รายงานตัวและฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย


รายงานตัวและฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย

วันนั้นก็มาถึงแล้วครับผม  บอกผ่านการซ้อมรับปริญญา  เพื่อนๆ ทุกศูนย์คงเข้าดูที่อินเทอเน็ตกันได้นะครับ  บอกข่าวดีๆ  ให้กับเพื่อนๆ  ครับผม

 

 

รายงานตัวและฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย 

วันศุกร์ที_ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 07.30 – 15.00 น.

บัณฑิตวุฒิ สถ.บ ,น.บ. , ค.บ. และ วท.บ.

ภาคเช้า เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวชำระเงิน 550 บาท

ณ ห้องโถงชั4นล่างอาคารปิ ยมหาราช (อาคาร 20)

เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย (ทักษะการเข้ารับ) ตามห้องต่างๆ ดังนี

รายงานตัวและฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย 

วันศุกร์ที_ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 07.30 – 15.00 น.

บัณฑิตวุฒิ สถ.บ ,น.บ. , ค.บ. และ วท.บ.

ภาคเช้า เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวชำระเงิน 550 บาท

ณ ห้องโถงชั4นล่างอาคารปิ ยมหาราช (อาคาร 20)

เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย (ทักษะการเข้ารับ) ตามห้องต่างๆ ดังนี4

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ณ ศูนย์ ITDS (อาคาร 22 หลังห้องประชุมไอทีศรีคเณศ)

กลุ่มที_ รหัสบัณฑิต จำนวน (คน) สถานที_ฝึ กซ้อม

1 R 1- 7

LF 1 ,LS 1-6 ,L1 - 169

EF 1 - 26 ,ES 1 - 38

247 หอประชุมพิฆเนศวร

2 E 1 - 97 97 โรงละครสุรสังกาศ (อาคาร19 ชั)น 2)

3 SF1 – 5, SS 1 - 30

S 1 – 115

150 ห้องประชุมกรุงสยาม (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั)น 8)

4 S 116 – 265 150 ห้องประชุมชั)น 4 (ลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ)

5 S 266 – 415 150 ห้อง15-0706-0709 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น7)

6 S 416 – 565 150 ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี

(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น8)

7 S 566 – 715 150 ห้อง15-0906-0909 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น9)

8 S 716 – 865 150 ห้อง15-1006-1009 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น10)

9 S 866 – 1015 150 ห้อง15-1206-1209 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น12)

10 S 1016 – 1115 100 อาคารเบญจมจักร

11 S 1116 – 1215 100 ห้องกรมหมื<นพิฆเนศวรสุรสังกาศ(อาคาร 24 ชั)น 3)

12 S 1216 – 1342 127 หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต

รวม 1,721 คน

รายงานตัวและฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย

วันศุกร์ที_ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 – 17.00 น.

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ.

ภาคเช้า เวลา 09.30 – 11.30 น. บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ณ ศูนย์ ITDS (อาคาร 22 หลังห้องประชุมไอทีศรีคเณศ)

ภาคบ่าย เวลา 12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวชำระเงิน 550 บาท

ณ ห้องโถงชั4นล่างอาคารปิ ยมหาราช (อาคาร 20)

เวลา 13.00 – 17.00 น. ฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย (ทักษะการเข้ารับ) ตามห้องต่างๆ ดังนี4

กลุ่มที_ รหัสบัณฑิต จำนวน (คน) สถานที_ฝึ กซ้อม

1 BF 1 - 37, BS 1 - 100,

B 1 - 115

252 หอประชุมพิฆเนศวร

2 B 116 – 215 100 โรงละครสุรสังกาศ (อาคาร19 ชั)น 2)

3 B 216 – 365 150 ห้องประชุมกรุงสยาม (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั)น 8)

4 B 366 – 515 150 ห้องประชุมชั)น 4 (ลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ)

5 B 516 – 665 150 ห้อง15-0706-0709 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น7)

6 B 666 – 815 150 ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี

(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น8)

