การจัดการสอน

เด็กแต่ละคนมีศักยภาพการเรียนรู้แตกต่างกัน
การจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอนนั้น  ครูควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน  โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่ม ซี  ควรใช้สื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม  ส่วนนักเรียนในกลุ่ม เอ  สื่อการสอนต้องมีความท้าทายความสามารถ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ความเห็น (0)