ประโยชน์ของโครงงาน

1.  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.  เพื่อศึกษาข้อมูลของวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.  ได้ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณนั้น

4.  ได้รู้ที่มาและความสำศัญของสระน้ำมโนราห์

5.  อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้าน

6.  การพึ่งพาอาศัยกันของป่าและวิถีชาวบ้าน