รูปแบบของระบบเกษตรจากหลายพื้นที่ในโลก

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17289

น่าสนใจที่จะพัฒนาแบบจำลองระบบเหล่านี้ โดยนำตัวแปรที่เกี่ยวข้องในด้านสภาพภูมิอากาศ สภาพดิน ชนิดพืช และระบบจัดการผลิต เพื่อสะสมความรู้ความเข้าใจ และนำแบบจำลองที่ได้ไปสู่การคาดการณ์พฤติกรรมของระบบ ตลอดจนการจัดการปัจจจัยและทรัพยากรการผลิตพืชให้เหมาะสม สืบเนื่องต่อไป

---------------------------------------------------

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่

๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