ชนิดและปริมาณของธาตุอาหารที่พืชต้องการจำนวน 16 ธาตุ สำหรับ C H O พืชได้รับจากอากาศและน้ำ

เหลืออีก 13 ธาตุได้รับจากดิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้1. ธาตุหลัก มี 3 ธาตุ คือ N P K . ธาตุรอง มี 3 ธาตุ คือ Ca Mg S. ธาตุอาหารเสริม มี 7 ธาตุ คือ โบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม สังกะสี และคลอรีน

ยังไง เดือน ก.พ.มาพบกับที่ ผศ.ดร.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ สุดยอดเรื่องปุ๋ย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนได้โดยตรง ในเรื่องการใช้ปุ๋ยมะนาว ครับ

จะใส่ปุ๋ยสูตรใด อัตราเท่าไหร่ ได้คำตอบแน่ครับ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

 โดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

ร่วมกับ

คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู

ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (เวลา 8:30น. – 17:00 น.)

หลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว การขยายพันธุ์มะนาว ฯลฯ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

ติดต่อ อาจารย์รัฐกานต์ 089-254-1552

หรือโทร. (034) 281090 หรือ โทรสาร (034) 281091 1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป 2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ลดเหลือ 500 บาท(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม(ตามที่อยู่ข้างบน) เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ โทรสาร (034) 281091 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม 3. หัวข้อในการฝึกอบรม 8.00 - 9.00 น ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 9.00 - 10.30 น. การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว( ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์) 10.30 – 12.00 น. การขยายพันธุ์มะนาว (นายสามารถ เศรษฐวิทยา) 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.30 น. การปลูกมะนาวและการผลิตมะนาวนอกฤดู(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี) ใบสมัคร โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม

1.ชื่อ (นาง/นางสาว/นาย)…………………………นามสกุล……………………………อายุ………ปี

2.วุฒิการศึกษา……………………………………….…………………………………………………….

3.อาชีพ…………………………………………………………………………………………………

4.สถานที่ทำงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………..

5.ที่อยู่ที่บ้าน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………

6.ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ สถานที่ทำงาน บ้าน

7.การลงทะเบียน ลงทะเบียนล่วงหน้า ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2553) ลงทะเบียนวันฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 600 บาท การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร 034-281091

8.ประสบการณ์ในการปลูกมะนาว  มี  ไม่มี

 9.การใช้ประโยชน์หลังจากการฝึกอบรม….………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ…………………………………….

(………………………………)

 …………./………../………..