ตอนที่ 1 นวัตกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดระดับสูง ป.3-ป.6

ตัวอย่างชุดฝึกกิจกรรมคิดวิเคราะห์ ป.3

เรียนครูวิทย์ ประถมฯ ทุกท่าน

     ห่างหายจากการ "พัฒนาทักษะวิทย์และการคิดสู่ห้องเรียน" เนื่องจากเครียร์งานหลังเกษียณ 30 ก.ย.2552 จาก ศน.สพท.ชม.เขต 1เป็นข้าราชการบำนาญ  กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่คณะทำงาน โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ตั้งแต่วันเกษียณค่ะ และได้มีโอกาสนำนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิต - วิทย์ ระดับนานาชาติ ปี 2552 ณ South Africa, India, Philippines นักเรียนไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยโกยเหรียญกลับประเทศกันทุกคน เป็นที่น่ายินดี ยกย่อง ชื่นชม อย่างยิ่ง........

     ปี 2553 ครูวิทย์-คณิตควรส่งเสริมให้นักเรียนสมัครสอบ รอบระดับเขตพื้นที่ สมัคร 8-13ม.ค.53 สอบ วันที่ 23 ม.ค.53 รอบระดับประเทศ สอบ 6 มี.ค.2553 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสไปแข่งขัน ระดับโลก ปี 52 สพท.ชม.เขต 1 มีนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นตัวแทนไปสอบคณิต ม.ต้น ณ ฟิลิปปินส์ ได้รางวัลเหรียญเงิน รายบุคคล ด.ช.ธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์

      นวัตกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดระดับสูง ตอนที่ 1 ชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ป. 3 และตอนต่อ ๆๆ ไป จะพยายาม Copy ลง
ชุดกิจกรรมคิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา ป. 3 และตามด้วย ป.6 ตามลำดับ (ทดลองลงครั้งแรก ไม่อนุญาตให้ "บันทึก" เนื้อหาเป็นร้อยหน้าเลยตัดเฉพาะตัวอย่างชุดฝึกกแล้วกันนะคะ)

       ชุดฝึกกิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์มีทั้งหมด 18 แบบฝึก ไม่สามารถลงได้หมด เพราะเขาจำกับพื้นที่ ขออนุญาต นำเสนอ 3 แบบฝึกพอเป็นตัวอย่างนะคะ

 

คู่มือการใช้  

ชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดระดับสูงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

เล่ม  1  แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์  

โดย  

                                 นางนราวัลย์           กาญจนะประโชติ 

                              นางวิภาพร             ศรีธิพันธุ์  

                               นางณัฐฌา              ธนะวดี

                              นายสุรศักดิ์            พรหมพิทักษ์

                             นางสุพรทิพย์         บุญไทย  

                              นางอรุณี                  คุณยศยิ่ง                                  

                              นางสาวลำดวน       สุภามา  

 

                           

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

สารบัญ  

                                                                                                                           หน้า 

คำนำ                                                                                                                                                                      ก

สารบัญ                                                                                                                                                                  ข

คำชี้แจง                                                                                                                                                                 ค

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์   1

ชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                               

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

แบบฝึกกิจกรรมที่  1    เรื่อง   สิ่งที่ พ่อ – แม่ ให้มา                                                                 2

           ใบความรู้ที่  1    เรื่อง   การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อ – แม่ สู่ลูก                            3

                         แบบฝึกกิจกรรมที่ 1  เรื่อง   สิ่งที่ พ่อ – แม่ ให้มา                                                 4

แบบฝึกกิจกรรมที่  2    เรื่อง   ฉันอยู่รอดได้อย่างไร                                                        5

                           ใบความรู้ที่  2    เรื่อง   ปัจจัยในการดำรงพันธุ์ของสัตว์                                             6                        แบบฝึกกิจกรรมที่ 2  เรื่อง  ฉันอยู่รอดได้อย่างไร                                                7

แบบฝึกกิจกรรมที่  3    เรื่อง   ความสัมพันธ์ฉันกับเธอ                                                    8

                           ใบความรู้ที่  3    เรื่อง   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต                       9                        แบบฝึกกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  ความสัมพันธ์ฉันกับเธอ                                                     10

แบบฝึกกิจกรรมที่  4    เรื่อง   ฉันคือใคร ฉันมาจากไหน                                                11

                           ใบความรู้ที่  4    เรื่อง   แหล่งน้ำในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์                           12                       แบบฝึกกิจกรรมที่ 4  เรื่อง  ฉันคือใคร ฉันมาจากไหน                                   13

แบบฝึกกิจกรรมที่  5    เรื่อง   มาประหยัดน้ำกันเถอะ                                                     14

                           ใบความรู้ที่  5    เรื่อง   การใช้น้ำอย่างประหยัด                                                    15                                               

                          แบบฝึกกิจกรรมที่ 5  เรื่อง   มาประหยัดน้ำกันเถอะ                                            16                                        

             แบบฝึกกิจกรรมที่  6    เรื่อง   อากาศตรงไหนดี – ตรงไหนเสีย                                       17

                           ใบความรู้ที่  6    เรื่อง   อากาศดี   อากาศเสีย                                                               18                     แบบฝึกกิจกรรมที่ 6 เรื่อง  อากาศตรงไหนดี – ตรงไหนเสีย                               19

แบบฝึกกิจกรรมที่  7    เรื่อง   ดินดี พืชโตเร็ว                                                                 20

                           ใบความรู้ที่  7    เรื่อง   ดิน                                                                                   21                         แบบฝึกกิจกรรมที่ 7  เรื่อง    ดินดี พืชโตเร็ว                                                      22             

             

 

              แบบฝึกกิจกรรมที่  8    เรื่อง   ต้นไม้ของเราหายไปไหน                                                 23

                           ใบความรู้ที่  8    เรื่อง   ป่าไม้                                                                                24                                                                                                                แบบฝึกกิจกรรมที่ 8  เรื่อง    ต้นไม้ของเราหายไปไหน                                       25

แบบฝึกกิจกรรมที่  9    เรื่อง   ใช้แล้วหมด  เราก็ต้องอดใช้                                              26

                           ใบความรู้ที่  9    เรื่อง   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                        27                                                                                               

                         แบบฝึกกิจกรรมที่ 9  เรื่อง    ใช้แล้วหมด  เราก็ต้องอดใช้                                     28             

แบบฝึกกิจกรรมที่  10    เรื่อง   ฉันทำมาจากอะไร                                                           29

                           ใบความรู้ที่  10    เรื่อง   สมบัติของวัสดุ                                                                       30                                                                                                               แบบฝึกกิจกรรมที่ 10  เรื่อง    ฉันทำมาจากอะไร                                                        31             

แบบฝึกกิจกรรมที่  11    เรื่อง   เส้นลวดมหัศจรรย์                                                          32

                           ใบความรู้ที่  11    เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ                                    33                                                                                                               แบบฝึกกิจกรรมที่ 11  เรื่อง    เส้นลวดมหัศจรรย์                                                34                                                                    

แบบฝึกกิจกรรมที่  12    เรื่อง   ทำของเล่นจำลอง  มองจากของจริง                                35

                           ใบความรู้ที่  12    เรื่อง   การประดิษฐ์ของเล่น  ของใช้                                         36                                                                                                               แบบฝึกกิจกรรมที่ 12  เรื่อง    ทำของเล่นจำลอง  มองจากของจริง                      37             

แบบฝึกกิจกรรมที่  13    เรื่อง   การเคลื่อนที่ของวัตถุ                                                       38

                           ใบความรู้ที่  13    เรื่อง   แรง                                                                                            39                                                                                                              แบบฝึกกิจกรรมที่ 13  เรื่อง    การเคลื่อนที่ของวัตถุ                                                   40                                                                    

แบบฝึกกิจกรรมที่  14    เรื่อง   การเคลื่อนที่เร็วขึ้น  -  ช้าลง                                           41

                           ใบความรู้ที่  14   เรื่อง    การเคลื่อนที่เร็วขึ้น  -  ช้าลง                                          42                                                                                                              แบบฝึกกิจกรรมที่ 14  เรื่อง    การเคลื่อนที่เร็วขึ้น  -  ช้าลง                                 43            

แบบฝึกกิจกรรมที่ 15    เรื่อง   การตกของวัตถุ                                                                44

                           ใบความรู้ที่  15   เรื่อง   แรงโน้มถ่วงของโลก                                                       45                                                                                                              แบบฝึกกิจกรรมที่ 15  เรื่อง    การตกของวัตถุ                                                     46             

แบบฝึกกิจกรรมที่  16    เรื่อง   รู้ไว้  ใช้เป็น                                                                     47

                           ใบความรู้ที่  16   เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงพลังงาน                                                       48                                                                                                              แบบฝึกกิจกรรมที่ 16 เรื่อง    รู้ไว้  ใช้เป็น                                                                    49             

แบบฝึกกิจกรรมที่  17    เรื่อง   ใช้ให้ถูกวิธี  ชีวีปลอดภัย                                                 50

                           ใบความรู้ที่  17    เรื่อง   การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย                                                   51                                                                                                               แบบฝึกกิจกรรมที่ 17  เรื่อง    ใช้ให้ถูกวิธี  ชีวีปลอดภัย                                            52            

 

 

แบบฝึกกิจกรรมที่  18    เรื่อง   ประหยัด  เพื่อชาติ                                                            53

                           ใบความรู้ที่  18    การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด                                                                                 54

                            แบบฝึกกิจกรรมที่ 18  เรื่อง    ดินดี พืชโตเร็ว                                                        55

              แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรม                                                        56

                แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( 5Es ) ที่ 1 ( 8 กิจกรรม 2  ชั่วโมง )

              แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรม

                แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( 5Es ) ที่ 2 ( 10 กิจกรรม 3  ชั่วโมง )            

              แบบทดสอบก่อนเรียนชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

              แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  (  ข้อสอบปรนัย  20   ข้อ )

              เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

              แบบทดสอบหลังเรียนชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

              แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  (  ข้อสอบปรนัย  20   ข้อ )

              เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

              แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

              ตัวอย่างแนวการตอบ

              บรรณานุกรม

              รายชื่อคณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือนักเรียน  

 

 

  คำชี้แจง              แบบฝึกนี้เป็นแบบฝึกกิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์  สาระการเรียนรู้  

                               วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3

เรื่อง    “  สิ่งที่พ่อ – แม่ ให้ฉันมา ”

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1.   สังเกตและอธิบายการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อ แม่ สู่ลูก ได้

  1. สรุปลักษณะที่พ่อ - แม่สามารถถ่ายทอดมาสู่ลูกได้
  2. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

เวลาเรียน  15  นาที

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ  

  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  4  -  5 คน แต่ละกลุ่ม  สนทนาเกี่ยวกับลักษณะของ

ตัวเองว่าตัวเองเหมือนใครแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อ – แม่  สู่ลูก  และทำแบบฝึกกิจกรรมที่ 1 เรื่อง  สิ่งที่พ่อ  -  แม่  ให้มา 

  1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปในกลุ่มใหญ่  เกี่ยวกับ การถ่ายทอดลักษณะ

จากพ่อ แม่ สู่ลูก

สื่อการเรียนรู้ 

1.    แบบฝึกกิจกรรมที่ 1  เรื่อง  “  สิ่งที่พ่อ  -  แม่  ให้มา ”

-           ใบความรู้ ที่  1  เรื่อง   การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อ – แม่ สู่ลูก

-           แบบฝึกกิจกรรม ที่  1    “ สิ่งที่พ่อ – แม่ ให้มา  ”

 

 

 

           คู่มือครู 

 

 คำชี้แจง          กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้            

                       วิทยาศาสตร์  ชั้น ป. 3

               หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ชีวิตสัมพันธ์  เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อ แม่ สู่ลูก

วัตถุประสงค์

       1.   สังเกตและอธิบายการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อ แม่ สู่ลูก ได้

       2.   สรุปลักษณะที่พ่อ - แม่สามารถถ่ายทอดมาสู่ลูกได้

       3.   มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

แนวคิด

        การคิดวิเคราะห์  ( analyzing ) เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูลหรือข้อสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์

เวลา    15   นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

ขั้นสร้างความสนใจ

         1. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของตัวเองกับของเพื่อนว่าเหมือนหรือต่างกัน

ขั้นสำรวจและค้นหา

         2. นักเรียนแต่ละคนสำรวจลักษณะของตัวเองว่าตัวเองเหมือนใคร

         3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อ แม่ สู่ลูก  และทำแบบฝึกกิจกรรมที่ 1 เรื่อง  สิ่งที่พ่อ  -  แม่  ให้มา  สังเกตรูปเกี่ยวกับวัฏจักรการเจริญเติบโตของกบ

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

         4.  นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกกิจกรรมที่ 1 เรื่อง  สิ่งที่พ่อ  -  แม่  ให้มา

         5.  นักเรียนร่วมกันสรุป  บันทึกข้อมูล

ขั้นขยายความรู้

  1. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อ – แม่ สู่ลูกได้

 

 

ขั้นประเมิน

  1. ครูซักถามปัญหาเพื่อให้นักเรียนตอบโดยเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับหลังจากที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกกิจกรรมที่  1

สื่อการเรียนรู้

  1. ใบความรู้  เรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อ แม่ สู่ลูก 
  2. ใบกิจกรรมที่   1   เรื่อง    “  สิ่งที่พ่อ  -  แม่  ให้มา ”

แหล่งเรียนรู้

        ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

การวัดและการประเมินผล

            1. วิธีวัด

                        1.1  การสังเกต

                        1.2  การตรวจผลงาน

           2.  เครื่องมือวัด

                        2.1  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

                        2.2  แบบประเมินผลงาน

       &

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาทักษะวิทย์และการคิดสู่ผู้เรียน

คำสำคัญ (Tags)#ชุดฝึกกิจกรรมคิดวิเคราะห์ ป.3

หมายเลขบันทึก: 324789, เขียน: 03 Jan 2010 @ 17:27 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

แล้วยังไงต่อครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ดิฉันสนใจนวัตกรรมชั้น ป.3 ของอาจารย์มาก ทำอย่างไรค่ะถึงจะได้ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนค่ะ