและให้มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนทุกระดับ ซึ่งจะลดการกวดวิชาและให้นักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมกาขึ้น

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่หน่วยงาน สถานศึกษาหุกแห่งจะได้ร่วมมือร่วมใจประสานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง  หากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี มีความเชื่อมั่นว่า "ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษารอบที่สองนี้จะดีขึ้นอย่างแน่นอน" 

หมายเลขบันทึก: 340666เขียนเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2010 15:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 เมษายน 2012 16:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

อาจารย์สอนได้ดีมากเลยคับ นำเอาองค์ความรู้ต่างๆที่ผมไม่เคยได้รับมาบอกกล่าวเหมือนพ่อสอนลูกทำให้เข้าใจในเนื้อหาของการเรียนได้ละเอียดมาก

จากการที่ได้เรียนรู้กับอาจารย์ได้รับความรู้มากมาย เปี่ยมล้นไปด้วยการวางแผนบริหารจัดการองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดทักษะในการคิดต่อไปได้อีกหลายด้าน หลายแง่มุม ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี