กว่าจะได้ ผลการสอบของนักเรียน...อยู่ที่นี่  ต้องผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation and Assessment) วิชาภาษาอังกฤษมามากมาย 

ทั้งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่เน้นทักษะความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  การฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน  ประกอบกับ  การวัดตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ 

*****

ทั้งหมดที่กล่าวมา  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล เท่านั้น  ยังมีอีกมาก ที่ครูผู้สอน  ต้องวัดกันให้ชัดเจนสิ่งที่วัด  ต้องออกมาให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม  ที่จะต้องบันทึกลงในสมุดรายวิชา  ที่เรียกว่า ปพ 5  แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา  ตามที่สถานศึกษาได้กำหนด

*****

สมุดแบบบันทึกนี้  ครูแต่ละคนจะต้องจัดทำ  จำนวนไม่เท่ากัน  ตามแต่ที่ได้รับผิดชอบในการสอน  สำหรับ ครูอ้อยเป็นครูพิเศษ  ต้องจัดทำ เพียง 12 เล่มเท่านั้น  แต่ครูพิเศษบางท่าน  จัดทำมากถึง 33 เล่มก็มี

*****

ขั้นตอนในการจัดทำนั้น  ต้องใช้เวลา ความถูกต้อง และความรอบคอบมากมาย 

1.  หน้าปก  ที่ต้องใส่รหัสวิชา ให้ถูกต้อง  จำนวนชั่วโมงที่สอน ต่อปี  อัตราส่วนระหว่างเรียน ต่อ ปลายปี  ชื่อครูผู้สอน  ชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงนามโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ

2.  ในปก  ประกอบด้วย  รายชื่อนักเรียน เริ่มด้วยชื่อนักเรียนชาย ตามลำดับเลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวสิบสามหลัก  จำนวนมาก ตัดปะ(เขียนไม่ไหวหรอก เผลอๆๆ ผิดด้วย)  ตามด้วยนักเรียนหญิง

3.  หน้าที่ 1 เป็น ตัวชี้วัด และ ผลการเรียนรู้  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 20 ตัวชี้วัด  พร้อมมาตรฐานการเรียนรู้(พิมพ์ และตัดปะ  เขียนไม่ไหว เช่นกัน)

4.  หน้าที่  3 บันทึกการประเมินผลมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้  ซึ่งต้องใส่คะแนนที่วัด  ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60  หากต่ำกว่า ต้องผ่านการซ่อม และบันทึกว่า ซ่อมแล้ว

5. หน้าที่12 บัทึกผลการเรียนรายวิชา  ที่บันทึกไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 และ 2  โดยเป็นคะแนนระหว่างเรียน  และการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ ปลายปี  ภาคเรียนที่ 1 มี 50 คะแนน  รวมกับคะแนนระหว่างเรียนในภาคเรียนที่ 2 อีก 30 คะแนน รวมเป็น 80 คะแนน  พร้อมกับรวมกับอีก 20 คะแนนจากการสอบปลายปี  รวมเป็น 100 คะแนน  ตัดเกรด 8 เกรดด้วย

6.  หน้าที่ 13 บนทึกผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังที่แต่ละโรงเรียนกำหนดไว้  โรงเรียนที่ครูอ้อยสอนนั้น  กำหนดไว้ 8 ข้อ  ดังนี้  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ..... สรุประดับปลายปี  เป็นการจัดอันดับคุณภาพ 3 ,2, 1, 0
 

7.  หน้าที่14 บันทึกผลการประเมินการอ่าน การคิด วิเคราะห์ เขียน  โดยบันทึกเป็นรายปี  3 ครั้ง  รวมเป็นคะแนนระดับคุณภาพ  3 ,2, 1, 0 เช่นกัน


8.  หน้าที่ 15 สรุปการพัฒนาผู้เรียน ที่ตัดเกรด 8 เกรด  จำนวนต่อห้องเรียน  นักเรียนที่ไม่ผ่าน ตัวชี้วัดต่างๆ นำลงบันทึกไว้  ตลอดจนบันทึกรายการกิจกรรมสำคัญ (Best Practice)  และมีการบันทึกเพิ่มเติม ในส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 

กำลังดำเนินการอยู่  ขณะนี้  จัดทำได้ เพียง 8 เล่มเท่านั้น

*****

ส่วนรายละเอียดในการวัด และ ประเมินผลนั้น  อยู่ในดุลยพินิจ ของ ครูผู้สอน แต่ละท่าน ให้สอดคล้องกับแนวการดำเนินการจัดการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดด้วย

*****

ครูอ้อย จะ เขียนในรายละเอียดต่อไปนะคะ  ตอนนี้  ขอตัวไปทำงานต่อค่ะ