นักวิจัยท่านแรกที่จะนำเสนอผลงาน คือ 

อ.จิระ  บุรีคำ 

สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยพายัพ

นำเสนอเรื่อง "การกระจายรายได้ของครัวเรือนชาวเขาในเขตภาคเหนือตอนบน"

โดยมีผู้วิจารณ์คือ ดร.ประพัฒชน  จริยะพันธุ์

 อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท่านที่สอง อ.กนกพร  สัยยะสิทธิพานิชย์และคณะ 

สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

นำเสนอเรื่อง "การศึกษาโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานทางการตลาดของอุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้กระป๋องในจังหวัดเชียงใหม่

 

โดยมีผู้วิจารณ์คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  พันธมิตร

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยค่ะ