• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

กลุ่มขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิโรคเรื้อรัง NS 655

  NS655 โรคเรื้อรัง  

การฝึกปฏิบัติ รายวิชา พย.655 ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 มีการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คนดังนี้

กลุ่ม 1 มีดังนี้

1.  นางสาวธนพร  บุญมุสิก

2.  นางอุษา    ทัศนวิน

3.  นางณัฐธยาน์    ประเสริฐอำไพสกุล

4.  นางจารุณี  จันทร์เปล่ง

5.  นางสาวรุ่งศิริ    ลิ้มสุขสันต์

กลุ่ม 2 มีดังนี้

1.  นางสุกัญญา    คุณกิตติ

2.  นางสาวสมฤทัย  ปานเจริญ

3.  นางสาวศิริกมล    กันศิริ

4.  นางสาวศิริขวัญ  พรหมจำปา

5.  นางสาวภัชธีญา  บุญพล

กลุ่ม 3 มีดังนี้

1.  นางสาววรัญญา  ทองคงอ่วม

2.  นางสาววรางคณา   เลี้ยงตน

3.  นางสาวพัชรินทร์  คมขำ

4.  นางสาวธัญญา    มนต์ศิลป์

5.  นางสาวนรกมล   ใหม่ทอง

กลุ่ม 4 มีดังนี้

1.  นางสาวเสาวลักษณ์  ค้าของ

2.  นายศราวุธ  อยู่เกษม

3.  นางสาวอมรรัตน์    ชอบธรรมดี

4.  นางศรีสุดา    เจียะรัตน์

5.  นายอภิชาติ  ธิติพิยาภรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ns655 
  หมายเลขบันทึก: 34014
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)