การจัดการสอน

  Contact

  เด็กแต่ละคนมีศักยภาพการเรียนรู้แตกต่างกัน  
การจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอนนั้น  ครูควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน  โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่ม ซี  ควรใช้สื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม  ส่วนนักเรียนในกลุ่ม เอ  สื่อการสอนต้องมีความท้าทายความสามารถ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

Post ID: 33898, Created: , Updated, 2012-02-11 15:08:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

Recent Posts 

Comments (0)