จะดำเนินการจัดโครงการค่ายทักษะชีวิตในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2553