เทคโนโลยีสาระสนเทศเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีใดบ้าง(งานกลุ่ม)

 1. เทคโลยีคอมพิวเตอร์
            
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติตามคำสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักหรือเรียกกันว่าซอฟต์แวร์ (Software)

  2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
           
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกลๆ เป็นการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numerric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice)

ที่มา: http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C1.html
โดย ม.4/ เดลต้า
1.นาย พศิน ณัฐชีพเดชา
2.นางสาว วนิต้า  มัสตัน
3.นางสาว จุฬาลักษณ์  จันทนวล
4.นางสาว สาลีรัตน์  คงสาลี
5.นายณัฐพงศ์  สันสบู่

   

                                                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พศินความเห็น (0)