แบบประเมินผลโครงการ  

เรื่อง  โครงการเสริมศักยภาพอาจารย์เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้  

วันที่  28 - 30  มกราคม พ.ศ 2553

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยสยาม

 

1. เพศ  

2. สถานภาพของท่าน

3. หน่วยงานต้นสังกัด   

4. ท่านทราบข่าวการจัดงานจาก

5. เหตุผลที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ข้อ 

เรื่อง 

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

พอใช้

น้อย

1

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา

 

 

 

 

 

2

การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

 

 

 

 

3

ความรู้ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร

 

 

 

 

 

4

ความสามารถในการบรรยายของวิทยากร

 

 

 

 

 

5

วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการบรรยาย

 

 

 

 

 

6

ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย

 

 

 

 

 

7

สถานที่จัดบรรยาย 

 

 

 

 

 

8

อาหารว่าง / อาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

9

หัวข้อการบรรยาย

 

 

 

 

 

10

สถานที่ศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

11

ความพึงพอใจโดยรวมของการอบรมสัมมนาครั้งนี้

 

 

 

 

 

  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ .....................................................................

 

 

ขอบคุณที่ตอบแบบประเมินและกรุณาส่งคืนฝ่ายลงทะเบียนด้วยค่ะ