KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 81. บรรยากาศ

• จะทำ KM ได้ผลต้องมีบรรยากาศที่เป็นอิสระ  มีความเท่าเทียม  ความสัมพันธ์แนวราบ  มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน  เคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน   แกนนำ KM ในองค์กร และ “คุณเอื้อ” ต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศนี้
• มีบางคน ในบางหน่วยงาน สิ้นหวัง เพราะบรรยากาศในองค์กร ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง    แล้วจะเกิด KM ได้อย่างไร
• จริงๆ แล้ว KM เป็นกลไกให้เกิดบรรยากาศข้างต้น    จึงเกิดกรณีไก่กับไข่ ว่าอะไรเกิดก่อน    ต้องมี KM ก่อนแล้วจึงจะมีบรรยากาศอิสระ    หรือต้องสร้างบรรยากาศอิสระก่อน แล้วจึงใส่ KM เข้าไป
• ในความเป็นจริงเราสร้างบรรยากาศอิสระเล็กๆ ชั่วคราวได้   สามารถแสดงให้เห็นได้ ว่าความเป็นอิสระก่อผลดีอย่างไร   และเราสามารถสร้าง micro environment ของบางส่วนของหน่วยงานได้   เพื่อให้บรรยากาศอิสระก่อผลดี สำหรับนำไปขยายผล   
• สรุปว่าบรรยากาศที่ดีเป็นสิ่งที่สร้างได้    ต้องไม่มัวแต่บ่น หรือรอให้คนอื่นมาสร้าง    เราต้องเป็น “ผู้นำ” ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้
• ใหม่ๆ บรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีแรงผลัก ต้องเข็น บางกรณีก็หนักเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา   แต่เมื่อถึงจุด tipping point บรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติ   จนในที่สุดกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
• การเรียนรู้ KM ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการฝึก ทักษะ ในการสร้างบรรยากาศที่เป็นอิสระ    บรรยากาศเชิงบวก   เชิงชื่นชมยินดี   เคารพความรู้ในคนหรือความรู้ปฏิบัติ   ซึ่งทำได้โดยการหา micro success มาจัดให้เจ้าของ micro success เหล่านั้นผลัดกันเล่าเรื่อง    ผลัดกันฟังอย่างตั้งใจ   และมีการจดบันทึกความรู้ปฏิบัติไว้ re-use ต่อ
• “คุณเอื้อ” และ “คุณอำนวย” จะต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศนี้ในเบื้องต้น   และหาทางแพร่เชื้อออกไปโดยเร็ว    จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

วิจารณ์ พานิช
๒๙ พค. ๔๙ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณหมอมากครับที่แนะนำ
  • KM เกิดแน่ครับ