7 B 816 – 965 150 ห้อง15-0906-0909 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น9)

8 B 966 – 1115 150 ห้อง15-1006-1009 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น10)

9 B 1116 – 1265 150 ห้อง15-1206-1209 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น12)

10 B 1266 - 1365 100 อาคารเบญจมจักร

11 B 1366 - 1465 100 ห้องกรมหมื<นพิฆเนศวรสุรสังกาศ(อาคาร 24 ชั)น 3)

12 B 1466 - 1665 200 หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต

รวม 1,802 คน

ฝึ กซ้อมใหญ่พร้อมขานนามบัณฑิต

วันเสาร์ที_ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (บัณฑิต จำนวน 3,523 คน)

เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ หอประชุมพิฆเนศวร (จำนวน 1002 คน)

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ. รหัส BF 1-37 , BS 1-100 (จำนวน 137 คน)

รหัส B 1- 865 (จำนวน 865 คน)

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต (จำนวน 800 คน)

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ. รหัส B 866 – 1665

ณ เต๊นท์ใหญ่ลานอเนกประสงค์ (จำนวน 1,721 คน)

บัณฑิตวุฒิ สถ.บ. รหัส R 1-7 (จำนวน 7 คน)

บัณฑิตวุฒิ น.บ. รหัส LF 1 , LS 1-6 , L 1-169 (จำu3609 นวน 176 คน)

บัณฑิตวุฒิ ค.บ. รหัส EF 1-26 , ES 1-38 , E 1-97 (จำนวน 161 คน)

บัณฑิตวุฒิ วท.บ. รหัส SF 1-5 , SS 1-30 , S 1-1342 (จำนวน 1,377 คน)

รายงานตัวและฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย

วันอาทิตย์ที_ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 07.30 – 15.00 น.

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ. และ ศศ.บ.

ภาคเช้า เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวชำระเงิน 550 บาท

ณ ห้องโถงชั4นล่างอาคารปิ ยมหาราช (อาคาร 20)

เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย (ทักษะการเข้ารับ) ตามห้องต่างๆ ดังนี4

กลุ่มที_ รหัสบัณฑิต จำนวน (คน) สถานที_ฝึ กซ้อม

1 B 1666 - 1865 200 หอประชุมพิฆเนศวร

2 B 1866 – 1965 100 โรงละครสุรสังกาศ (อาคาร19 ชั)น 2)

3 B 1966 – 2115 150 ห้องประชุมกรุงสยาม (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั)น 8)

4 B 2116 – 2265 150 ห้องประชุมชั)น 4 (ลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ)

5 B 2266 - 2415 150 ห้อง15-0706-0709 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น7)

6 B 2416 - 2565 150 ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี

(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น8)

7 B 2566 - 2715 150 ห้อง15-0906-0909 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น9)

8 B 2716 – 2748

AF 1 – 49, AS 1 - 70

152 ห้อง15-1006-1009 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น10)

9 AS 71 – 220 150 ห้อง15-1206-1209 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น12)

10 AS 221 – 250

A 1- 70

100 อาคารเบญจมจักร

11 A 71 – 170 100 ห้องกรมหมื<นพิฆเนศวรสุรสังกาศ(อาคาร 24 ชั)น 3)

12 A 171 – 370 200 หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต

รวม 1,752 คน

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ณ ศูนย์ ITDS (อาคาร 22 หลังห้องประชุมไอทีศรีคเณศ)

รายงานตัวและฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย

วันอาทิตย์ที_ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 – 17.00 น.

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ.

ภาคเช้า เวลา 09.30 – 11.30 น. บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ณ ศูนย์ ITDS (อาคาร 22 หลังห้องประชุมไอทีศรีคเณศ )

ภาคบ่าย เวลา 12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวชำระเงิน 550 บาท

ณ ห้องโถงชั4นล่างอาคารปิ ยมหาราช (อาคาร 20)

เวลา 13.00 – 17.00 น. ฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย (ทักษะการเข้ารับ) ตามห้องต่างๆ ดังนี4

กลุ่มที_ รหัสบัณฑิต จำนวน (คน) สถานที_ฝึ กซ้อม

1 AS 251 – 528 278 หอประชุมพิฆเนศวร

2 A 371 – 470 100 โรงละครสุรสังกาศ (อาคาร19 ชั)น 2)

3 A 471 – 620 150 ห้องประชุมกรุงสยาม (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั)น 8)

4 A 621 – 770 150 ห้องประชุมชั)น 4 (ลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ)

5 A 771 – 920 150 ห้อง15-0706-0709 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น7)

6 A 921 – 1070 150 ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี

(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น8)

7 A 1071 – 1220 150 ห้อง15-0906-0909 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น9)

8 A 1221 – 1370 150 ห้อง15-1006-1009 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น10)

9 A 1371 – 1520 150 ห้อง15-1206-1209 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น12)

10 A 1521 – 1620 100 อาคารเบญจมจักร

11 A 1621 – 1720 100 ห้องกรมหมื<นพิฆเนศวรสุรสังกาศ(อาคาร 24 ชั)น 3)

12 A 1721 – 1920 200 หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต

รวม 1,828 คน

ฝึ กซ้อมใหญ่พร้อมขานนามบัณฑิต

วันจันทร์ที_ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (บัณฑิต จำนวน 3,580 คน)

เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ หอประชุมพิฆเนศวร (จำนวน 1083 คน)

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ. รหัส B 1666 – 2748

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต (จำนวน 849 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส AF 1 -49 , AS 1 – 250 (จำนวน 299 คน)

รหัส A 1 – 550 (จำนวน 550 คน)

ณ เต๊นท์ใหญ่ลานอเนกประu3626 สงค์ (จำนวน 1,648 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส AS 251 – 528 (จำนวน 278 คน)

รหัส A 551 - 1920 (จำนวน 1,370 คน)

รายงานตัวและฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย

วันอังคารที_ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 07.30 – 15.00 น.

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ.

ภาคเช้า เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวชำระเงิน 550 บาท

ณ ห้องโถงชั4นล่างอาคารปิ ยมหาราช (อาคาร 20)

เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย (ทักษะการเข้ารับ) ตามห้องต่างๆ ดังนี4

กลุ่มที_ รหัสบัณฑิต จำนวน (คน) สถานที_ฝึ กซ้อม

1 A 1921 – 2120 200 หอประชุมพิฆเนศวร

2 A 2121 – 2210 90 โรงละครสุรสังกาศ (อาคาร19 ชั)น 2)

3 A 2211 – 2340 130 ห้องประชุมกรุงสยาม (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั)น 8)

4 A 2341 – 2470 130 ห้องประชุมชั)น 4 (ลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ)

5 A 2471 – 2600 130 ห้อง15-0706-0709 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น7)

6 A 2601 – 2730 130 ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี

(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น8)

7 A 2731 – 2860 130 ห้อง15-0906-0909 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น9)

8 A 2861 – 2990 130 ห้อง15-1006-1009 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น10)

9 A 2991 – 3120 130 ห้อง15-1206-1209 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั)น12)

10 A 3121 – 3210 90 อาคารเบญจมจักร

11 A 3211 – 3300 90 ห้องกรมหมื<นพิฆเนศวรสุรสังกาศ(อาคาร 24 ชั)น 3)

12 A 3301 – 3496 196 หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต

รวม 1,576 คน

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ณ ศูนย์ ITDS (อาคาร 22 หลังห้องประชุมไอทีศรีคเณศ )

ฝึ กซ้อมใหญ่พร้อมขานนามบัณฑิต

วันพุธที_ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (บัณฑิต จำนวน 1,576 คน)

เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ หอประชุมพิฆเนศวร (จำนวน 780 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส A 1921 – 2700

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต (จำนวน 796 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส A 2701 – 3496

ฝึ กซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐานะ) และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

วันพฤหัสบดีที_ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กลุ่มที_ 1

ภาคเช้า เวลา 10.00 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามตารางที<กำหนด

ภาคบ่าย เวลา 12.00-17.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐานะ)

ณ หอประชุมพิฆเนศวร (จำนวน 999 คน)

บัณฑิตวุฒิ สถ.บ. รหัส R 1-7 (จำนวน 7 คน)

บัณฑิตวุฒิ น.บ. รหัส LF 1 , LS 1-6 , L 1-169 (จำนวน 176 คน)

บัณฑิตวุฒิ ค.บ. รหัส EF 1-26 , ES 1-38 , E 1-97 (จำนวน 161 คน)

บัณฑิตวุฒิ วท.บ. รหัส SF 1-5 , SS 1-30 , S 1- 620 (จำนวน 655 คน)

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต ( จำนวน 722 คน)

บัณฑิตวุฒิ วท.บ. รหัส S 621 -1342

วันศุกร์ที_ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กลุ่มที_ 2

ภาคเช้า เวลา 08.00 -12.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐานะ)

ณ หอประชุมพิฆเนศวร (จำนวน 1002 คน)

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ. รหัส BF 1- 37 , BS 1- 100 , B 1 – 865

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต ( จำนวน 800 คน)

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ. รหัส B 866- 1665

ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามตารางที<กำหนด

กลุ่มที_ 3

ภาคเช้า เวลา 10.00 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามตารางที<กำหนด

ภาคบ่าย เวลา 12.00 -17.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐานะ)

ณ หอประชุมพิฆเนศวร (จำนวน 1083 คน)

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ. รหัส B 1666 - 2748

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต ( จำนวน 849 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส AF 1 – 49, AS 1 – 250 ,A 1 - 550

วันเสาร์ที_ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กลุ่มที_ 4

ภาคเช้า เวลา 08.00 -12.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ

ณ หอประชุมพิฆเนศวร (จำนวน 928 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส AS 251 – 528 (จำนวน 278 คน)

รหัส A 551 - 1200 (จำนวน 650 คน)

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต ( จำนวน 720 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส A 1201 - 1920

ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามตารางที<กำหนด

กลุ่มที_ 5

ภาคเช้า เวลา 10.00 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามตารางที<กำหนด

ภาคบ่าย เวลา 12.00 -17.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ

ณ หอประชุมพิฆเนศวร (จำนวน 780 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส A 1921 - 2700

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต ( จำนวน 796 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส A 2701 - 3496

กำหนดการฝึ กซ้อมของ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกวุฒิ

วันศุกร์ที_ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 รายงานตัว และฝึ กซ้อมกลุ่มย่อย

เวลา 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวชำระเงิน 550 บาท

(ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีชั)น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

เวลา 08.30 – 12.00 น. ปฐมนิเทศและฝึกซ้อมขั)นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันเสาร์ที_ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ฝึ กซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

เวลา 10.30 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมัธยมสาธิต ตามตารางที<กำหนด

เวลา 12.00 – 17.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐานะ) ณ หอประชุมพิฆเนศวร

วันจันทร์ที_ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารใหม่สวนอัมพร (รอบบ่าย)

กำหนดการบัณฑิตกิตติมศักดิO (ทุกวุฒิและสาขา)

วันเสาร์ที_ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เวลา 08.00 – 09.00 น. รายงานตัวและแนะนำการฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมพินิตประชานาถ 1

อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย

เวลา 09.00 – 10.30 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐานะ)

เวลา 10.30 – 12.00 น. ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเรือนกระจก ศูนย์รีไซเคิล

และบอนไซ

วันจันทร์ที_ 15 และวันอังคารที_ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามวุฒิและตารางที<กำหนด

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตวันฝึ กซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐานะ)

วัน / เวลา รหัส

จำนวน

บัณฑิต

สแตนด์ที_ สถานที_

พฤหัสบดีที_ 11 ก.พ.53

เวลา 10.00 น.

R 1-7 , LE 1,LS 1- 6, L 1-169 , EF

1-26, ES 1 -38, E 1-53

300 1 สนามฟุตบอล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

E 54 – 97 , SF 1-5, SS 1-30 ,

S1-221

300 2

S222 - 521 300 3

S 522 - 821 300 4

เวลา 10.30 น. S 822 - 1121 300 1

S 1122 - 1342 221 2

ศุกร์ที_ 12 ก.พ.53

เวลา 10.00 น.

B 1666 – 1965 300 1 สนามฟุตบอล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนB 1966 – 2265 300 2 คร

B 2266 – 2565 300 3

B 2566 – 2748

AF 1 – 49 , AS 1 - 68

300 4

เวลา 10.30 น. AS 69 – 250 , A 1 - 118 300 1

A 119 - 418 300 2

A 419 - 550 132 3

เวลา 13.00 น. BF 1-37 , BS 1 – 100 , B 1-163 300 1

B 164 - 463 300 2

B 464 – 763 300 3

B 764 - 1063 300 4

เวลา 13.30 น. B 1064 – 1363 300 1

B 1364 - 1665 302 2

เสาร์ที_ 13 ก.พ.53

เวลา 10.00 น.

A 1921 – 2220 300 1 สนามฟุตบอล

A 2221 – 2520 300 2 โรงเรียนมัธยมสาธิต

A 2521 – 2820 300 3

A 2821 – 3120 300 4

เวลา 10.30 น. A 3121- 3420 376 1

เวลา 13.00 น. AS 251 – 528 , A 551 - 572 300 1

A 573 – 872 300 2

A 873 – 1172 300 3

A 1173 - 1472 300 4

เวลา 13.30 น. A 1473 – 1772 300 1

A 1773 - 1920 147 2

MP 1-3 , ME1-104 , MS 1-21 , MB

1-56 , MA 1-78 , DP 1-8

271 3

ความภาคภูมิใจ...ครั4งหนึ_งในชีวิต

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข้อปฏิบัติการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

1. บัณฑิตทุกท่านกรุณาตรวจสอบ วัน เวลา รหัสบัณฑิต สแตนด์ที< และสถานที<ถ่ายภาพให้แน่ชัด

และมาถึงก่อนเวลาถ่ายจริง อย่างน้อย 30 นาที

2. บัณฑิตที<สนใจภาพหมู่กรุณาติดต่อสั<งจองภาพล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที<ในวันรายงานตัวฝึกซ้อม

3. ขณะถ่ายภาพต้องจัดระเบียบเครื<องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย ระวังอย่าให้คนที<อยู่ด้านหน้า

บังหน้าของท่าน ตามองกล้องถ่ายภาพของเจ้าหน้าที<โดยไม่กระพริบตา และยืนนิ<ง ๆ ไม่ทำ

ท่าทางต่าง ๆ บัณฑิตหญิงที<ปล่อยผมยาว ให้ปัดผมไปไว้ด้านหลัง

4. ต้องตรวจดูเครื<องหมายตรามหาวิทยาลัยให้มี ครบทั4ง 2 ข้าง กลัดติด ในตำแหน่งทถี_ ูกต้องตรงกัน

ได้ระดับที_เท่ากันทั4งสองข้าง ครุยทั)งสองข้าง ห่างกันประมาณ 1 ฝ่ ามือ ไม่ชิดหรือแบะออก

จนเกินไป ไม่ติดบัตรหรือช่อดอกไม้ และ ไม่ถือสิ_งของใด ๆ

5. ตรวจสอบว่าบัตรรายชื<อที<ได้รับ ลำดับถูกต้องหรือไม่ กรอกข้อมูลในบัตรรายชื<อ ให้ชัดเจน

ถูกต้อง และอ่านง่าย แล้วนำบัตรรายชื<อส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที< อย่าลืม!!!

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

วันจันทร์ที_ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รอบเช้า (จำนวน 2,958 คน)

บัณฑิตวุฒิ สถ.บ. รหัส R 1-7 (จำนวน 7 คน)

บัณฑิตวุฒิ น.บ. รหัส LF 1 , LS 1-6 , L 1-169 (จำนวน 176 คน)

บัณฑิตวุฒิ ค.บ. รหัส EF 1-26 , ES 1-38 , E 1-97 (จำนวน 161 คน)

บัณฑิตวุฒิ วท.บ. รหัส SF 1-5 , SS 1-30 , S 1-1342 (จำนวน 1,377 คน)

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ. รหัส BF 1-37 , BS 1-100 , B 1- 1100 (จำนวน 1,237 คน)

รอบบ่าย ( จำนวน 3,067 คน )

บัณฑิตวุฒิ บธ.บ. รหัส B 1101 – 2748 (จำนวน 1,648 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส AF 1-49, AS 1-250, A 1-850 (จำนวน 1,149 คน)

มหาบัณฑิตวุฒิ รป.ม. รหัส MP 1 – 3 (จำนวน 3 คน)

มหาบัณฑิตวุฒิ ค.ม. รหัส ME 1-104 (จำนวน 104 คน)

มหาบัณฑิตวุฒิ วท.ม. รหัส MS 1-21 (จำนวน 21 คน)

มหาบัณฑิตวุฒิ บธ.ม. รหัส MB 1- 56 (จำนวน 56 คน)

มหาบัณฑิตวุฒิ ศศ.ม. รหัส MA 1- 78 (จำนวน 78 คน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัส DP 1-8 ( จำนวน 8 คน)

วันอังคารที_ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รอบเช้า (จำนวน 2,924 คน)

บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ. รหัส AS 251 – 528 ( จำนวน 278 คน)

รหัส A 851 – 3496 ( จำนวน 2,646 คน)

 

หมายเลขบันทึก: 330981เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2010 19:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 03:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (32)

ขอบคุณนะคะ เราต้องเข้าในเน็ท  เพื่อดูลำดับที่และแถวของตนเองใช่ไหมคะ  วันเสาร์ที่ 30-31 มกราคม  จะซอมรวมกับศูนย์การเรียนรู้อื่นที่ขอนแก่น คงจะมีคนมาบอก ว่าอยู่แถวและลำดับที่เท่าไหร่ ขอบคุณมากนะคะ แล้วของคุณไปตรวจแถวและลำดับที่ ในเน็ทหรือคะ  ทำไม่เป็นคะ  คนเดินดินเป็นอย่างไรบ้าง ตื่นเต้นไหม ฝากถาม หรืออยู่คนละหมู่บ้าน เดี๋ยวสุจะลองไปดูเน็ทจากราชภัฏพระนครใช่ไหมคะ เรื่องลำดับกับแถว ขอบคุณมากนะคะ มีอะไรก็ไปบอก ดีจังเลย

 

 

สวัสดีครับ

 

P
ครับเข้าไปดูที่เน็ตราชภัฎพระครได้เลยครับผม

เดี๋ยววันซ้อมไปรับทราบข้อมูลโดยตรง ที่ขอนแก่นคะ ขอบคุณมากนะคะ ถ้ามีปัญหา หรือมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

P

 

 

ยินดีตอบรับข่าวสารทางมหาลัยตลอดครับผม

 • สวัสดีค่ะ 
 • แวะมาทักทายค่ะ สบายดีนะค่ะ
 • ขอให้มีความสุขกับสิ่งดี ๆ ในทุกวันค่ะ
 • สวัสดีครับคุณ

   

  P
  ผมสบายดีครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาทักทาย  ยังมีสิ่งที่ดีดีกับการแลกเปลี่ยนเรียบนรู้ร่วมกันครับผม

  พรุ่งนี้วันที่ 30 มกรา ซ้อมรับปริญญาที่ขอนแก่น เขาคงนำมาแจกคะ และสุก็เห็นในเน็ทมหาวิทยาลัยแล้วคะ พรุ่งนี้จะมารายงานเล่าให้ฟังนะคะ พรุ่งนี้ไปโรงเรียนคะ

   

  P

   

   

  วันที่7 กุมภาพันธ์  ที่  กทม.  ครับ  ซ้อมรับได้เลยครับผม

  สุได้รหัส  AS 183  มี s ด้วย เพราะได้เกียรตินิยมอันดับ 2 คะ

  วันนี้ทำความเข้าใจ อาจารย์ที่มาก็อธิบายแบบที่มีในเน็ทคะ แล้วลองซ้อม  ซ้ายขวาชิด

  ซ้ายขวาย่อทำความเคารพ ซ้ายขวา รับ แล้วก็ถอยขวา 123 ทำความรพ มือแนบ

   -อยู่ลำดับที่ 9 AS 71-200 จำนวน 150 คน รายงานตัวและลงทะเบียน ชำระเงิน 550 ณ ห้องโถงชั้น 4 อาคารปิยมหาราช

  -AS 71-200วันที่   15 ซ้อมตามรูปแบบสสรวมเสื้อครุย

  สุซ้มเหนื่อยมากเลย รองเท้าที่ซื้อไปซ้อมก็กัด เลิกซ้อมก็ไปหาซื้อกระโปรง ถุงน่อง พร้อมรองเท้าคู่ใหม่ คู่ใหม่ก็ไม่รู้มันจะกัดอีกหรือเปล่า ต้องซ้อมใส่ ให้มันกัดซะก่อน จะได้ซื้อใหม่อีก ถ้าไม่กัดก็แล้วไปคะ

  ลองตรวจดูให้สุหน่อยนะตามรหัสนี่แหละ ว่าวันไหนทำอะไรบ้าง สุก็จะเข้าไปดูเน็ทใหม่ตาลาย ให้รู้ว่า คณะเรา ขึ้นต้นด้วยรหัส A ถ้ามี S ได้เกียรตินิยม เดี๋ยวจะเข้าไปดูใหม่ เพื่อสำรวจว่าวันไหนทำอะไรบ้าง ตาลายแล้ว

  และวันไปรับปริญญาไปอย่างไงคะ สำหรับสุ เพื่อนๆ ยังไม่ได้เช็ค ว่าคนไหนตรงกัน แล้วชวนกันจะไปแบบไหน ไปอยู่ไปกิน ไปพักอย่างไร ก็ไม่รู้เลย แต่รู้สึกว่า วันซ้อมวันรับ มีเป็นวันๆต่อเนื่องกันเลยนะคะ จะไม่อยู่กรุงเทพเป็นอาทิตย์เลยหรือคะ

  สำหรับที่มหาวิทยาลัยส่งถึงบ้านนั้น มีแต่แบบฟอร์มการทำงาน อย่างอื่นไม่มีคะ

  สวัสดีวันหยุดค่ะ..เหนื่อยมั้ยค่ะ..น้องรั้วของชาติ  เป็นกำลังใจให้ค่ะ..สู้ๆๆ

  สบายดีน่ะค่ะ..

  กำลังชั่งใจอยู่คะ ไหวไหม ถ้าไปปิดร้าน ลูกค้าหายแน่เลย คิดๆๆๆๆ ครั้งเดียวก็ครั้งเดียวเถอะคะ สว.สูงวัย แค่เรียนจบก็ดีแล้ว ยังไม่ตัดสินใจอะไรเลย

  -ไม่มีที่พัก -ใช้เวลาไปนานเหลือเกิน-ทิ้งการค้าตนเองปิดร้าน คนอื่นทำแทนไม่ได้

  -วันไปซ้อมที่ขอนแก่นก็สาหัสแล้ว หลายรอบจนรองเท้าที่คิดว่าใช่ มันก็กัดเราเสียแล้ว ไปซื้อคู่ใหม่หลวมมาก มีกันซ่นแก้ไขหลวม สำรองกันซ่นหลวมไว้ ก็ไม่รู้ว่าพอถึงวันจริง หลวมมากกว่าเก่า หรือกัดกว่าเก่า เสื้อผ้า เสื้อครุย เข็มกระดุม เข็มขัดมีหมดแล้ว รอแต่ว่าจะไปดีหรือเปล่า ใช้เวลาเป็นอาทิตย์

  -ขอบคุณในความห่วงใย จะจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้คะ แล้วจะบอกนะคะ

   

   

  P

   

   

  ขอบคุณครับผม  ที่เข้ามาให้กำลังใจครับผมก็เป็นที่ดีดีดีมากครับที่จะได้รับปริญญา  ครับผม

   

   

  P

   

   

  ก็แล้วแต่บางทีบางสิ่งบางอย่าง ก็เลือกเอาเองครับผม  ก็ดีทั้งนั้นแหละครับผม

  คุณรักชาติ ใครเปลี่ยนไปรับวันที่ 19-20  สุหรือคุณรักชาติ บอกด้วย หลังจากไปซ้อมรบที่ขอนแก่น ซ้อมหลายรอบ เจ็บเท้า สุเป็นไข้เลยคะ แล้ววันจริงทั้งวุ่นวาย ทั้งร้อน ทั้งไม่รู้สถานที่ ทั้งการเดินทาง การพักอาศัย สุแย่เลยคะ ฉายเดี่ยว เพราะคิดว่า คนละวันกับเพื่อนๆ เพราะเขาเรียงชื่อตามลำดับพยัญชนะ ก-ฮ จะพบเพื่อนแต่คนแปลกหน้าคะ

  ตอนนี้สุไม่กระตือรือร้นไปเลยคะ

  สุไปเช็คในเว็บแล้วคะ เปลี่ยนรับเป็น 19-20  แต่วันซ้อมยังเหมือนเดิมคือหมายเลขของสุ ต้องซ้อมรับวันที่ 7 เหมือนเดิมใช่ไหมคะ

  คุณรักชาติ สุตกลงไปรับปริญญาอยู่นะคะ ไปหาที่พักเอาข้างหน้า ไปวันที่ 5 คะ ตอนค่ำ ถึงวันที่ 6 เช้า เป็นวันว่างอาจะเดิสรวจอะไรบ้างก่อนคะ  หมายเลยโทร ของสุ  081 -9651328 มีเบอร์ไว้เป็นเพื่อนกัน ไปเห็นหน้าเพื่อนๆ ถึงจะพออุ่นใจ แล้วค่อยพบกันนะ

 • สวัสดีค่ะ
 • สุขสันต์วันวาเลนไทน์ และมีความสุขกับทุก ๆ วันนะค่ะ

  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาเยี่ยมค่ะ และมาเป็นกำลังใจให้ค่ะ

                             

                        

                                                     ยินดีด้วยนะคะ

                  มาเยี่ยมแสดงความยินดีด้วยนะคะ ดีใจที่ยังมีลมหายใจอยู่ ให้สู้ สู้ต่อไปคะ

   

  P
  P
  P
  -v[86I  ขอบคุณครับผมที่เข้ามาให้กำใจทักทายกัน  ดีใจมากๆ   เลยครับผม

  ไม่มีที่แห่งไหนจะมีความสุขเท่ากับเมืองไทยอีกแล้ว...

  รักพ่อหลวง  หยุดใช้ความรุนแรงค่ะ ....  พ่อหลวงพระองค์จะทรงทุกข์ราชหฤทัยสักเพียงใด???  ที่ลูกๆ เป็นแบบนี้

  รักกันไว้เถิด  "เราเกิดร่วมแดนไทย"......

   

  ขอบคุณครูใจดี   ที่เข้ามาทักทายครับผม

   

   

  P

   

  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาทักทาย ได้ข่าวว่ามีภาระงานเข้าช่วงนี้
  • รักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

  ขอบคุณนะคะ

  หลับฝันดีค่ะ^__^

  • สวัสดีค่ะ
  • วันสงกรานต์นี้เที่ยวให้สนุกเดินทางด้วยความปลอดภัยนะค่ะ 
  • สุขสันต์วันสงกรานต์...ค่ะ

                          

  ขอบคุณครับที่เข้ามาทักทาย  น้องต้นเฟิร์น  บุษรา  ผมไม่ค่อยได้เขียนนะครับยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ครับผม

   

   

  พลทหารรักชาติคะ  ตอนนี้กำลังทำงานที่ไหนคะ สบายดีไหม และไม่ว่างหรือคะ ถึงไม่ได้เขียนอะไรบ้างเลย  รออ่านอยู่นะคะ คิดถึงเสมอคะ  

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนกันค่ะ สบายดีนะค่ะ  พร้อมกับมาเชิญชวนไปชม "สุดยอดส้วม...โรงพยาบาลพะโต๊ะ"
 • ขอบคุณค่ะ
 •   ผัมไม่ค่อยมีเวลาแต่พอยังได้เข้ามาทักทายกันอยู่บ้างครั้บผม  แล้วสบายดีไหมครับ

  ตอยนี้ผมทำงานที่สารคามครับ

   

  P
  ขอบคุณครับที่ยังคิดถึง  และยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กันครับ

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจนะค่ะ

  คงเหนื่อยน่าดูเลย

  สู้ๆนะค่ะ

  _PangJung_

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี