ผลงานบันทึกนี้เป็นการทำใบงานของนักเรียนชั้นป.4

   เรื่องการเลือกซื้ออาหาร (เนื้อสัตว์)

เป็นการทำงานกลุ่มให้นักเรียนระดมสมอง หาความรู้แล้วนำเสนอเป็น

ใบงาน นักเรียนในกลุ่มต้องร่วมมือกันวางแผนงาน แบ่งงานกันตามแผนที่วางไว้

โดยใช้ความสามารถของแต่ละคน เช่นอ่านเก่ง อ่านเร็ว  วาดภาพเก่ง

ระบายสีสวย  ลายมืองาม(ที่สุดในกลุ่ม)  ฯลฯ

จนได้ผลงานออกมา