กิจกรรมภายในโรงเรียน


สนุกสนานที่โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

                    

1.ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านบ้านหนองลุมพุก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส     จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36220  โทรศัพท์  0-44802-180    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต  3 

2.  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1-2    มีครู  จำนวน  2 คน  นักเรียน  35  คน  และระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6  มี  ครูจำนวน  6   คน   นักเรียน  126  คน ชั้นมัธยมศึกษาปี 1-3   มีนักเรียน  42  คน มีครูจำนวน  5  คน 

3.  มีเขตบริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2  บ้านหนองนา  หมู่ที่  10  และบ้านหนองน้ำขุ่น  หมู่ที่ 3 

ข้อมูลด้านการบริหาร/โรงเรียน

1. ชื่อ  -  สกุลผู้บริหาร  นายเชิงชาย   วงศ์ลังกา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  ตั้งแต่  วันที่  14  พฤษภาคม   พ.ศ.2547

2. ประวัติโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

     โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2477  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 2 ค่ำ   เดือน 8  ปีจอ

    ปี พ.ศ  2544   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ช. ใต้ถุนสูง 

    18  สิงหาคม  2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  หลังที่ 1 ราคา  42,000 บาท

    20  สิงหาคม  2521   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  หลังที่ 2  ราคา  79,000 บาท

    18  มีนาคม   2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบป.1 ราคา  800,000  บาท

    15  เมษายน  2525   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.201

ขนาด  200  ตารางเมตร   ราคา  250,000 บาท

    1 พฤษภาคม  2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29

ขนาด 6 ห้องเรียน  ราคา  1,337,000  บาท

    9  มิถุนายน 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ    สปช.    105/29

ราคา1,422,500 บาทต่อเติมห้องเรียน สปช.105/29  จำนวน2 ห้องเรียน ราคา 145,000 บาทงบมิยาซาวา  และ สร้างสนามบาสเกตบอล  ราคา  164,000 บาท  งบมิยาซาวา

     ปี  2549  สร้างอาคารเรียนอนุบาล ได้รับงบประมาณบริจาค  และโรงเรียนจัดหาเอง  รวมทั้งใช้วัสดุจากการรื้อถอนบ้านพักครู  ราคาประมาณ  250,000  บาท

     ปีการศึกษา  2539  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2539  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่นั้นมา

  ปัจจุบัน เปิดสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล  4  ขวบ)  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

มีผู้บริหาร  1  คน  ข้าราชการครู  12    คน  พนักงานราชการ  3  คน  มีนักเรียน  212  คน  พนักงานบริการ 1 คน  อาคารเรียน 3  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  อาคารอนุบาล   1 หลังส้วม  2   หลัง  โรงอาหาร 

                ปรัชญาของโรงเรียน           สะอาด    เรียนดี    มีวินัย   ใฝ่พัฒนา

                อักษรย่อของโรงเรียน        น.ล.พ.

                สีประจำโรงเรียน                 ฟ้า  -  ทอง

 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

  1. ส่งเสริม  ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยพัฒนาในด้านวิสัยทัศน์ 

เทคนิค ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

  2.  สิ่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของบุคลการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

สร้างขวัญกำลังใจ และความมั่นคงในอาชีพทั้งชีวิตส่วนตัว

  3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  โดยให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมสนับสนุนในเรื่องเนื้อหา  สื่อ  อุปกรณ์การจัดกิจกรรม  ภูมิปัญญา และวิทยากร

  4. พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์ และรายวิชา โดยเน้นวิชาพื้นฐาน

ที่จำเป็น 8  สาระ  และ1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คือ  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พลศึกษา  ศิลปศึกษา ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านสิ่งแวดล้อม

  5. พัฒนากระบวนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะประสบการณ์  และมีความสุขในการเรียน

  6. ส่งเสริมให้สร้างคุณค่า  และความเจริญงอกงามในชีวิตของนักเรียนในด้านคุณธรรม

จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  7.  พัฒนารูปแบบ และวิธีการวัดผล และประเมินผลที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ และ

ความสามารถที่พึงประสงค์  โดยเน้นการแสดงออกของผู้เรียน  และใช้ผลการประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน  และกระบวนการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง

  8. เร่งรัดพัฒนาระบบนิเทศสำหรับติดตาม ประเมินผลและรายงานให้มีความจริงจัง

ต่อเนื่องชัดเจน

  9.  สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา  พัฒนาระบบโครงสร้าง  ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน  ครอบคลุมภารกิจทันสมัย  ใช้ระบบสารสนเทศ  และการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และจัดการเรียนการสอน

  10.เร่งรัดพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ภายในโรงเรียนให้เพียงพอ  จัดบรรยากาศ  และ

สิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่น  สวยงามสดชื่น มีชีวิตชีวา  สะอาดเป็นระเบียบ  เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

     

              กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี เมื่อวันที่  13-14  มกราคม  2553 

                   ที่ค่ายลูกเสือซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

   

                                กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

    

                                        กิจกรรมปีใหม่ 2553

               

                                       กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

หมายเลขบันทึก: 331024เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2010 21:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

กิจกรรมดี วิชาการเด่น ดีจังเลยนะคะ

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ... ดีจังเลย

จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงดีเยี่ยมเลยค่ะ

อยากไปเที่ยวโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกจังเลย

กิจกรรมดีต่อผู้เรียนมากคะ

มีแต่กิจกรรมดีๆ นะคะ

มาลี สังเกตุ (แก่นสงสัย)

กิจกรรมดี ๆ มีเยอะเลย อยากกลับมาเที่ยวที่โรงเรียนอีกจังเลย

มะลิวรรณ เหิงขุนทด

จบชั้น ป.1-6 ที่โรงเรียนค่ะ ถ้ามีเวลาก็อยากจะไปเยี่ยมครู อาจารย์ บ้าง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง