สังคม ตะวันตก-ตะวันออก

อาจารย์ออตท่านเขียนเรื่อง "ความสุขเล็ก ๆ ที่เชียงใหม่มีให้ผม 2(เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของ และ ภรรยาของเพื่อนของเพื่อน)" ทำให้ผู้เขียนได้ข้อคิดว่า สังคมตะวันตก-ตะวันออกมีอะไรต่างกันหลายอย่าง...

ภูเขามาตเตอร์ฮอร์น สวิตเซอร์แลนด์ อาจารย์ออตท่าน เขียนเรื่อง "ความสุขเล็ก ๆ ที่เชียงใหม่มีให้ผม 2(เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของ และ ภรรยาของเพื่อนของเพื่อน)" ทำให้ผู้เขียนได้ข้อคิดว่า สังคมตะวันตก-ตะวันออกมีอะไรต่างกันหลายอย่าง...

อาจารย์ออตท่านไปเชียงใหม่ ฝรั่งที่ท่านทำงานด้วยไม่เข้าใจว่า ทำไมคนไทยถึงได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนของเพื่อนๆๆๆ... หลายทอดราวกับเป็นปฏิกริยาลูกโซ่แห่งมิตรภาพ (chain reaction of friendship)

 • ผู้เขียนได้ข้อคิด จึงพิมพ์ข้อคิดเห็นลงไปอย่างนี้...
 • เท่าที่ทราบ... สังคมไทยเป็นสังคม "ขยาย (extended society)"

คนไทยมักจะมองว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะมี...

 • 1). ครอบครัวขยาย (extended family) นิยมให้บ้านญาติอยู่ใกล้ๆ กัน หรือไปมาหาสู่กันได้
  2). เครือญาติขยาย (extended relatives) นิยมญาติเยอะ
  3). เครือข่ายเพื่อน (extended friends) นิยมมีเพื่อนเยอะ และนิยมเครือข่ายเพื่อน (friend network)
  4). มีความสุขจากการให้ (happiness in giving) คนไทยเชื่อในเรื่องกรรม (karma) และเชื่อในเรื่องอานิสงส์ (benefit / กำไร) จากการให้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์แห่งการให้ทานว่า ทานย่อมนำอานิสงส์คือ

 • 1). อายุ (lengevity / อายุยืน)
  2). วรรณะ (ผิวพรรณดี ดูดี / well looking)
  3). สุขะ (happiness)
  4). พละ (กำลัง / physical power)
  5). ปฏิภาณ (สติปัญญา / intellect)

อานิสงส์นี้... ถ้าให้                                             

 • 1). สัตว์เดรัจฉานยังได้อย่างละ 100 คูณด้วย 5 เป็น 500
  2). คนไม่มีศีล (คนเลว) ได้ 1,000 ชาติ
  3). คนมีศีล ได้ 100,000 ชาติ
  4). คนที่ได้ฌานนอกพระพุทธศาสนา ได้แสนโกฏิชาติ = 1 Giga (1 จิ๊ก) = 1 ล้านล้านชาติ
  5). ถ้าเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัย มีอุบาสก อุบาสิกาขึ้นไป นับประมาณชาติไม่ได้

แนวคิดเรื่อง "กรรม (karma)" น่าจะมีส่วนทำให้คนไทยไม่ค่อยคิดว่า ให้แล้วต้องได้รับกลับมา หรือทำให้คนไทยมีความสุขจากการให้

Steven Covey คนที่เขียนเรื่อง "นิสัยแห่งประสิทธิผล 7 อย่าง" ท่านว่า คนเรามีพัฒนาการ 3 ระดับ...

 • 1). Dependence:                                         
  ช่วยตัวเองไม่ได้ เช่น ทารก เด็กเล็ก ฯลฯ ผู้ใหญ่บางคนก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้ ขอพ่อแม่กิน(แม้จะโตแล้ว) ต้องให้คนอื่นเลี้ยง โกงกินแรงคนอื่น นับว่า อยู่ในขั้น (1) คล้ายๆ กัน ผู้ใหญ่ที่โตไม่เป็นจะเกิดภาวะ "ไม่รู้จักโต" มีความสุขจากการรับ (happiness in receiving)" ลูกเดียว
 • 2). Independence:                                        
  ช่วยตัวเองได้ เช่น ผู้ใหญ่ ฯลฯ ฝรั่งจะเน้นเรื่องนี้มาก พออายุ 18 ปีเขาถือว่า ต้องช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระกับใคร และ(มักจะ)ไม่ช่วยใครด้วย สังคมฝรั่งมักจะโตถึงระดับที่ (2) ทำให้เกิดภาวะ "ตัวใครตัวมัน" มีความสุขจากการช่วยเหลือตัวเอง (happiness in independence)
 • 3). Interdepend (being connected):              
  ช่วยตัวเองได้ สร้างเครือข่ายไปช่วยเหลือคนอื่น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดเป็น "ชุมชนแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล (mutual community)"

ทีนี้ถ้าดูความสุข (happiness)....บ้าง

 • 1). ผู้ใหญ่ dependence หรือ "ผู้ใหญ่ใจเด็ก / ไม่รู้จักโต" เน้นความสุขจากการรับ (happiness in receiving) เน้นเสพทุกอย่าง ไม่ค่อยสนใจศีลธรรม คนไทยและคนตะวันออกจำนวนมากติดอยู่ที่ขั้นนี้
 • 2). ผู้ใหญ่ independence หรือ "ผู้ใหญ่ตัวใครตัวมัน" เน้นความสุขจากการช่วยเหลือตัวเอง (happiness in independence) เน้นรวย เน้นเสพทุกอย่าง สนใจศีลธรรมเหมือนกัน ทว่า... แห้งแล้ง ไม่ช่วยใคร เมื่อถึงคราวตกอับก็ไม่มีใครช่วย เกิดโรคซึมเศร้า (depression) และโรคเหงา (loneliness) ระบาดไปทั่วโลก ฝรั่ง คนตะวันตก และคนเมืองใหญ่ (urbanized citizens) มักจะติดอยู่ขั้นนี้
 • 3). ผู้ใหญ่ใจกว้าง หรือผู้ใหญ่ที่แท้จริง (interdepend / interconnected / mutual adults) มีความสุขทั้งจากการให้(อะไรดีๆ) และรับ(อะไรดีๆ) อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมั่นในศีลธรรม จรรยาบรรณ มีจิตใจแห่งความเป็นครู มีมิตรภาพ มีความสุขจากจิตใจที่แผ่ขยายออกไป (เมตตา กรุณา)

ตัวอย่างครูบาอาจารย์หลายๆ ท่านมีจิตใจใหญ่ มองไกล ใฝ่สูง(ขอยืมสำนวนท่านพระธรรมปิฎก - ปยุต ปยุตโต) เช่น ท่านอาจารย์ JJ ฯลฯ

ท่านเหล่านี้ดำรงอยู่คล้ายคำสอนของเล่าจื้อ (เต๋า) ที่ว่า "สอนโดยไม่ต้องสอน" เป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังทีเดียว

 • ขอขอบคุณอาจารย์ออตอีกครั้งหนึ่ง...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) กันทางบล็อกทำให้ผู้เขียนคิดถึงคุณตูน... คุณตูนมีเชื้อสายอีสาน แต่งงานกับชาวสวิตเซอร์แลนด์ ทว่า... บ้านคุณพ่อคุณแม่ท่านอยู่เชียงใหม่

คุณตูนมีบ้านอย่างดีในสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ไม่ไผก็ไผ(ไม่ใครก็ใคร)ต่างพากันตั้งใจจะไปเที่ยวไห้ได้... ข่าวว่า สวยมาก ทว่า... ผู้เขียนไม่เคยไปดอก กระจอกอย่างผู้เขียนได้แต่ไปทำบุญที่กัมพูชา พม่า อินเดีย และเนปาล

ทว่า... คุณตูนบอกอยู่ที่นั่นนานบ่ได้ดอก(ไม่ได้หรอก) ลูกโตมาก ตั้ง 8 ขวบแล้ว อีกไม่นานจะถึง 18 (ปี) เขาก็จะมีชีวิตอิสระตามแบบของเขาเอง ปีหนึ่งอาจจะมาเยี่ยมแด้ด(พ่อ) หรือมาเยี่ยมแม่สักครั้ง เช่น ตอนคริสตมาสต์อะไรทำนองนี้ ฯลฯ

ชีวิตอย่างนี้ตูนไม่ชอบ... ท่านว่าอย่างนั้น เลยต้องมาหาที่(สารภี เชียงใหม่)ไว้ปลูกบ้าน มาอยู่ใกล้ๆ คุณพ่อ คุณแม่ คุณญาติที่เจียงใหม่(เชียงใหม่)

ถึงไม่มีแม้ตเต้อฮอร์น(ภูเขายอดแหลมชื่อดังในสวิตฯ)... บ้านเราก็มีดอยสุเทพ บนดอยมีพระธาตุดอยสุเทพที่มีพระบรมสารีริกธาตุไว้กราบกราน 

สวิตฯ น่ะน่าอยู่ถ้าอยู่ไม่นาน ถ้าอยู่นาน... บ้านเราน่าอยู่กว่าเยอะเลย

ที่มา:                                                                                                  

 • ขอขอบคุณ                                                                              
  >>> ความสุขเล็ก ๆ ที่เชียงใหม่มีให้ผม 2(เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของ และ ภรรยาของเพื่อนของเพื่อน). บล็อก "เล้าข้าวศึกษา". อาจารย์ออต (สำรวย เย็นเฉื่อย). 1 มิ.ย. 22:51:15 2006
  >>> โปรดคลิกที่นี่ [[[[[ Click ]]]]]
 • ขอขอบคุณ                                                                              
  >>> เชิญชมภาพภูเขามาตเทอร์ฮอร์น สวิตเซอร์แลนด์ (ภาพใหญ่) ต้นฉบับจาก http://www.astro.umd.edu/~miller/images.html
  เชิญชมสำเนาต้นฉบับจาก Google (ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า)
  >>> โปรดคลิกที่นี่ [[[[[ Click ]]]]]
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > 2 มิถุนายน 2549 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549
  >>> ยินดีให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (24)

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
 • ดีใจที่ได้อ่านงานอาจารย์อีก
 • อยู่มข.ครับ ยังระลึกถึงอยู่นะครับ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.145.212
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ทราบจากบล็อกของท่านอาจารย์ JJ ว่า อาจารย์ขจิต อาจารย์สมลักษณ์ และอาจารย์ระดับแนวหน้าของ Gotoknow อีกหลายท่านไป ลปรร. ที่ มข.
 • ขอแสดงความเคารพท่านอาจารย์ JJ ผ่านบล็อกนี้ครับ...
ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับ
 • รู้สึกว่าดีมากครับ บรรยากาศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
JJ
IP: xxx.12.97.119
เขียนเมื่อ 

 Scientist กราบเรียนท่านอาจารย์หมอวัลลภ ขอบพระคุณครับ ที่ท่านอาจารย์ติดตาม "พวกเรา ชาว B2B ฅน คอเดียวกัน ร่วม ลปรร เพื่อการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ครับ"

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.145.212
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ขจิต และท่านอาจารย์ JJ
 • ท่านอาจารย์แถมภาพเคลื่อนไหวมาด้วย
  ต่อไปคงจะต้องหาทางแทรกแอนิเมชั่น (animation) หน่อย เชยมานานครับ
 • ขอขอบพระคุณอีกครั้ง...                                   
สุนทรี แซ่ตั่น
IP: xxx.148.162.198
เขียนเมื่อ 
 • ชอบบันทึกของอาจารย์ออต ที่อาจารย์ วัลลภ คัดลอกมาจังเลยคะ อ่านแล้วรู้สึกว่า ดีใจจัง ที่เกิดมาเป็นคนไทย ยังงัยคนไทยก็มีน้ำใจให้กันเสมอ นะคะ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.145.212
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์สุนทรี ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • อาจารย์ออตเป็นนักเขียนที่มีความโดดเด่นหลายอย่าง...
  1). สนใจ+รอบรู้ในวัฒนธรรมอีสาน...
  ยุคนี้วัฒนธรรมอีสานมาแรง ใครอ่านบล็อกของอาจารย์จะได้เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาอีสานมากมาย
  2). มองโลกในแง่ดี
  3). สำนวนและวิธีเขียนมีลักษณะของนักเขียนอาชีพ... ครูภาษาไทยท่านสอนว่า คนที่จะเขียนเรื่องสั้นได้ดีต้องมีการหักมุม (turning point) ตอนท้าย บล็อกมีลักษณะหลายอย่างคล้ายเรื่องสั้น... ผมเองก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากอาจารย์ออต
 • เชิญติดตามบล็อกของอาจารย์ออตที่นี่
  >>> [[[[[ โปรดคลิก ______ Click ]]]]]
สุนทรี แซ่ตั่น
IP: xxx.148.162.198
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ วัลลภคะ รบกวนอาจารย์ตอบข้อคิดเห็นที่หนู ถามไว้ใน Blog สุขภาพของอาจารย์ด้วยนะคะ บันทึก ดื่มนม อย่าพูดมาก รบกวนด้วยนะคะ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.145.212
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์สุนทรี ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ตอบปัญหาของอาจารย์สุนทรีแล้ว
  ครั้งแรกที่ตอบเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง... หายไปเลย ตอบครั้งที่สองแล้วที่นี่...
  <<<<<<<< โปรดคลิก >>>>>>>>
-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.12.97.111
เขียนเมื่อ 
 • เรียนคุณหมอวัลลภ
 • อาจารย์ load ที่ Smiley Central นะครับ
เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
 • เพราะเหตุนี้ฝรั่งผู้ชายที่เกษียณแล้ว มักจะมาแต่งงานกับสาวไทย
 • สาวไทยที่แต่งกับฝรั่งเคยบอกว่าเหนื่อย ฝรั่งมักจะเอาแต่ใจ
 • เมืองสาระขันที่ผมอยู่ก็มีฝรั่ง สูงอายุเยอะพอสมควร แต่เขามักอยู่คนเดียว
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.145.212
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต อาจารย์ปามิช ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...                               

ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต...
วันนี้ไปดาวน์โหลดมาแล้วครับ
ขอคารวะครูบาอาจารย์ทุกท่านบน Gotoknow ด้วยภาพนี้...

คนตะวันตก(ฝรั่ง)... นี่เขาฝึกการพึ่งพาตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆ ทำให้เก่ง ช่วยเหลือตัวเองได้ (independent) ทว่า... เสี่ยงหงุดหงิด เศร้า เหงา ซึ่งเป็นโรคระบาดไปทั่วโลก

 • 1). หนังสือพิมพ์(จำไม่ได้เล่มไหน_หน้าไหน)ลงข่าวว่า ฝรั่งชอบสาวอีสาน โดยเฉพาะขอนแก่นนี่ดูจะอันดับหนึ่ง
  2). ทางเหนือนี่ไม่ทราบข้อมูล ดูจะมีหลายคู่ทีเดียว

คนไทยนี่... พระฝรั่ง (Robert ไม่ทราบนามสกุล) รูปหนึ่งที่วัดฌัมเย่ ย่างกุ้ง พม่า ท่านบอกว่า...

 • 1). คนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ ท่านเคยอยู่เมืองไทยหลายเดือน หาแผงขายหนังสือยากเหลือเกิน
  2). อาหารไทยฉัน(กิน)แล้วรู้สึกร่างกายไม่แข็งแรง สู้อาหารพม่าไม่ได้ สงสัยจะใช้สารเคมีมากไปหน่อย
  3). แต่คนไทยมีความเป็นมิตรไมตรี (friendly) สูง ท่านว่าอย่างนั้น...
ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.19.213.34
เขียนเมื่อ 
ด้วยความยินดีครับอาจารย์
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ยินดีต้อนรับสู่ Gotoknow version ใหม่ครับ...
เขียนเมื่อ 
 • ทดสอบระบบใหม่แล้วหรือยังครับ
 • ดีกว่าเดิมมากครับผม
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.36
เขียนเมื่อ 
ทดลองแล้วครับ แปลก ใหม่ เต็มไปด้วยรายละเอียด (categorized & uncategorized)ทำให้การจัดความรู้เป็นหมวดหมู่ดีขึ้นมาก น่าขอบพระคุณท่านอาจารย์จันทวรรณ และทีมงานจริงๆ...
เขียนเมื่อ 
 • รูปคุณหมอหายไปครับ
 • ไป copy ที่ guid ไม่ใช่ที่ link ครับ หลังจากที่อาจารย์เอารูปลงไว้ใน file แล้วเช่น copyที่<guid>http://gotoknow.org/file/khajitfoythong/Skhajit+8.jpg</guid>
 • เลือกแต่  http://gotoknow.org/file/khajitfoythong/Skhajit+8.jpg ในตู้เก็บไฟล์ของอาจารย์ครับ
 • ครั้งก่อนคุณหมอสอนผม ผมได้ทำความดีอีกแล้ว
ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน... กำลังลองของ(ใหม่)อยู่ครับ ตอนนี้ยังไม่เข้าใจวิธีทำ ระบบดูเหมือนจะ "แคบ" ลง การเข้าไปอ่านอะไรๆ โดยไม่ต้องลงทะเบียน (sign in) ดูยุ่งยากมาก คล้ายกับระบบมีลักษณะเป็น "ระบบปิด" มากขึ้น คนทั่วไปใช้งานยากขึ้น (decreased user-friendly)
พยายามทำอย่างที่อาจารย์ขจิตแนะนำแล้ว... ทำไม่ได้ครับ
อาจารย์กำลังจะบอกอะไรกับสังคม...หรือเปล่าค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ลองใหม่นะครับ
 • ไปที่แผงควบคุม
 • เลือกตู้เก็บไฟล์
 • เลือกข้างบนขวา(นำไฟล์ขึ้น)
 • ช่องไฟล์ใหม่ เลือกรูป(ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) กดBrowse ได้รูปภาพใส่รายละเอียดในช่อง(เพื่อให้จำได้ครับ)
 • ลงมาข้างล่างเลือก นำไฟล์ขึ้น
 • ไปที่ตู้เก็บไฟล์
 • copy เฉพาะที่เป็นตัวที่ตาม(guid)เช่นhttp://gotoknow.org/file/khajitfoythong/Skhajit+8.jpgอย่าเลือกที่ link
 • ไปที่เพิ่มบันทึก(ใช้เทคนิคเปิด 2 หน้าต่างของคุณหมอก็ดีครับ)
 • เลือกรูปต้นไม้
 • นำที่ copyไปใส่ช่องURL
 • กด inseat
 • ลองดูนะครับคุณหมอ ไม่ได้อบรมลองทำเองครับสนุกดี สู้ตายครับ

 

เขียนเมื่อ 
 • เขียน inseart ผิดครับ ตามมาแก้ไข
ขอขอบคุณอาจารย์ปาริชาติ อาจารย์ขจิต ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน... >>>>> (1). ลองผิดลองถูกดู... หลายสิบนาที >>>>> ใส่รูปได้เหมือนกันครับ (2). Gotoknow รุ่นใหม่นี่... ผมสังเกตว่า เข้าใช้งานได้ช้าลงมาก สายหลุดบ่อย (3). ขอเดาว่า อาจจะเป็นเพราะระบบใหม่ใช้ทรัพยากรแบบกราฟิกมากขึ้น บางที... เมื่อรวมกับสมาชิกเข้ามาใช้งานมากแล้ว เกิดสภาพคล้ายๆ กับรถติด (traffic jam) (4). ระบบเดิมเข้ามาอ่านบล็อกโดยไม่ลงทะเบียนได้ง่าย ส่วนระบบใหม่ดูจะต้องลงทะเบียน (sign in) ถ้าถามผมตอนนี้... ชอบระบบเก่ามากกว่าครับ

fill-in.................................