กลุ่มวังหลวงของเรามีสมาชิกอยู่10คนดังนี้

หม่อมแม่ดุลยา ท่านหญิง หญิงฉัตร ขัตติญา กาสะลอง กรองแก้ว แพรวพิลาศ หยาดฤดี ตรีวิมลและชลลดา (ท่านยาย) พวกเราเรียนกันที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล