เรียงความเรื่อง

   เรียงความเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต
                          

   คำว่าเทคโนโลยีหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์   หรือเป็นการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ   เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ    กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ   และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์        ส่วนคำว่าสารสนเทศ    หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์     มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ  เป็นจำนวนมาก   ซึ่งสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้มานั้น    เราเรียกว่าข้อมูล    และข้อมูลนั้นก็เกิดจากการรับฟังข่าวสารจากสื่อต่างๆ   เช่น    สื่อวิทยุ     โทรทัศน์    เครือข่ายคอมพิวเตอร์    หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล      
                    ดังนั้นเมื่อรวมเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน    จึงหมายถึง   เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ     ซึ่งเริ่มตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล   การประมวลผล   การพิมพ์    การสร้างรายงาน    การสื่อสารข้อมูล    เป็นต้น
                            ซึ่งปัจจุบันโลกเรานี้ได้มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย     เกือบจะเทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้   ดังจะสังเกตได้จากชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต    เมื่อจะติดต่อสื่อสารกันแต่ละครั้งก็ต้องเขียนจดหมายส่งถึงกัน    หรือไม่ก็ส่งสารโดยผ่านการพูดฝากกับบุคคลหนึ่งเป็นยังอีกบุคคลหนึ่ง     เพื่อให้ได้รับทราบเกี่ยวกับสารนั้นที่ได้ส่งไป    ซึ่งกว่าผู้รับสารจะได้รับรู้เกี่ยวกับสารนั้น    ก็กินเวลาไปหลายวันเลยทีเดียว     ทำให้การติดต่อกันในสมัยนั้นล่าช้ามาก      แต่ต่างกับปัจจุบันโดยสิ้นเชิง     เพราะได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาในหลายรูปแบบการเรียนรู้และสื่อสาร      ซึ่งยกตัวอย่างเช่น    อินเตอร์เน็ต    เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก   ทำให้สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว    และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ก็ได้มีให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ     เช่น   การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน   การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกล    การเรียกค้นข้อมูลข่าวสาร    การอ่านจากกลุ่มข่าว    การสนทนาบนเครือข่าย    และการบริการสถานีวิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่าย   ฯลฯ    ดังนั้นจึงมีผู้ใช้งานบนเครือข่ายนี้อย่างแพร่หลาย  
                          จากรายละเอียดเบื้องต้นเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆในหลากหลายรูปแบบที่ให้เราได้เรียนรู้     ซึ่งต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราอาจคาดไม่ถึงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจวิวัฒนาการที่ครอบคลุมไปทั่วโลก    ทำให้ทุกประเทศในโลกเจริญก้าวหน้าไปด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศก็ว่าได้ 
           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จรุงจิต สอดส่องความเห็น (0)