คำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2549

ตัวชี้วัดคำรับรอง
จำนวนตัวชี้วัดในปี งบประมาณ  2549
  ตัวชี้วัด คะแนน
                                   มิติที่ 1                                  50
1.1 ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ไดรับการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี หรือเทียบเท่า 2.5
1.2 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้น 1.25  
1.3 ร้อยละของประชากรที่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา  
1.3.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.25
1.3.2 อุดมศึกษา 1.25
1.4 จำนวนผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆที่ได้รับการศึกษา  
1.4.1 เด็กไร้สัญญชาติ 0.41
1.4.2 ผู้พิการ 0.42
1.4.3 ผู้ด้อยโอกาส 0..42
1.5 ร้อยละของประชากรในวัยแรงงานที่อายุระหว่าง 15 - 59 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 1.25
1.6 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ          ชาติที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้และดี  
1.6.1 ระดับ ป.6 1.25
1.6.2 ระดับ ม.6   ภาษาไทย 0.25
                       ภาษาอังกฤษ 0.25
                       สังคมศึกษา 0.25
                       วิทยาศาสตร์ 0.25
                       คณิตศาสตร์ 0.25
1.7 สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.25
1.8 ระดับความสำเร็จของเรื่องที่สำคัญที่องค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน  
1.8.1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการที่ยึดประชาชนเป็นสำคัญ 1.5
1.8.2 การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 1.5
1.8.3 การพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1.5
1.8.4 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.5
1.8.5 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1.5
1.9 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 5
3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำกลไกกำกับดูแลสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 1.5
3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 1
3.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้รายปีทั้ง 8 กลุ่มสาระ            ทุกช่วงชั้น 1.5
3.4 ระดับความสำเร็จของการทบทวนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-4 จำนวน 8 กลุ่มสาระ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5
3.5 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้มีการผลิตตำราเรียนและสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1
3.6 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ                       ความต้องการครูทั่วประเทศ 1.5
3.7 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการให้ สพท. เป็น Center of Excellence  ในเรื่องการบริหารจัดการ  การให้บริการ 1
3.8 ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.5
3.9 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นนิติบุคคล 1.5
3.10 ร้อยละของสถานศึกษาที่นำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดทำระบบการประกันภายใน 3
3.11 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 3
3.12 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 2
4 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5
  รวมมิติ ที่ 1 49.58
  มิติที่ 2                  10
5 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3
6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ 3
7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4
  รวมมิติ ที่  2 10
                                             มิติที่ 3                             10
8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3
9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2
10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 3
11 ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 2
12 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 0
  รวมมิติ ที่ 3 10
  มิติที่ 4                  30
13 ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 3
14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ 4
15 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนและนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 10
16 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 3
17 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 7
18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3
19 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง  
20 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  
  รวมมิติที่ 4 30
  รวมทั้งสิ้น 99.58          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32705, เขียน: 01 Jun 2006 @ 13:38 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)