ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเข้ามาเที่ยวชวนและเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแห่งนี้ เนื่องด้วยมหาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันการฝึกหัดครูแห่งแรกของประเทศไทย และในปัจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภาพบรรยายกาศในมหาลัยแห่งนี้มีความร่มเย็น และมีเรือนไทยที่ตกแต่งสวยงามน่าเข้ามาเที่ยวและมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีคณะต่างๆที่น่าสนใจมากมายเช่น คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย และตอนนี้ทางมหาลัยยังมีการนำเอาการสอนศาสนาให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาจบไปเป็นคนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานและการอยู่ในสังคมในปัจจุบันได้

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมีสวนยหย่อมรอบมหาวิทยาลัยที่สวยงามน่าร่มเย็นมาก ทำให้ภายในมหาวิทยาลัยแต่งไปด้วยสีสันที่เต็มไปด้วยธรรมชาติรอบๆมหาลัย การที่มหาลัยมีสวนหย่อมทำให้นักศึกษาที่จิตใจที่ดีงามและเป็นที่ผ่อนคลายความเครียดให้กับนักศึกษาที่เรียนมาหนักในวันนั้นๆ

อาคารเรียนที่น่าเรียนและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยที่ร่มเย็น

อาคารวิทยบริการ หรือห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 7 ชั้น และภายในห้องสมุดนั้นมีห้องอินเทอร์เน็ตและห้องโสตไว้ให้บริการนักศึกษาได้ผ่อนคลายความเครียด

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คือ รัชกาลที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าหอประชุมพิศเนศวร