บทความที่ 8 บทบาทผู้บริหารกับการบริหารสารสนเทศในสถานศึกษา

บทความที่ 8 บทบาทผู้บริห่ารกับการบริหารสารสนเทศในสถานศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไพ่มเติม(ฉบับที่2)2545สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคสสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ทางการศึกษา ในปัจจุบันงานด้านข้อมูลสารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารสถานศึกษา การบริหารงาน4งานในโรงเรียนใช้โปรแกรมสารสนเทศที่แตกต่างกัน การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปใช้โปรแกรม smiss ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน งานธุรการใช้โปรแกรมe-office งานบริหารการเงินใช้โปรแกรมคำนวนต้นทุนการผลิต และการบริหารงานวิชาการใช้โปรแกรมstudent44 จะเห็นได้ว่าสารสนเทศมีความสำคัญต่อสถานศึกษาชึ่งผู้บริหารจะต้องวางแผนการดำเนินการร่วมกับบุคคลากรหลายฝ่าย ในการบริหารจะต้องดำเนินการดังนี้

1 ผู้บริหารต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อทำหน้าที่จัดทำข้อมูล

2 ผู้บริหารต้องมีการติดตามการปฏิบัติงาน กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

3 ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4 ผู้บริหารมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้

5 สนับสนุนบุคคลากรทุกคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนรู้จัสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

จะเห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศมีความสำคัญต่อการบริหารงานของสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาบุคคลากร เพื่อร่วมกันดำเนินการบริห่ารข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#บทความที่8บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 339875, เขียน: 25 Feb 2010 @ 13:14 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 21:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)