(2)      เทคโนโลยี คือ   การประยุคทางด้านวิทยาศาสตร์นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาความรู้ต่างๆให้เกิดประโยชน์และได้ผลมากขึ้น