สัปดาห์นี้  ครูผู้สอนต้องออกข้อสอบปลายปี  ที่มีรายวิชาพื้นฐาน ฉบับที่ 1 ความเข้าใจภาษา  ฉบับที่ 2 การใช้ภาษา  พร้อมทั้ง ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  นอกจากนั้น  เราต้องเขียนสมุดรายวิชาของตนเอง  แล้วจะเขียนชื่อ รหัสรายวิชาอย่างไร  ลองดูนะคะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

ระดับชั้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ประถมศึกษาปีที่ 1

อ 11101

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 2

อ 12101

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 3

อ 13101

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 4

อ 14101

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 5

อ 15101

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 6

อ 16101

ภาษาอังกฤษ

 

การกำหนดรหัสวิชาเพิ่มเติม  วิชาภาษาอังกฤษ

ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

ระดับชั้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ประถมศึกษาปีที่ 4

อ 14201

Young English Story Telling 1

ประถมศึกษาปีที่ 5

อ 15201

Young English Story Telling 1

ประถมศึกษาปีที่ 6

อ 16201

Young English Story Telling 1