โรงเรียนที่อยู่ในชนบทมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนครู บางรายวิชา หรือมีครูไม่ครบชั้นเรียน มีความจำกัดด้านงบประมาณ โรงเรียนจำเป็นต้องจัดชั้นเรียนให้ครบชั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลทำให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ส่งผลนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

จากปัญหาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงมีโรงเรียนหลายๆ แห่งต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือผู้สนใจได้เป็นอย่างดี เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน