เอาใจช่วยวิจัยของเรา

กระบวนการ HA สนับสนุน HPH แน่นอน

ในปี 2549 นี้ ทางสถาบันฯ ของเราจะมีการดำเนินงานวิจัย ซึ่งทางผู้สนับสนุนงบประมาณให้เรา คือสสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ขอให้ทางสถาบันฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ฯปละไม่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้กระบวนการ HA สนับสนุน HPH หรือไม่อย่างไร ในการนี้ท่าน ผอ.ได้ทำโครงการวิจัยขึ้นมา ร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเป็นมา

          สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่กันยายน 2546  ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล (HPH) ด้วยการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบสร้างเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาล ซึ่งเป็นระบบที่ยั่งยืน ปลูกฝังอยู่ในนโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลและในกระบวนการทำงานของผู้ปฏิบัติ โดยมีความชัดเจนทางวิชาการ และบูรณาการเข้ากับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งจะอาศัยการเยี่ยมสำรวจและการให้ recognition ช่วยสร้างความตื่นตัวในการพัฒนา

          โครงการนี้ดำเนินการภายใต้ความเชื่อว่ากระบวนการ HA มีส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมและปูพื้นฐานการพัฒนาให้แก่โรงพยาบาล ขณะเดียวกัน การนำแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาใช้ปรับระบบบริการจะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการทั้งที่เป็นผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่ป่วย เป็นการขยายบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นของโรงพยาบาล

          แผนการดำเนินการของโครงการประกอบด้วยการรวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ การบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพเข้ากับมาตรฐาน HA การเยี่ยมให้คำปรึกษา การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสรุปบทเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

          1. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดระบบสร้างเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาลที่มีความยั่งยืนยั่งยืน ปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืน และสิ่งที่จะใช้พยากรณ์ความยั่งยืน

          2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกับเป้าหมายในแผนงานต่างๆ ของ สสส.

          3. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ

          4. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการสร้างเสริมสุขภาพในมิติต่างๆ สำหรับใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลง

วิธีการศึกษา

          เป็นการศึกษาพัฒนาการของโรงพยาบาลที่กำลังพัฒนาในระดับขั้นตอนต่างๆ โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มที่ได้รับการปูพื้นฐานการพัฒนาในบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA กับกลุ่มโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HPH) แล้ว   

          วิธีการศึกษาประกอบด้วย

          1. การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการพัฒนาจากการเยี่ยมสำรวจ การรับฟังเรื่องเล่า เพื่อนำมากำหนดประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ และพัฒนาตัวชี้วัดการสร้างเสริมสุขภาพ

          2. การสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อรับทราบแนวคิด กิจกรรม ความรู้สึก การตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ตามประเด็นสำคัญที่วิเคราะห์ในข้อ 1

          3. การทดสอบตัวชี้วัดการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาทั้งด้านกว้าง (ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย) และด้านลึก (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ) 

          4. โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพแล้ว เลือกแผนงานหรือโครงการสำคัญขึ้นมาประเมินผล โดยใช้แนวคิด concept mapping

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)